Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
โปรมแกรมหลักสูตรกลยุทธ์พัฒนานักบริหารทรัพยากรมนุษย์มืออาชีพ(Strategic Human Resource Development )
 
3 วันเต็มกับการบริหารงาน HRD ที่มืออาชีพต้องรู้ตั้งแต่การออกแบบกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การวางแผนความก้าวหน้า ในสายอาชีพ การบริหารการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรและสุดท้ายในเรื่องของการบริหารผลการปฎิบัติงาน

 
โปรแกรมหลักสูตรกลยุทธ์พัฒนานักบริหารทรัพยากรมนุษย์มืออาชีพนี้ จึงมุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ กระบวนการพัฒนาทรัพยากรนมนุษย์สมัยใหม่ให้ครบทุกด้านในเชิงกลยุทธ์ เริ่มตั้งแต่การออกแบบกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  กระบวนทัศน์ใหม่ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ  การบริหารการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรและสุดท้ายในเรื่องการบริหารผลปฎิบัติงาน


วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2554  (9.00 - 16.00 น.) 

Module 1 การออกแบบกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  (HRD Strategic Design)เข้าใจถึงความจำเป็น และความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ที่ส่งเสริมการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนและสามารถออกแบบกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ตอบสนองต่อความสามารถในการดำเนินธุรกิจขององค์กร

- แนวโน้มของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในยุคการเปลี่ยนแปลง (HRD Trands)- ก้าวสู่การเป็นนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มืออาชีพ (To be the Professional HRD)- การสร้างพลวัตรการเรียนรู้ในองค์กร (Dynamic Leraning Organization)- เครื่องมือสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ( HRD Tools)- การออกแบบกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ทรงประสิทธิผล - Workshop ขั้นตอนและกระบวนการออกแบบกลยุทธ์ HRD ที่เหมาะสมกับองค์กร 


วันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม 2554  ( 9.00 - 12.00 น.) 

 Module 2 กระบวนทัศน์ใหม่ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (New Paradigm of Human Resource Development)เรียนรู้แนวคิดในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทั้งทางทฤษฎีและนำไปปฏิบัติใช้ เพื่อปรับเปลี่ยนแนวทางการบริหารขององค์กรสู่ทิศทางใหม่

- รุปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แบบ 70: 20: 10

 

- New Model of Career inspiration eith new related parties .- ทางเลือกใหม่ในการพัมนาทรัพยากรมนุษย์ ( Choice of Development Path)- ความคิดในเรื่องทรัพยากรมนุษย์ "การพัฒนากับผลงาน" (Development via performance ) 

วันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม 2554  ( 13.00 - 16.00 น.)

 Module 3  การวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ  (Career Path Development)

 

เพื่อให้มีความเข้าใจแนวคิดของการวางแผนพัฒนาบุคคลและความก้าวหน้าในสายอาชีพ ทราบขั้นตอนของการพัฒนา Career Development เข้าใจการบูรณาการการวาง Career Development ในองค์กรกับการบริหารงานบุคคลแบบมืออาชีพ และสามารถฝึกฝนเพื่อนำไปปฏิบัติใช้ในองค์กร

 

- ความสำคัญของการวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพต่อการพัมนาองค์กร- รูปแบบการกำหนดเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ- แนวทางการพัฒนาระบบการวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ       - การกำหนดตำแหน่งงานสายอาชีพในองค์กร      - การจัดทำมาตราฐานตำแหน่ง (Job Profile) เพื่อเลื่อนตำแหน่งที่มีประสิทธิภาพ      - นโยบายการพัฒนารายบุคคลตามาตรฐานตำแหน่ง (Job Profile)- ปัจจัยความสำเร็จการพัฒนาระบบสายความก้าวหน้าในอาชีพ       - Job Description  ;  Comprtency  ;

    

        Competency Development  Roadmap ; Job Profile

       ; Promotion policy

 

 

วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2554  ( 9.00 - 12.00 น.)

Module 4 การบริหารการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กร (Organization Culture Change) 

 เพื่อมุ่งให้ผู้เข้าร่วมหลักสูตรมีความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานขององค์กรด้านวัฒนธรรม ความเชื่อมโยงไปยังวัฒนธรรมการทำงานส่วนต่างๆ การสร้างวัฒนธรรมองค์กร และการปรับเปลี่ยนโดยมีกระบวนการรองรับ แลกเปลี่ยนประสบการณ์การสร้างวัฒนธรรมระหว่างผู้เข้าร่วมหลักสูตร

- ความหมายของวัมนธรรมองค์กร กับกาีรสร้างวัฒนธรรมองค์กร      - ปัจจัยใดที่ส่งผลต่อการสร้างวัฒนธรรมองค์กร เราสามารถควบคุมและบริหารได้หรือไม่

 

- การมุ่งหน้าสู่วัฒนธรรมใหม่ ควรเริ่มต้นอย่างไร      - การสร้างวัฒนธรรมมีสูตรสำเร็จหรือไม่ ถ้าวันนี้เริ่ม ควรเริ่มอย่างไร - ปัจจัยส่งเสริมและปัจจัยฉุดรั้งไม่ให้ประสบความสำเร็จในการเปลี้ยนแปลง- การให้รางวัลเพื่อสร้างพฤติกรรมใหม่ที่ถาวร 

 

วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2554  ( 13.00 - 16.00 น.)Module 5 การบริหารผลการปฎิบัติงานสำหรับองค์กรยุคใหม่ (Performance Management)

เรียนรู้พัมนาการล่าสุดของเรื่อง Performance Management ที่ไม่เป็นเพียง "appraisal form " แต่สิ่งนี้คือเครื่องมือการบริหารที่สำคัญขับเคลื่อนให้องค์กรยุคใหม่ ได้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ โดยทำให้เข้าใจถึง PM Cycle และปัจจัยสำคัญที่ทำให้การบริหารผลการปฎิบัติงานมีประสิทธิภาพ  

- อะไรคือการบริหารผลการปฎิบัติงาน-  Perormance Management กับ Performance Review - การเชื่อมโยงขั้นตอนต่างๆ ของการบริหารผลการปฎิบัติงาน- วัฎจักรของการบริหารผลการปฎิบัติงาน- ขั้นตอนการบริหารผลการปฎิบัติงาน- การวางแผนการบริหารผลการปฎิบัติงาน - ข้อสังเกตุบางประการที่จะให้การบริหารผลการปฎิบัติงานประสบความสำเร็จ  

 


ทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ Strategic Human Resource Development 

1) อ.บดี  ตรีสุคนธ์ประสบการณ์ที่ผ่านมา 

ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยผู้จัดการด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ DHL Internation (Thailand) Ltd.2) คุณสรวุฒิ  หรณพ

ประสบการณ์ที่ผ่านมา 
อดีต Senior Human Resources Manager,Baxter Healthcare (Thailand) Ltd.อดีต Country Human Resources Manager,Hewlett-Packard (Thailand) Ltd.อดีต Human Resources Manager,CDG Group ,G-Able Group
 3) อ.มุกดา  สุนทรรัตน์

ประสบการณ์ที่ผ่านมา


ผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล --- บริษัท เอซีจี(ประเทศไทย) จำกัด(B-Quick)


หัวหน้าส่วนจัดรับและจ้างงาน,หัวหน้าส่วนวางแผนอัตรากำลัง,


หัวหน้าส่วนมาตรฐานตำแหน่งพัฒนาตำแหน่งงาน --- ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน)
4) คุณกิตติคุณ วัชรมณเฑียร


ประสบการณ์ที่ผ่านมา


Operation Director,HRM Consulting Co.,Ltd


Human Resources Manager, Huawei Technologies (Thailand)Co.,Ltd.


Associate Consultant,Hay Group Limited โรงแรมสวิสโซเทลเลอคองคอร์ท ถ.รัชดาภิเษก

วันเสาที่ 23,30 กค.,6สค 2554, 9.00-16.00น.

14000 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://Strategic Center (ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ)

ติดต่อ : คุณชญานิน (แนน)
โทรศัพท์ : 02-559-2146-7 # 15,16
Email : public@sbdc.co.th
Website : http://www.sbdc.co.th
ผู้เข้าชม : 1339 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys