Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
การคิดอย่างรอบด้านและสร้างสรรค์ในการทำงาน (Comprehensive & Creative Thinking @ Work) รุ่นที่ 7
 
หากตอนนี้คุณต้องการ...

• เข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการคิดของมนุษย์ 
• เรียนรู้ทักษะการคิดหลากหลายรูปแบบที่นำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานได้จริง
• กล้าแสดงความคิดเห็นแบบสร้างสรรค์ ไม่ใช่คิดแบบโต้แย้ง รวมถึงมองเห็นทางเลือกใหม่ๆ
• คิดมุมกว้างและคิดรอบด้านเพื่อเสริมการคิดวิเคราะห์เชิงลึกได้
• สื่อสารความคิดได้ตรงประเด็น ได้เนื้อหาและใจความครบถ้วน กล้านำเสนอ idea ใหม่ๆ 
ได้อย่างกระชับ เป็นขั้นตอน และช่วยให้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้น
• สามารถนำทักษะการคิดแต่ละแบบไปใช้กับสถานการณ์ต่างๆ 
ทั้งในในชีวิตส่วนตัวและการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรนี้จึงเป็นหลักสูตรคุณภาพที่คุณไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง

*** การคิดรอบด้านช่วยให้เรามองเรื่องต่างๆ ได้อย่างรอบคอบ ครบถ้วน 
หาคำตอบที่ดีที่สุดได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์
คนจำนวนมากมักยึดติดกับความเชี่ยวชาญ ความชำนาญในสายวิชาชีพ 
เมื่อพบปัญหามักยึดกับประสบการณ์และความสำเร็จในอดีต 
หรือเน้นการวิเคราะห์เจาะลึกเพียงบางประเด็น ทำให้มองข้ามปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
หรืออาจขาดความสามารถในการเชื่อมโยงปัจจัยต่างๆ 
เข้าหากันได้อย่างกลมกลืน จนทำให้อาจตัดสินใจผิดพลาดได้

วัตถุประสงค์
เนื้อหา
สมองและแบบแผนการคิดของมนุษย์
• เข้าใจการทำงานของสมอง
• เข้าใจกระบวนการคิด 
• การตอบสนองของสมองต่อสิ่งเร้าและข้อมูลต่าง ๆ 
• กระบวนการเกิดความคิดใหม่

การพัฒนาทักษะการคิดแบบต่างๆ 
• การคิดด้วยข้อมูล
• การคิดด้วยความรู้สึก
• การคิดด้วยความระแวดระวัง
• การคิดเพื่อดึงจุดดีจุดเด่น
• การคิดไปข้างหน้า
• การคิดทุกปัจจัย
• การคิดหาทางเลือก
• การคิดแบบลดอคติ
• การคิดเพื่อสร้างสรรค์
• อะไรทำให้เราคิดไม่ออก? หนทางก้าวข้าม “หล่มความคิด”

จากความคิดสู่การปฏิบัติ
• จากการคิดสู่การสื่อสารอย่างตรงประเด็น
• จากการคิดสู่การการนำเสนองานที่ชัดเจน
• จากการคิดสู่การประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ
• จากการคิดสู่การสร้างสรรค์แนวทางแก้ปัญหาใหม่

Workshop
• คุณเป็นคนชอบใช้ความคิดแบบไหน? 
• เครื่องมือฝึกคิด 
• กรณีศึกษาองค์กรสร้างสรรค์
• แบ่งกลุ่มวิเคราะห์กรณีศึกษา

วิทยากร
ดร.อมรศักดิ์ กิจธนานันท์
การศึกษา
• ปริญญาเอกด้านนโยบายและการวางแผน จาก University of Bristol ประเทศอังกฤษ
• ปริญญาโทด้านการบริหารภาครัฐและบริหารโครงการ จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
• ปริญญาตรีด้านการจัดการธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
• ปริญญาตรีด้านเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช
• ประกาศนียบัตรด้านการวิจัยนโยบายจาก University of London
• ประกาศนียบัตรด้านการนโยบายสาธารณะและการพัฒนาจาก University of Birmingham
• ประกาศนียบัตรด้านการกระจายอำนาจและการคลังจาก World Bank
• ประกาศนียบัตร Professional Coach Certification Program จาก Thailand Coaching Institute and Towards Mastery, Australia [ACSTH by International Coach Federation (ICF)]
• ประกาศนียบัตร Appreciative Inquiry Coaching, Thailand Coaching Institute [12 CCE approved by ICF] 
• ประกาศนียบัตร ISO 31000 Application of Risk Management Systems จาก British Standards Institution
ตำแหน่งงานปัจจุบัน
• วิทยากรด้านการบริหารจัดการองค์กร การพัฒนาศักยภาพการคิด การพัฒนาภาวะผู้นำและพัฒนาศักยภาพทีมงาน
• ที่ปรึกษาด้านการวางแผนและบริหารโครงการ 
• Leadership and Strategy Coach
• ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการ
• อาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชนมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
Healthprose pharmacy
http://buyambienonlineeasy.com/
ประสบการณ์ทำงาน
ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญนานกว่า 20 ปี กับหน่วยงานทั้งในไทยและต่างประเทศ 

• เคยบริหารโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ งบประมาณมากกว่า 500 ล้านบาท ให้กับองค์การเพื่อการพัฒนาแห่งสหรัฐอเมริกา (USAID)

• ทำงานในองค์กรระหว่างประเทศ เช่น
- ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาและบริหารโครงการ, USAID
- เจ้าหน้าที่ด้านกิจการสังคม, ส่วนงานการพัฒนาสังคม คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติประจำภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก (UNESCAP)
- เจ้าหน้าที่ด้านกิจการเศรษฐกิจ, ส่วนงานการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ UNESCAP
- เจ้าหน้าที่วิจัย, โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP)

• งานวิชาการ
- อาจารย์ด้านนโยบายและการวางแผน คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) 
- อาจารย์ผู้บริหารหลักสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชนมหาบัณฑิต คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) 
- นักวิจัยหลังปริญญาเอก วิทยาลัยนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ 
- อาจารย์ผู้ช่วยสอนด้านการจัดการ คณะเศรษฐศาสตร์ การเงิน และการจัดการ มหาวิทยาลัยบริสตอล (Bristol) ประเทศอังกฤษ 
- อาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาเอกด้านภาวะผู้นำ (leadership) มหาวิทยาลัรังสิต 

• งานด้านการโค้ช ให้กับผู้บริหารจากบริษัท Volvo, Bayer, Eastman Chemical, Generali Life Assurance, Microchip, ไทยคม, Thai Beverage Can, Yum Restaurant International

• ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบบริหาร การวางแผน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการบริหารโครงการ ให้กับหน่วยงานในประเทศและระหว่างประเทศหลายแห่ง

• เชี่ยวชาญการวางแผนและการบริหารเชิงกลยุทธ์ การออกแบบ วางแผนและบริหารโครงการ การประเมินผลโครงการ การโค้ช การพัฒนาองค์กร การพัฒนาผู้บริหาร การพัฒนาทักษะการคิดรูปแบบต่าง ๆ การปรับปรุงระบบบริหารและกระบวนการทำงาน การจัดการความเสี่ยง การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ การพัฒนาภาวะผู้นำและสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และการสร้างองค์กรที่ยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ (CSR)

• มีความรู้ความเข้าใจอย่างดีในเรื่องมิติการเมือง เศรษฐกิจ สังคมของประเทศไทย และประเทศใน ASEAN

• เดินทางไปปฏิบัติงานในกว่า 15 ประเทศในเอเชียและยุโรป
ประสบการณ์การบรรยาย
หมวดบริหารจัดการองค์กร

• การบริหารความต่อเนื่องของกิจการ (Business Continuity Management)
• การบริหารความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Management)
• การปรับปรุงกระบวนการทำงานด้วย Lean Management
• การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) 
• การบริหารผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Performance Management) และ Balanced Scorecard
• การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ (Problem solving and decision making)
• การวางแผนและบริหารโครงการ (Project planning and management)
• การวางแผนและบริหารเชิงกลยุทธ์ (Strategic management and planning)
• การบริหารข้ามสายงาน (Cross Functional Management)
• การออกแบบและบริหารงาน Corporate Social Responsibility (CSR)
• การวิเคราะห์เชิงอนาคตเพื่อวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic scenario thinking) 

หมวดการพัฒนาศักยภาพการคิด

• การคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic thinking) 
• การคิดเชิงวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อแก้ปัญหา
• การแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิผล (Effective problem solving and decision making)
• การคิดเชิงระบบ (Systematic thinking)
• การคิดอย่างรอบด้านและสร้างสรรค์ (Comprehensive thinking)
• เครื่องมือการคิด (Thinking tools)

หมวดการพัฒนาภาวะผู้นำและพัฒนาศักยภาพทีมงาน

• การ Coaching สำหรับนักบริหาร (Coaching for executives)
• การพัฒนาทักษะการโค้ชสำหรับผู้นำ (Coaching skills for leaders)
• การตัดสินใจแบบนักบริหาร (executive decision-making)
• การบริหารเวลาสมัยใหม่ (Modern Time Management)
• การใช้ mind mapping เพื่อพัฒนาการทำงาน
• จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา
• ศักยภาพหัวหน้างานยุคใหม่
• การพัฒนาภาวะผู้นำในตัวเอง
• การพัฒนาตนเองสู่ผู้จัดการยุคใหม่

โรงแรม เดอะ แลนด์มาร์ค กรุงเทพ (The Landmark Bangkok Hotel)

วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561, 9.00 - 16.00 น.

สมาชิก 4,700 บาท ลูกค้าทั่วไป 5,000 บาท (ไม่รวม Vat) (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.people-synergy.co.th/uploads/system/coures/file/People%20Synergy_Brochure_2018_Apr_TK-007-07_2P_20180426_v.1.pdf

People Synergy Learning Center

People Synergy Learning Center

***ค่าสัมมนาสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200%*** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 0-2910-2830, 080-776-4072,081-848-8760 (9.00 - 17.30 น.) หรือ info@people-synergy.co.th, peoplesynergy.th@gmail.com ท่านสามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดหลักสูตรรวมถึงรายละเอียดของวิทยากร ได้ที่เว็บไซด์ http://www.people-synergy.co.th/public/ 
ผู้เข้าชม : 1000 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys