Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
การวางแผนการขาย (Effective Sales Planning : The Maximizer of Your Target) รุ่นที่ 24
 
เริ่มต้นทุกไตรมาสของปี...
ไปกับหลักสูตรอบรมสัมมนาคุณภาพหลักสูตรนี้ของเรา...

ที่มุ่งเน้นให้ทีมงานขายทุกคนมีทักษะในการวางแผนการขาย
ซึ่งเป็นทักษะที่เป็นต้องการและจำเป็นอย่างยิ่ง
กับทั้งทีมงานขายมือใหม่หัดขับหรือแม้กระทั่งนักขายทหารผ่านศึกลายครามก็ตาม

เพราะหากทีมงานขายมีทักษะในการวางแผนการขายที่ดีแล้ว 
ย่อมทำให้สามารถบริหารและจัดการงานขายของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยตลอดทั้งปี
อีกทั้งยังสามารถช่วยลดภาระการกำกับดูแลจากหัวหน้าทีมได้อย่างมากอีกด้วย
การวางแผนการขายที่ดี...ย่อมเป็นปราการด่านแรกที่ส่งผลให้ทีมงานทุกคน
มีแนวทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ
และนั่นก็จะนำมาซึ่งคมการแข่งขันเหนือคู่แข่งอันยากที่ใครจะเลียนแบบหรือทำตามได้
คุณสามารถฝึกฝนทักษะพร้อมเรียนรู้เทคนิคที่สำคัญต่างๆ เหล่านี้...
ได้จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในสนามงานขายของเรา...

วัตถุประสงค์ • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสัมมนาสร้างความรู้และทักษะของทีมงานขายให้มีรูปแบบของความเป็นนักวางแผนการขายและนักวางกลยุทธ์การขาย • เพื่อติดปีกวิทยายุทธ์ให้กับทีมขายด้วยอาวุธทางการวางแผนและกลยุทธ์ยุคใหม่ เพื่อทดแทนวิธีการขายแบบเก่าๆ ซึ่งก่อให้เกิดความเบื่อหน่ายและความสิ้นหวังในหมู่นักขายทั่วไป • เพื่อเพิ่มพูนทักษะทางการขายและการวางแผนการขายแบบครบวงจร ตั้งแต่ขบวนการหารายชื่อลูกค้าจนถึงขั้นปิดการขาย และการบริการหลังการขายอย่างครบรูปแบบของหลักสูตรการขายมืออาชีพยุคศตวรรษที่ 21
เนื้อหา • วงจรการวางแผนการขายสำหรับพนักงานขาย
• การทำ SWOT Analysis สำหรับพนักงานขาย
• ความแตกต่างระหว่าง Sales Forecast, Sales Objective และ Sales Target
• การประเมินจุดอ่อนและจุดแข็งในการขาย
• การกำหนดเป้าหมายการขายสำหรับพนักงานขาย
• การวางแผนการปฏิบัติการสำหรับงานขาย
• การปฏิบัติตามสูตรวิเศษของแมคคินเลย์
• หากคุณขายสินค้าจนส่วนแบ่งทางการตลาดของคุณเกือบเต็ม 100% คุณจะทำอย่างไรต่อไปดี
• สูตรการตลาดยุคใหม่ที่นักขายต้องใช้กฎ  20:80 ต่างจากกฏ 10 : 90 อย่างไร
• เทคนิคการเพิ่มยอดขายและการสร้าง Sales Productivity
• ลูกเล่นการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการเสนอขาย
• สูตรการสร้าง Sales Performance 
• การทำ Sales Report & Sales Evaluation 
(การสัมมนาหลักสูตรนี้มุ่งเน้นผู้เข้าสัมมนาเป็นศูนย์กลาง โดยเน้นการมีส่วนร่วมและมีการทำ Workshop และบทบาทสมมติพร้อม VDO ประกอบการสัมมนา)

วิทยากร
ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา
การศึกษา
• อุดมศึกษา :: โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พญาไท 
• ปริญญาตรี :: บัญชีบัณฑิต :: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาโท :: พาณิชยศาสตร์มหาบัณฑิต MBA :: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาเอก :: การบริหารธุรกิจ Ph.D. in Management จากสหรัฐอเมริกา
ตำแหน่งงานปัจจุบัน
• วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการขายและการตลาด
Healthprose pharmacy
http://buyambienonlineeasy.com/
ประสบการณ์ทำงาน
• กรรมการผู้จัดการ (Managing Director) :: Lucky Star International (Thailand) Co., Ltd.
• รองผู้อำนวยการ บริษัท โอสถสภา จำกัด 
• ผู้บริหารการขายอาวุโส :: บริษัท เนสเล่ย์ ประเทศไทย จำกัด
• ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรมพนักงานขาย :: บริษัท ยิลเลตต์ประเทศไทย จำกัด
• ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาการขาย :: บริษัท เป็ปซี่โคล่า อินเตอร์เนชั่นแนล เซ้าท์อีสเอเชีย จำกัด
• ผู้จัดการภาค :: บริษัท พร๊อคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล จำกัด (พี แอนด์ จี)
• ผู้จัดการทั่วไป :: สายงานการขาย บริษัท ทีโอเอ จำกัด
• ผู้จัดการฝ่ายขายทั่วไป :: บริษัท โฟร์โมสต์ ฟรีสแลนด์ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) 

• การฝึกอบรมและการทำงานในต่างประเทศ

- TEAM SALES MANAGER PROGRAM : PEPSI-COLA DETRIOT MICHIGAN USA
- CUSTOMER BUSINESS DEVELOPMENT PROGRAM : PROCTER & GAMBLE AND WALMART : ARKANSAS USA
ประสบการณ์การบรรยาย
• การบริหารทีมขายในสภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ 
• การส่งเสริมการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพสูงแต่ต้นทุนต่ำเศรษฐกิจชะลอ 
• กลเม็ดเคล็ดลับสู่ความสำเร็จ
• Sales Planning Strategy Program
• การขายเชิงรุกในสภาวะวิกฤติ ขายได้ต้องเก็บเงินได้
• ขายความคิดพิชิตใจลูกค้า
• การจัดการข้อโต้แย้งในการขาย
• การวิเคราะห์ตลาดและคู่แข่งขัน
• การบริหารการตลาดเชิงกลยุทธ์
• Conceptual & consultative selling
• เทคนิคTele-Marketing อย่างมีประสิทธิภาพสูง ภาคปฏิบัติ
• Visionary Sales Force Management
• การจัดการข้อโต้แย้งภาคปฏิบัติ
• Sales Attitude & CRM
• การเจรจาต่อรองทางธุรกิจแบบ Triple Win
• Key Customer Management 
• การควบคุมและประเมินผลงานทีมงานขายอย่างมีประสิทธิภาพสูง
• การเจรจาต่อรอง
ผลงาน
• วิทยากร 

- สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย (MAT)
- สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)
- สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (สสท)
- สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SME (ISMED) 

• อาจารย์พิเศษ...หลักสูตรปริญญาเอกและปริญญาโททางการบริหารธุรกิจ 

- คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยมหิดล
- คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
- คณะบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี่ไทย-ญี่ปุ่น 
- บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
- บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยนเรศวร
- สาขาการตลาด บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย อีสเทิร์นเอเชีย ฯลฯ

• กิจกรรมพิเศษ 

- คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
- คอลัมนิสต์ Website Mthai.com คอลัมน์ Worktips
- วิทยากรและที่ปรึกษาให้กับองค์กรรัฐวิสาหกิจ ธนาคาร บริษัทจำกัด และมหาชน 
- วิทยากรพิเศษรายการชั่วโมงนักบริหาร สถานีวิทยุจุฬาฯ
- ผู้แปล เรียบเรียง และเขียนบทความในหนังสือ ด้านการบริหาร การขายและการตลาด เช่น บิ๊กไอเดียการบริหารจากวอลล์สตรีท, วิธีจัดการกับเจ้านาย และการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย ฯลฯ
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิทยากร
หาก “ประสบการณ์งานขาย” ในคำจำกัดความของหลายๆ ท่าน คือการได้มีโอกาสทำงานในองค์กรที่หลากหลาย หลากหลายทั้งประเภทธุรกิจ รูปแบบการแข่งขัน สินค้าและบริการ หรือแม้แต่การได้ทำงานในองค์กรที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งนั่นหมายถึงการได้มีโอกาสได้เรียนรู้ที่จะทำสิ่งต่างๆ ได้อย่างเต็มที่และเต็มกำลังเท่าที่เราจะทำได้แล้วล่ะก็ 

คงจะดีไม่ใช่น้อยที่เราในฐานะนักขายที่อาจยังไม่โชกโชนมากนักในสนามแห่งนี้มากนัก จะได้มีโอกาสเรียนรู้จากผู้ที่สัมผัสกับสิ่งเหล่านั้นมาก่อน มีหลายคนเชื่อว่า “การเรียนรู้บางครั้งไม่ต้องใช้เวลามาก บางครั้งไม่ต้องลงสนามด้วยตัวเอง เพียงแต่เรามีโอกาสเรียนรู้จากผู้ที่เดินผ่านทางนั้นมาก่อน เราก็มีโอกาสได้รับเทคนิคต่างๆ ที่สามารถนำมาปรับใช้ได้ โดยไม่ต้องลองผิดลองถูกเองทั้งหมด” 

จากประสบการณ์การทำงานในสายของงานขายทั้งการบริหารทีมขาย การพัฒนาและฝึกอบรมทีมขาย ในองค์กรชั้นนำอย่าง ยิลเลตต์ประเทศไทย, เป็ปซี่โคล่า, พี แอนด์ จี, ทีโอเอ และโฟร์โมสต์ ก็น่าจะเป็นสิ่งยืนยันได้ว่า “ประสบการณ์งานขายที่จับต้องได้และนำไปใช้ได้จริง” นั้น คุณจะได้รับมันกลับไปจากวิทยากรท่านนี้ของเรา...

สมาชิก 4,700 บาท ลูกค้าทั่วไป 5,000 บาท (ไม่รวม Vat)

วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561, 9.00 - 16.00 น.

โรงแรม เดอะ แลนด์มาร์ค กรุงเทพ (The Landmark Bangkok Hotel) (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.people-synergy.co.th/uploads/system/coures/file/People%20Synergy_Brochure_2018_May_SA-009-24_2P_20180525_v.1.pdf

People Synergy Learning Center

People Synergy Learning Center

***ค่าสัมมนาสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200%*** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 0-2910-2830, 080-776-4072,081-848-8760 (9.00 - 17.30 น.) หรือ info@people-synergy.co.th, peoplesynergy.th@gmail.com ท่านสามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดหลักสูตรรวมถึงรายละเอียดของวิทยากร ได้ที่เว็บไซด์ http://www.people-synergy.co.th/public/ 
ผู้เข้าชม : 931 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys