Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
ก้าวสู่การเป็นผู้นำชั้นเลิศของทีม (Becoming A Great Leader @ Work)
 
การบริหารงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ (Efficiency) 

และประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นสิ่งที่ทุกองค์กรต้องการ

เพราะนั่นหมายถึงผลการดำเนินงานที่สนับสนุนการเจริญเติบโตขององค์กร 

และยังเสริมสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน (Competitive Advantage) อีกด้วยองค์กรจึงมอบหมายให้ผู้บริหารและหัวหน้างาน

ซึ่งคือกลุ่มบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและเป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจ

ก้าวขึ้นมาเป็นผู้กำกับดูแลและบริหารจัดการงานต่างๆ ให้เป็นไปตามเป้าหมายซึ่งปัจจัยสำคัญที่ผู้บริหารและหัวหน้างานจำเป็นต้องฝึกฝนและสร้างขึ้นในตัวเอง

คือสิ่งที่เรียกว่า ภาวะผู้นำ หรือ Leadership 

ซึ่งมีความหมายที่กว้างและมากกว่าการเป็นเพียงผู้บริหารและหัวหน้างาน

โดยตำแหน่งเท่านั้นหลักสูตรนี้เน้นที่การพัฒนาให้ผู้บริหารและหัวหน้างานได้ตระหนักถึงความสำคัญ

ของการสร้างภาวะผู้นำให้เกิดขึ้นในตนเองและการใช้ทักษะของผู้นำในแง่ต่างๆ

เพื่อการบริหารงานและบริหารคนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์
• มีความรู้เกี่ยวกับภาวะผู้นำและองค์ประกอบของผู้นำที่ดีและไม่ดี
• เข้าใจถึงความแตกต่างของบุคคลที่มีและไม่มีภาวะผู้นำ
• สามารถนำทักษะด้านภาวะผู้นำมาผสมผสานในการทำหน้าที่ผู้บริหารและหัวหน้างานได้อย่างกลมกลืนและมีประสิทธิภาพ
เนื้อหา
• ภาวะผู้นำกับการบริหารงานในยุคโลกาภิวัตน์
• บทบาทผู้นำยุคใหม่กับการบริหารงาน
• Workshop :: การประเมินสไตล์การบริหารงานของผู้นำ
• Workshop :: เทคนิคการพัฒนาแนวคิดภาวะผู้นำยุคใหม่ในตัวคุณ
• รูปแบบการใช้อำนาจในการบริหารงานของผู้นำยุคใหม่
• Workshop :: ผู้นำกับการสร้างแรงจูงใจแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างมีประสิทธิภาพ
• โมเดลการบริหารคนสำหรับผู้นำยุคใหม่ ตามแบบฉบับของลูกน้องหลากสไตล์
• Workshop :: กิจกรรมเพื่อเรียนรู้การกำหนดกลยุทธ์ของผู้นำยุคใหม่ 

วิทยากร

อาจารย์สมบุญ ธีรธรรมานุกูล
การศึกษา

• ปริญญาตรี :: วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) :: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• ปริญญาโท :: วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการบริหาร (การจัดการประยุกต์) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ :: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) :: เกียรตินิยม
ตำแหน่งงานปัจจุบัน

• วิทยากรอิสระด้านการบริหาร การผลิต และพัฒนาตนเอง

โรงแรม เดอะ แลนด์มาร์ค กรุงเทพ (The Landmark Bangkok Hotel)

วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2559, 9.00 - 16.00 น.

สมาชิก 4,500 บาท ลูกค้าทั่วไป 4,800 บาท (ไม่รวม Vat) (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.people-synergy.co.th/uploads/system/coures/file/People%20Synergy_Brochure_2016_Aug_MA-031-01_20160825_v.2.pdf

People Synergy Learning Center

People Synergy Learning Center

***ค่าสัมมนาสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200%*** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 0-2910-2830, 080-776-4072,081-848-8760 (9.00 - 17.30 น.) หรือ info@people-synergy.co.th, peoplesynergy.th@gmail.com ท่านสามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดหลักสูตรรวมถึงรายละเอียดของวิทยากร ได้ที่เว็บไซด์ http://www.people-synergy.co.th/public/ 
ผู้เข้าชม : 691 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys