Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
ยกระดับผลงานของทีมด้วย...ทักษะการบริหารและจัดการคน (People Management for Performance) รุ่น 6
 
ความสำคัญของการเป็น ‘ผู้นำทีม’ คงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ว่า
คุณมีความสามารถในการทำงานด้านนั้นๆ มากกว่าคนอื่นๆ 
หรือมีอายุการทำงานและมีประสบการณ์มากกว่า
แต่ที่มากและนอกเหนือไปกว่านั้นก็คือ คุณมีศักยภาพเพียงพอที่จะเป็น 
‘ผู้จัดการและบริหารทีม’ ได้แล้วจริงๆ หรือไม่

หลายท่านอาจมีโอกาสจับพลัดจับผลูได้เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้นำทีม
เพราะปัจจัยบางอย่างเอื้ออำนวย
หรือได้รับการเลื่อนตำแหน่งเพราะผลงานที่โดดเด่น
แต่ก็เชื่อว่าทุกคนก็มีความตั้งใจอย่างยิ่ง
ที่จะพัฒนาทักษะการบริหารจัดการทีมของตนเองให้ดียิ่งขึ้น
เพื่อให้โดดเด่นและเทียบเท่ากับความสามารถในการทำงาน
หรืออาจให้สูงกว่าก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีไม่น้อย

หลักสูตรนี้จะเป็นผู้ช่วยให้คุณได้รับแนวทางที่ดี
ในการพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้นำของทีม
ด้วยการบริการจัดการงานและจัดการคนในทุกมิติ
ซึ่งทั้งหมดเป็นแนวทางในการพัฒนา ‘ภาวะความเป็นผู้นำทีมชั้นยอด’ 
ตามที่องค์กรได้คาดหวังเอาไว้

วัตถุประสงค์
• เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาเรียนรู้คุณลักษณะของผู้นำและความสามารถในด้านต่างๆ ที่ผู้นำที่ประสบความสำเร็จควรจะมี
• เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาเรียนรู้กลวิธีในการจูงใจลูกน้องให้ทำงาน รวมถึงศิลปะการฝึกอบรมและพัฒนาลูกน้อง 
• เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาเรียนรู้การพัฒนาบุคลิกภาพสู่การเป็นผู้นำที่สามารถนำไปปฏิบัติให้เห็นผลได้จริง
เนื้อหา
• คุณลักษณะของการเป็นผู้นำ 
• คุณลักษณะในด้านต่างๆ ของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ 
   - ความสามารถด้านการบริหารงาน 
   - ความสามารถด้านการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ 
   - ความสามารถด้านการสร้างแรงจูงใจและการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา 
   - ความสามารถด้านการประสานงาน 
   - การสร้างสัมพันธภาพและการสร้างทีมงาน 
• การพัฒนาบุคลิกภาพสู่การเป็นผู้นำ 
   - การจัดการความคิดด้วย Powerful Thinking, Positive Thinking และ Effective Thinking 
   - การจัดการอารมณ์ความรู้สึก Emotional Quotient : EQ 
• กลวิธีในการจูงใจลูกน้องให้ทำงาน 
• ศิลปะและเทคนิคการฝึกอบรมและการพัฒนาลูกน้องตามความสามารถ (Competency) ที่หัวหน้าพึงมี
   - การสอนงาน (Coaching) 
   - การมอบหมายงาน (Delegation) 
   - การเป็นพี่เลี้ยง (Mentoring) 
   - การให้คำปรึกษา (Consulting) 
   - การหมุนเวียนเปลี่ยนงาน (Job Rotation) 

วิทยากร
อาจารย์จุลชัย จุลเจือ
การศึกษา
• การศึกษามหาบัณฑิต (เทคโนโลยีทางการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การบริหารองค์การและการจัดการ) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
• ครุศาสตร์บัณฑิต (เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา) วิทยาลัยครูพระนคร
• บริหารธุรกิจบัณฑิต (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ตำแหน่งงานปัจจุบัน
• วิทยากรรับเชิญให้กับหน่วยงานทั้งรัฐและเอกชน
• อาจารย์พิเศษคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร 
• ที่ปรึกษาฝ่ายฝึกอบรม โรงเรียนสยามบริหารธุรกิจ (SBAC) 
• กรรมการบริหาร The Institute of High Performance Co.,Ltd. 
• วิทยากรประจำ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาคตะวันตกตอนบน ( สุพรรณบุรี) 
• วิทยากรประจำ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) 
• วิทยากรประจำ บริษัท TOYOTA MOTOR THAILAND CO., LTD.
Healthprose pharmacy
http://buyambienonlineeasy.com/
ประสบการณ์ทำงาน
• หัวหน้าแผนกฝึกอบรม (Chief Training) บริษัท ดาต้าแมท จำกัด (มหาชน)
• ผู้จัดการแผนกฝึกอบรม บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด
• ผู้จัดการแผนกหลักสูตรและประเมินผล บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด
• นักวิชาการ กองพัฒนาบุคคลและระบบงาน การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ประสบการณ์การบรรยาย
• Excelling as a firstime manager
• Positive Thinking
• ทักษะการบังคับบัญชา
• ภาวะผู้นำ,กลยุทธ์หัวหน้างานยุคใหม่
• Proactive Service Mind ใหบริการ...เกินกวาคําวาประทับใจ
• Service techniques for Front Liner
• Corporate Culture กับการสร้างยริการที่ประทับใจ
• Train the Trainer
• Team Building
• การพัฒนาตนเองสู่ความสำเร็จ (Self Development)
• EQ เพื่อการพัฒนาตนเอง, EQ เพื่อความสำเร็จในงาน
ผลงาน
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิทยากร
หากจะให้กล่าวถึงวิทยากรระดับต้นๆ ของเมืองไทยที่คลุกคลีอยู่กับงานบรรยายในหัวข้องานบริการมาอย่างยาวนาน อีกทั้งยังมีรูปแบบการถ่ายทอดที่พิเศษ ไม่เหมือนใคร ด้วยการหยิบยกเอาประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจริงมาถ่ายทอดให้ผู้เข้าสัมมนาหลายต่อหลายรุ่นได้มองเห็นตัวอย่างที่ชัดเจนของการบริการ ที่จะช่วยเสริมสร้างความประทับใจให้เกิดขึ้นแก่ลูกค้านั้น เราคงต้องยกตำแหน่งนี้ให้กับอาจารย์จุลชัย จุลเจือ... 

เพราะนอกจากอาจารย์จะเป็นวิทยากรรับเชิญให้กับหลายๆ หน่วยงานจนแถบไม่มีวันว่างแล้วนั้น อาจารย์ก็ยังมีโอกาสเป็นที่ปรึกษาพิเศษให้กับโครงการ Service Innovation ที่เป็นการคิดสร้างสรรค์รูปแบบการบริการใหม่ๆ ที่ตอบความต้องการของลูกค้าอีกด้วย 

และในหลักสูตรนี้...นอกจากคุณจะได้รับทราบเทคนิคที่สามารถนำไปปรับใช้ได้จริงในงานบริการแล้ว คุณก็ยังจะได้รับมุมมองและทัศนคติที่ดีในการทำงานบริการเป็นของแถมกลับไปด้วย


โรงแรม เดอะ แลนด์มาร์ค กรุงเทพ (The Landmark Bangkok Hotel)

วันอังคารที่ 24 เมษายน 2561, 9.00 - 16.00 น.

สมาชิก 4,700 บาท ลูกค้าทั่วไป 5,000 บาท (ไม่รวม Vat) (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.people-synergy.co.th/uploads/system/coures/file/People%20Synergy_Brochure_2018_Apr_MA-028-06_2P_20180424_v.1.pdf

People Synergy Learning Center

People Synergy Learning Center

***ค่าสัมมนาสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200%*** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 0-2910-2830, 080-776-4072,081-848-8760 (9.00 - 17.30 น.) หรือ info@people-synergy.co.th, peoplesynergy.th@gmail.com ท่านสามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดหลักสูตรรวมถึงรายละเอียดของวิทยากร ได้ที่เว็บไซด์ http://www.people-synergy.co.th/public/ 
ผู้เข้าชม : 881 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys