Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้าง 2/3 มิติ ด้วยโปรแกรม Autodesk Robot Structural Analysis Profesional 2
 

เป็นหลักสูตรอบรมการใช้โปรแกรม Autodesk Robot Structural Analysis Profesional ทำการโมเดลโครงสร้างอาคารคอนกรีตและเหล็กรูปพรรณแบบ 3 มิติ, การ Import/Export ไฟล์มาจากโปรแกรม IFC อื่น เช่น ArchiCAD, AutoCAD ฯลฯ การใส่ Load และ Support แบบต่างๆ แล้ววิเคราะห์ด้วยวิธี Finite Element, เทคนิควิธีการดูแลผล Reactions, โมเมนต์, แรงเฉือน, Stress, Displacement เพื่อเลือกค่าแรงหลักไปออกแบบ คาน, เสา, พื้น, พื้นสำเร็จ, ฐานรากแผ่นโครงอาคารและหลังคาเหล็ก Connections พร้อมสั่งรายการคำนวณ, คำนวณหาปริมาตรคอนกรีต, น้ำหนักเหล็กเสริม, พื้นที่ไม้แบบเพื่อประมาณราคา, สามารถเขียนแบบก่อสร้างพร้อมเสริมเหล็กแบบอัตโนมัติ พร้อมตาราง Bar Cutting List สรุปขนาด, ปริมาณและรูปร่างการงอของเหล็กเสริม 


Helvetica"> 


ผลที่ได้จากการผ่านการอบรม           
 •     Helvetica">สามารถใช้โปรแกรม Autodesk Robot Structural Analysis Profesional โมเดลโครงสร้าง 2 มิติและ 3 มิติิและสามารถแก้ไขเพิ่มเติม โครงสร้างได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องโมเดลใหม่ 

 •     
 • สามารถใช้โปรแกรม Autodesk Robot Structural Analysis Profesional วิเคราะห์โครงสร้างและเรียกแสดงผลการวิเคราะห์เป็นตัวเลขและ Diagram พร้อมให้แสดงตำแหน่ง Maximum/Minimum 

 •     
 •     Helvetica">สามารถใช้โปรแกรม Autodesk Robot Structural Analysis Profesional ออกแบบโครงสร้างคอนกรีตและเหล็กรูปพรรณ 

 •     
 • สามารถใช้โปรแกรม Autodesk Robot Structural Analysis Profesional ช่วยเขียนแบบคอนกรีตเสริมเหล็กแบบอัตโนมัติพร้อมออก Bar Cutting List 

 •     
 •     Helvetica">สามารถที่จะดึงข้อมูลโครงสร้างจากโปรแกรม Autodesk Robot Structural Analysis Profesional ไปเขียนแบบต่อได้ในโปรแกรม AutoCAD Structural Detailing ได้    Helvetica"> 


ข้อบังคับเบื้องต้นก่อนการเรียน    


 


ควรจบด้านวิศวกรรมโยธาหรือเกี่ยวข้อง หรือ เป็นนักศึกษา และสามารถใช้โปรแกรมบนระบบ Windows มาก่อน หากสามารถใช้โปรแกรมวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้าง 3 มิติ อื่นมาก่อนจะทำให้ง่ายและรวดเร็วในการเรียนรู้ แต่ก็ไม่บังคับ 


Arial, Helvetica"> 


ระยะเวลาอบรม     วัน 
Helvetica">เมื่อจบการอบรมนี้แล้ว สามารถที่จะเข้าใจได้ดังนี้            
 •     Helvetica">สามารถเลือกใช้/กำหนดสร้างวัสดุและหน้าตัด Member เพื่อเรียกใช้งานได้ 

 •     
 •     Helvetica">สามารถโมเดลโครงสร้างคอนกรีตและเหล็กพร้อมกำหนดคุณสมบัติวัสดุได้เอง 

 •     
 •     Helvetica">สามารถวิเคราะห์โครงสร้างโดยเลือกดูผลการคำนวณอย่างละเอียดและ ค่า Critical ได้และออก รายการคำนวณตามวิธี Finite Element 

 •     
 •     Helvetica">สามารถออกแบบโครงสร้างคานและเสาทั้งคอนกรีตและเหล็กได้พร้อมทำแบบก่อสร้างที่ให้ Bar Cutting List วันที่ หนึ่ง :       
 • แนะนำโปรแกรม Autodesk Robot Structural Analysis Profesional  

 •     
 •     Helvetica">ทำความเข้าใจระบบการทำงานของโปรแกรม 

 •     
 • การเรียกระบบแกน พิกัด และระนาบที่ใช้ในโปรแกรม 

 •     
 • การตั้งค่าคุณสมบัติวัสดุได้แก่ คอนกรีต เหล็กรูปพรรณ รวมถึง Code ที่ใช้ในการออกแบบโครงสร้าง 

 •     
 • การสร้างหน้าตัดและเรียกใช้หน้าตัดเสาและคานคอนกรีตที่ได้ทำเอาไว้มาใช้งาน และเรียกใช้หน้าตัดเหล็กรูปพรรณจาก Database ของโปรแกรม การโมเดลโครงสร้าง อาคารคอนกรีตโดยใช้คำสั่งพื้นฐานแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ 

 •     
 • การโมเดลโครงสร้างโดยใช้รูปแบบโครงสร้างมาตรฐานจาก Library ที่มีในโปรแกรม เช่น โครงสร้างอาคารคอนกรีต ลานจอดรถ 

 •     
 • การกำหนด Node/Line/Plane Support แก่โครงสร้างทั้งแบบ Rigid/Elastic/Nonlinear Support รวมถึงการสร้าง Support ที่ผู้ใช้กำหนดทิศทางของTranslation/Rotation เอง 

 •     
 • การใส่ Nodal/Line/Surface force แก่โครงสร้าง ณ ตำแหน่งใด ๆ ของโครงสร้าง 

 •     
 • การกำหนด Load case และการรวม Load case ที่ได้สร้างขึ้น 

 •     
 • การวิเคราะห์โครงสร้างและการเรียกดูผลการวิเคราะห์อย่างละเอียด ได้แก่ Reaction, Moment Diagram, Shear Diagram, Stress, Displacement ประเภทต่างๆพร้อมให้ค่าตัวเลขที่ได้ชี้ไปยังตำแหน่งที่มีค่า Maximum และ Minimum บน Member ใดๆหรือบนโครงสร้างทั้งโครงสร้างได้ทันที 

 •     
 • เทคนิคการทำรายการแสดงผลการคำนวณของ Force, Stress, Displacement ฯลฯ พร้อมภาพโครงสร้างนั้นๆที่ได้ทำการวิเคราะห์ไปประกอบผลการคำนวณ โดยเลือกได้ทั้งแบบละเอียดและแบบสรุป 


 


วันที่ สอง :       
 • การออกแบบโครงสร้างคานและเสาคอนกรีตเสริมเหล็กที่ได้วิเคราะห์ไปพร้อมออก รายละเอียดเหล็กเสริม เช่น ระยะทาบ ,Covering, ขนาดเหล็กที่ใช้, ระยะเรียง 

 •     
 •     Helvetica">การประมาณราคาวัสดุของโครงสร้างคอนกรีตที่ได้ทำการวิเคราะห์และออกแบบ
          Helvetica">ไปแบบอัตโนมัติโดยตัวโปรแกรม เช่น ปริมาณคอนกรีต(ลบ.ม.) น้ำหนักเหล็กเส้นที่ใช้(กก.) 

 •     
 • การเขียนแบบรายละเอียดเสริมเหล็กเสาและคานคอนกรีตที่ได้ออกแบบไปพร้อม Bar cutting list แบบอัตโนมัติโดยโปรแกรม Robot ซึ่งสามารถนำไปใช้ ก่อสร้าง หน้างานได้ทันที  

 •     
 •     Helvetica">การทำตารางสรุปปริมาณเหล็กเส้นขนาดต่างที่ใช้ในคานหรือเสาคอนกรีตที่ได้ออกแบบไปแบบอัตโนมัติโดยตัวโปรแกรมโดยแสดงเป็นรูปร่างของเหล็กเส้น และ เหล็กปลอกพร้อมระยะที่ทำการงอหน้างานอย่างละเอียดพร้อมสั่งเหล็กและจัดงอเหล็กหน้างานได้เลย 

 •     
 • การโมเดลโครงสร้างอาคารเหล็กรูปพรรณโดยใช้คำสั่งพื้นฐานแบบ มิติ และ 3 มิติ 

 •     
 • การโมเดลโครงสร้างเหล็กรูปพรรณโดยใช้รูปแบบโครงสร้างมาตรฐานจาก Library ที่มีในโปรแกรม เช่น โครง Truss แบบต่างๆ กว่า 50 แบบ 

 •     
 •     Helvetica">การวิเคราะห์โครงสร้างเหล็กรูปพรรณและตรวจสอบความสามารถในการรับแรงหรือใช้งาน 

 •     
 •     Helvetica">การออกแบบโครงสร้างเหล็กรูปพรรณตาม ASD/LRFD โดยสั่งให้โปรแกรมเลือกเหล็กที่เบาที่สุดมาแสดง 

 •     
 • การออกแบบโครงสร้างเหล็กรูปพรรณโดยการ Group Memberที่รับแรงใกล้เคียงกันให้ใช้เหล็กที่มี Section เท่ากัน 

 •     
 •     Helvetica">การประมาณราคาวัสดุของโครงสร้างเหล็กรูปพรรณที่ได้ทำการวิเคราะห์และออกแบบไป 

 •     
 •     Helvetica">การทำรายการแสดงผลการคำนวณของ Force, Stress, Displacement ฯลฯ พร้อมภาพโครงสร้างนั้นๆ ทั้งแบบละเอียดและแบบสรุป 

 •     
 •     Helvetica">การสร้างตัวอย่างโครงสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กตั้งแต่ตั้งค่าวัสดุเริ่มต้น การโมเดลโครงสร้าง การวิเคราะห์และออกแบบพร้อมเทคนิคการแก้ไขหรือ เพิ่มเติมต่อเติมโครงสร้างในขณะที่ออกแบบได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องโมเดลโครงสร้างนั้นใหม่จนออกผลการวิเคราะห์และแบบก่อสร้างพร้อมใช้หน้างานได้ทันที 

 •     
 •     Helvetica">การสร้างตัวอย่างโครงสร้างอาคารเหล็กรูปพรรณตั้งแต่ตั้งค่าวัสดุเริ่มต้น การโมเดลโครงสร้างการวิเคราะห์และออกแบบ พร้อมเทคนิคการแก้ไขหรือ เพิ่มเติมต่อเติมโครงสร้างในขณะที่ออกแบบได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องโมเดลโครงสร้างนั้นใหม่และการออกแบบให้ได้หน้าตัดที่ประหยัดที่สุดกวี วิรุฬห์ธนกาญจน์


 


ผู้จัดการฝ่ายทีี่ปรึึกษา จบการศึกษาด้านวิศวกรรมโครงสร้างในหลักสูตรมหาบัญฑิต จาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปัจจุุบันเป็นวิศวกรควบคุม ผ่านการอบรมจากต่างประเทศ ด้านโปรแกรมวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้าง มีความชำนาญคอมพิวเตอร์สำหรับงานวิศวกรรมโครงสร้าง ประสบการณ์การสอนและจัดทำระบบกว่า 4 ปีศูนย์อบรมทูพลัส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

ไม่ระบุ, 09.30-16.30 น.

11,000 บาท (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.twoplustrainingcenter.com/contentDetail01.php?hCategoryId=86&hId=475Admin

ติดต่อ : -
โทรศัพท์ : -
Email : contact@thaitrainingzone.com
Website :
ผู้เข้าชม : 13327 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys