Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
โครงการอบรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการและ การระดมทุนเพื่องานพัฒนา (ครั้งที่ 1)
 
หลักการและเหตุผลงบประมาณเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งขององค์กรพัฒนาเอกชนและองค์กรการพัฒนาอื่นๆในการดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ และบริหารจัดการองค์กร  แต่ปัญหาการระดมทุนและทรัพยากรอื่นๆก็เป็นปัญหาสำคัญที่อยู่คู่กับองค์กรเหล่านี้มาโดยตลอด หลายองค์กรต้องยุติการทำงานลงแม้จะยังไม่ได้บรรลุผมตามอุดมการณ์ที่วางไว้ หลายองค์กรต้องเปลี่ยนทิศทางการทำงานให้เข้ากับแหล่งทุนใหม่ซึ่งไม่ตรงกับเป้าหมายที่แท้จริง เจ้าหน้าที่จำนวนมากขององค์กรเหล่านี้ต้องปรับเปลี่ยนอุดมการณ์หรือหันเหทิศทางการทำงานของตัวเอง   ผลกระทบของการระดมหรือบริหารจัดการทุนและทรัพยากรไม่ได้มีผลสำคัญต่อการดำรงอยู่ขององค์กรและเจ้าหน้าที่เท่านั้น มันยังมีผลสำคัญต่อขบวนการภาคประชาสังคมมาโดยตลอดด้วย โดยเฉพาะในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาที่ถือว่าเป็นช่วงรอยต่อของการเปลี่ยนแปลงของงานพัฒนาในเมืองไทยที่แหล่งทุนจากต่างประเทศได้ลดการสนับสนุนการทำงานในประเทศไทยลง   ในขณะเดียวกันแหล่งทุนภายในประเทศก็มีเพิ่มมากขึ้นทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ซึ่งเติบโตขึ้นพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการเมือง ประชาชนและภาคส่วนต่างๆตื่นตัวในการมีส่วนร่วมและรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้นเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาดังกล่าว องค์กรพัฒนาสังคมต่างๆควรจะได้หันมาให้ความสำคัญกับการระดมและบริหารจัดการทุนมากขึ้น  โดยมากแล้ววิธีการระดมทุนหลักที่ใช้อยู่ขององค์กรพัฒนาต่างๆใช้คือการเขียนโครงการเพื่อเสนอขอทุนจากแหล่งทุน ดังนั้นแล้วการอบรมเพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงวงจรการบริหารโครงการและหลักการเขียนโครงการจึงเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกที่องค์กรเหล่านี้ควรจะได้มีการฝึกฝนทักษะให้ชำนาญมากขึ้นวัตถุประสงค์- เพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะการระดมทุนและบริหารจัดการโครงการให้แก่องค์กรด้านการพัฒนาสังคม และกลุ่มผู้ที่สนใจ


- เพื่อให้องค์กรพัฒนาเอกชนและกลุ่มผู้สนใจเข้าร่วมได้มีโอกาสพบปะแหล่งทุน


วันที่ 6 กันยายน 255408.30-09.00   ลงทะเบียน


09.00-09.15   กล่าวถึงความเป็นมาของการจัดการอบรม โดยนายธีระพงศ์ โพธิ์มั่น ผู้อำนวยการองค์กรแม่น้ำเพื่อชีวิต


09.15-09.30   กล่าวเปิดเวทีการอบรม โดย ดร.ชยันต์ วรรธนะภูติ ผู้อำนวยการ ศูนย์ภูมิภาคด้านสังคมศาสตร์และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (RCSD) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


09.30-10.30   บรรยาย "การระดมทุนเพื่องานพัฒนา: หลักการและความสำคัญ" โดย เพิร์ล วงศ์ภูษณชัย ที่ปรึกษาอิสระด้านการระดมทุน (อยู่ระหว่างการติดต่อ)


10.30-12.00   "องค์ประกอบของโครงการ" โดย อ.ธีรวัฒน์ ตันติวิรมานนท์   ที่ปรึกษาด้านการบริหารโครงการ


12.00-13.00   พักรับประทานอาหาร


13.00-17.00   "วงจรการบริหารโครงการ" โดย อ.ธีรวัฒน์ ตันติวิรมานนท์ (ต่อ)วันที่ 7 กันยายน 255409.00-12.00   "การออกแบบโครงการเพื่อการระดมทุน" โดย อ.ธีรวัฒน์ ตันติวิรมานนท์ (ต่อ)


12.00-13.00   พักรับประทานอาหาร


13.00-14.30   "สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงในการเขียนโครงการ" โดย อ.ธีรวัฒน์ ตันติวิรมานนท์ (ต่อ)


14.30-16.00   เวทีเสวนา "พบกับแหล่งทุน"


o   นพ. มานิตย์ ประพันธ์ศิลป์   เลขานุการกรรมการประเมินผล สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) (อยู่ระหว่างการติดต่อ)


o   ลาล่า จอนสัน  ผู้ประสานงาน Open Society Foundation (OSF)


o   สำนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม (ส.ผ.) (อยู่ระหว่างการติดต่อ)


o   ผู้ประสานงาน American Jewish World Service (AJW) (อยู่ระหว่างการติดต่อ)


o   ดำเนินรายการโดย นายธีระพงศ์ โพธิ์มั่นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ธีระพงศ์ โพธิ์มั่น  (ผู้อำนวยการ) องค์กรแม่น้ำเพื่อชีวิต

199/13 โพธาราม ซอย 6   ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300

โทร. 081 4477969   อีเมลล์    aaa@livingriversiam.org

ห้องประชุม สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันอังคารที่ 6 - พุธที่ 7 กันยายน 2554, 9.00 - 16.00 น.http://Admin

ติดต่อ : -
โทรศัพท์ : -
Email : contact@thaitrainingzone.com
Website :
ผู้เข้าชม : 1511 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys