Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
เทคนิคการวางแผนคนวางแผนงานสำหรับหัวหน้างานให้ได้เป้าหมายและผลงาน (People Management & Working Plan F
 
หลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างาน ให้เกิดความรู้ความเข้าใจในทีมงาน  สามารถวางแผนคนและวางแผนงานให้ตอบสนองต่อเป้าหมายที่วางไว้ได้ โดยเริ่มตั้งแต่การทำความเข้าใจในเชิงจิตวิทยาการบริหาร  การกำหนดแผนการบริหารคน พัฒนาคน และการประเมินผลงานเพื่อเน้นที่จะปรับปรุงงานใหัดีขึ้น

  “หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรสำหรับการพัฒนาทักษะด้านการเป็น หัวหน้างาน ของผู้บริหาร และผู้จัดการฝ่ายต่างๆ  เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในทีมงาน ของตนเอง   ตลอดจนสามารถวางแผนคนและวางแผนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ   พร้อมตอบสนองต่อเป้าหมายที่วางไว้”

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรสำหรับการพัฒนาทักษะด้านการเป็นหัวหน้างาน ของผู้บริหาร และผู้จัดการฝ่ายต่างๆ  เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในทีมงาน ของตนเอง   ตลอดจนสามารถวางแผนคนและวางแผนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ   พร้อมตอบสนองต่อเป้าหมายที่วางไว้ โดยเริ่มตั้งแต่การทำความเข้าใจในเชิงจิตวิทยาการบริหาร  และลงถึงการทำงานแบบมุ่งผลงาน (Result Orientation)โดยการกำหนดแผนการบริหารคน พัฒนาคน และการประเมินผลงานเพื่อเน้นที่จะปรับปรุงงานใหัดีขึ้นได้อย่างไร  ซึ่งจะเป็นการเรียนรู้ ตั้งแต่แนวทางการทำแผนงาน การกำหนดเป้าหมายที่เป็นสากลตลอดจนเทคนิคการกระจายงาน     และควบคุมติดตามงานแบบมีเป้าหมาย และผู้เข้าอบรมยังจะได้เข้าใจหลักการประเมินผลงานเพื่อจะสามารถบริหารและพัฒนาพนักงานในประเภทต่างๆ    ได้อย่างเต็มที่อีกด้วย

Objective   1) เรียนรู้และเข้าใจตนเองและทีมงาน จากความเข้าใจในเรื่องบุคลิกภาพ และพฤติกรรมของคนแรงจูงใจของคนในการทำงาน และภาวะผู้นำที่ปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์2) เข้าใจหลักการกำหนดเป้าหมายและผลงาน การวางแผนตามลำดับความสำคัญของงานและการวางแผนงานที่จะทำให้เราได้ผลงานสูงสุด3) พัฒนาทักษะในการบริหารคน การ Empowerment การให้คำปรึกษาทีมงานที่ดี การสอนงานที่ถูกต้องและได้ผล4) เข้าใจหลักการประเมินทีมงาน เพื่อสร้างผลงานอย่างถ่องแท้ ไม่ใช่การประเมินเพื่อกำหนดผลตอบแทนพนักงาน การ Feedback การทำงานของทีมเพื่อเร่งศักยภาพของลูกน้องในทีม

 


  - หลักพื้นฐานรู้เขา-รู้เรา (หัวหน้างานรู้จักตนเองและรู้จักลูกน้อง)

การเข้าใจบุคลิกภาพ (Understanding Personality)

การเข้าใจหลักการจูงใจ (Motivating)

การเข้าใจหลักการเรียนรู้ (Learning)

การเข้าใจหลักการปรับพฤติกรรม (Understanding Behavioral Modification)

การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Communication)

การใช้ภาวะผู้นำตามสถานการณ์ (Situational Leadership)

- หลักการกำหนดเป้าหมายและผลงาน เพื่อเตรียมการวางแผน

การตั้งความคาดหวังของงาน (Performance Expectations)

7 คำถามเพื่อตรวจสอบความเข้าใจและความพึงพอใจในงานของทีมงาน

การกำหนดเป้าหมาย (Goal Setting)

การวางแผนและจัดลำดับความสำคัญของเป้าหมาย(Planning and Prioritizing)

การตั้งเป้าหมายส่วนบุคคลแบบ SMART (Personal Objective Setting)

- แนวทางการวางแผนบริหารคน

แผนการการกระจายงานและการเอื้ออำนาจ (Delegation and Empowerment)

แผนการควบคุมและการติดตามงาน (Following Up)

- การกำหนดแผนการพัฒนาคน

ทักษะ รูปแบบ และ กระบวนการการให้คำปรึกษา (Counseling)

ทักษะ รูปแบบ การโค้ชงาน(Coachching)

กระบวนการโค้ชงานแบบ GROW

- เทคนิคการประเมินผลงานสำหรับหัวหน้างาน

การให้และรับข้อมูลป้อนกลับ (Giving and Receiving Feedback)

การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Evaluation)

วิธีการจัดการกับพนักงานที่มีผลงานต่างๆ 9 กลุ่มการเรียงลำดับความสำคัญตามผลงานและศักยภาพของพนักงาน(Performance Ranking)การประเมินเพื่อการพัฒนาทักษะพนักงาน(Assessing and Developing Job Skills)

                    

แผนการโค้ชงาน (Coaching action plan)ระบบพี่เลี้ยง (Mentoring)

ดร.เทอดทูน ไทศรีวิชัย

·          ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ จาก University of South Australia·          ปริญญาโท Human Resource Management จาก Portland State University, U.S.A.·          ปริญญาตรี นิติศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Instructor Experience 
·          HR and Adm
inistration areas with Pepsi-Cola , Sony, Nike and Nokia·          Instructor : HR Planning and Strategic HR Management At BuraphaUniversity (Master’s Degree Level)
โรงแรม

วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2554, 9.00-16.00 น.

4800 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.sbdc.co.th/course-outline.php?item=264Strategic Center (ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ)

ติดต่อ : คุณชญานิน (แนน)
โทรศัพท์ : 02-559-2146-7 # 15,16
Email : public@sbdc.co.th
Website : http://www.sbdc.co.th
ผู้เข้าชม : 1056 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys