Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
ปริญญาโทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
 
คุณสมบัติผู้สมัคร 
 
        1) เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีไม่จำกัดสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาใน หรือต่างประเทศที่สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รับรอง 
        2) เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 8 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิต ศึกษา พ.ศ. 2541 
    3) คะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET ไม่จำกัดคะแนนขั้นต่ำ (ผลคะแนนที่นำมายื่นต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี) 
หมายเหตุ :  การสอบภาษาอังกฤษ TU-GET ของสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คะแนนสอบ TU-GET จะถูกนำมาพิจารณาในการรับสมัคร ควรได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 550 แต่ไม่จำเป็น สำหรับผู้ที่คะแนน TU-GET ไม่ถึง 550 ยังมีสิทธิ์สมัครเข้าเรียน หากแต่จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 550 เพื่อจบหลักสูตรปริญญาโทฯ นักศึกษาสามารถเลือกที่จะสอบ TU-GET ระหว่างที่เรียนได้เพื่อให้ได้ไม่ต่ำกว่า 550 หรือเลือกลงวิชาเรียนภาษาอังกฤษ 2 วิชา คือ TU 005 และ TU 006 ตามข้อกำหนดของทางสถาบันภาษา

       4) คะแนนสอบ SMART-II 
      - ผลคะแนนที่นำมายื่นต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี 
            - คะแนนในแต่ละ part ต้องไม่เท่ากับ 100 คะแนน
            - ผลคะแนนสอบ SMART-II ที่สามารถนำมายื่นสมัครเข้าศึกษาในปี 2555 คือ การสอบ SMART-II ครั้งที่ 2/2552 (สอบวันที่ 4 ตุลาคม 2552) ถึง ครั้งที่ 4/2554 (สอบวันที่ 18 ธันวาคม 2554)
 
 


ดูรายละเอียดที่ http://re.bus.tu.ac.th/master_admis.html

,

(ราคานี้รวม vat 7% แล้ว)

http://re.bus.tu.ac.thโครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ติดต่อ : สมชาย ไพเราะเสถียร
โทรศัพท์ : 0-2613-2260, 0-2613-2297
Email : a_0507@hotmail.com
Website : www.re.bs.tu.ac.th
ผู้เข้าชม : 1022 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys