Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
หลักสูตร เทคนิคการจูงใจเพื่อนำทีมงานอย่างได้ผล
 
…..   เพิ่มความรู้ ความเข้าใจในจิตวิทยาของบุคคลในองค์กร    เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาวิธีการนำ  และจูงใจตามสถานการณ์ให้ผู้ตามสามารถผลิตผลงานได้เต็มศักยภาพด้วยความยินดี และได้ผลงานที่มีประสิทธิผล


เนื้อหาหลักสูตร

 1. ปรัชญาแห่งการพัฒนาความสำเร็จของบุคคลและองค์กร
     วิธีการเพิ่มผลสำเร็จ โดยการจัดการด้วยเป้าหมาย
       (Management by Objectives)
2. การจูงใจและการนำบุคคลอย่างมีประสิทธิผล
        20 บุคลิกภาพของการเป็นผู้นำ
         การพัฒนาบุคลิกภาพและหลักปฏิบัติของผู้นำ ...
                 ที่จะกระตุ้นจูงใจลูกน้อง  ให้ความร่วมมือ  ร่วมใจกับตน 
                 ในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร
           อำนาจของผู้นำ 
                    “หัวหน้าที่ดีต้องเป็นผู้นำที่ดี มิใช่เป็นเพียงผู้สั่งการ”
3. ปัญหาในการจูงใจและนำผู้ใต้บังคับบัญชา
        วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา
          เสนอวิธีแก้ปัญหา
4. ทัศนะของผู้นำและผู้จูงใจ
          สมมติฐานของผู้นำเกี่ยวกับผู้ตาม
          การเลือกวิธีการนำ เพื่อกระตุ้นจูงใจลูกน้อง 
                             ในสถานการณ์ต่างๆอย่างเหมาะสม
        วิธีการจูงใจผู้บังคับบัญชาที่สูงกว่า 

 5. จิตวิทยาการจูงใจ
          พฤติกรรมของผู้ตาม … ที่ผู้นำต้องตามให้ทัน
          ความต้องการ … พลังแห่งการกระตุ้นจูงใจ
          ค้นหาสิ่งจูงใจให้คนอยากทำงาน
 6. กรณีศึกษาในการจูงใจและเลือกใช้วิธีนำ
          วิธีการกระตุ้นจูงใจเชิงวิเคราะห์เปรียบเทียบ
          สถานการณ์นำหน้า  ค้นหาวิธีที่ถูกต้อง


อาจารย์เปรมฤดี ปันกองงาม

โรงแรม my hotel CMYK

วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561, 9.00 - 16.00 น.

3500 บาท ( สมาชิก 3000 บาท ) (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.trainingbymotiva.com/articledetail.asp?id=4602

สถาบันฝึกอบรมโมติวา

Motivational Training Institute - MOTIVA

0-2882-7519
0-2882-7598
info@trainingbymotiva.com
ผู้เข้าชม : 2518 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys