Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
ศิลปะ 'การเป็นผู้นำทีมยุคใหม่' สู่ความสำเร็จของตนเองและทีมงาน (Modern Leadership & Teamwork) รุ่น 5
 
กลุ่มของหลักสูตร หลักสูตรการบริหารจัดการ 

ความสำคัญ 

การเป็น “ผู้บริหารหรือหัวหน้างาน...ที่มีคุณภาพและเปี่ยมด้วยประสิทธิภาพนั้น 
จำเป็นต้องมีมุมมองทางด้านจิตวิทยาอย่างสูง 

ที่สำคัญยิ่งคือ...ต้องยึดหลักกระบวนการจัดการความขัดแย้ง (Conflict Management) 
การคิดทางบวก (Positive Thinking) การคิดแบบสร้างสรรค์ (Innovative Thinking) 
รวมทั้งการจัดการ EQ ได้อย่างมีประสิทธิภาพไปพร้อมๆ กันด้วย 

การบริหารจัดการงานในฐานะหัวหน้างาน...จึงจำเป็นต้องมีจิตวิทยากับผู้ร่วมงาน 
หมายถึง...การบริหารจัดการลดความขัดแย้ง 
การสร้างแรงบันดาลใจให้ทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ 
สุดท้ายแล้ว...ผู้นำต้องนำทั้งหมดมาต่อยอดกับความคิดเชิงบวก 
พร้อมกับการมี EQ ที่สูงในการทำงานร่วมกันกับทีมอีกด้วย... 

หลักสูตรนี้...จึงเป็นหลักสูตรอันทรงพลังที่จะทำให้ผู้เข้าอบรมสัมมนามีความคิดที่มีคุณภาพ
ทั้งในการจัดการกับชีวิต การดำรงตน รวมถึงการทำงานด้วยความสุข 
เพื่อประสิทธิภาพของตนเองและทีมงานในที่สุดนั่นเอง

วัตถุประสงค์ 

• เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาเข้าใจบทบาทของตัวเองในการเป็นผู้นำทีมงาน 
• เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาเข้าใจผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน รวมถึงผู้บังคับบัญชา เพื่อประสิทธิภาพในการทำงานและการเป็นผู้นำที่ดีของทีม 
• เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาได้ทราบวิธีการสร้างกระบวนการคิด สร้างแรงบันดาลใจ และเรียนรู้จิตวิทยาที่จะกระตุ้นให้ผู้อื่นทำงานด้วยใจรัก รวมถึงการสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน 
• เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาได้เรียนรู้หลักการของการจัดการกับความขัดแย้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างกระบวนการคิดทางบวก รวมถึงมีความคิดสร้างสรรค์ มีพลังในการทำงาน 

เนื้อหา 
• จิตวิทยาการบริหารจัดการงานของผู้นำ
• สุดยอดคุณลักษณะผู้นำที่ดี 10 ประการ : EQ., Positive Thinking, Creative Thinking
• การเป็นผู้นำในการทำงานเป็นทีม
• หลักคิดบันไดสี่ขั้นสำหรับกรอบความเป็นผู้นำ
• ทัศนคติที่ดีของผู้นำต่อการสร้างสรรค์งานเป็นทีมตามแผนงานอย่างทรงพลัง
• กิจกรรม-กรณีศึกษา-ทัศนคติ-Workshop

ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์  

การศึกษา
• Ph.D Sociology (ICCR Scholarship ทุน กพ. ICCR จิตวิทยาสังคม 1998)
• M.A. Sociology (Honour) เกียรตินิยม (ทุนรัฐบาล) 1996
• พธ.บ. มนุษยศาสตร์ จิตวิทยาสังคม (English Major) จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย 

ตำแหน่งงานปัจจุบัน
• รองคณบดีฝ่ายวิจัยและกิจการพิเศษ คณะสังคมศาสตร์ และอาจารย์ภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
• ที่ปรึกษาโครงการ ESSO Challenge บริษัท เอสโซ่ ประเทศไทย 
• ประธานผู้สอนหลักสูตร E-Learning ของ สำนักงาน กพร. (สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน) 
• กรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต 
ประสบการณ์ทำงาน
งานสอนภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ...

ปริญญาตรี
• สังคมและวัฒนธรรม, สังคมการเมืองเศรษฐกิจ, สังคมวิทยาอุตสาหกรรม, สังคมวิทยาเมือง, สังคมวิทยาเบื้องต้น, สวัสดิการทางสังคม, จิตวิทยาสังคม

ปริญญาโท
• กรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, อาจารย์ตรวจสอบเครื่องมือการวิจัย, พื้นฐานการศึกษาทางสังคมศาสตร์, การสื่อสารทางธุรกิจ, จริยธรรมทางธุรกิจ, การบริหารจัดการองค์กร, จิตวิทยาสังคม, CSR (Corporate Social Responsibity)

ปริญญาเอก
• สัมมนาทางสังคมศาสตร์, ทฤษฎีสังคมศาสตร์ 

โรงแรมโซฟิเทล กรุงเทพ สุขุมวิท (Sofitel Bangkok Sukhumvit :: 5 Star Hotel)

วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2555 , 8.30 - 15.30 น.

สมาชิก 4,100 บาท ลูกค้าทั่วไป 4,500 บาท (ไม่รวม Vat) (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.people-synergy.co.th/uploads/system/coures/file/course_file_47.pdfPeople Synergy Learning Center

ติดต่อ : People Synergy :: พีเพิล ซินเนอจี
โทรศัพท์ : 0-2910-2830, 080-776-4072
Email : info@people-synergy.co.th, peoplesynergy.th@gmail.com
Website : www.people-synergy.co.th
ผู้เข้าชม : 581 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys