Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
รู้เท่าทัน...เทคนิคการบริหารและควบคุมการจ้างเหมาแรงงาน แบบ Outsource เพื่อเพิ่มผลผลิต
 
หลักการและเหตุผล
ในช่วงเวลานี้คงจะไม่มีใครที่ไม่เคยได้ยินศัพท์คำว่า outsourcing โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวงการคอมพิวเตอร์ เช่น ธนาคารขนาดใหญ่ของไทยได้โอนงานด้านคอมพิวเตอร์ทั้งหมดไปให้บริษัทไอบีเอ็มเป็นผู้ดำเนินการแทน ซึ่งหมายถึงการที่ธนาคารไม่มีฝ่ายคอมพิวเตอร์ภายในธนาคาร แต่ใช้บริการจากบริษัทไอบีเอ็มที่เข้ามาให้บริการเรื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมดแก่ธนาคารนั่นเอง และ ในองค์การหรือสถานประกอบการอีกหลายแห่งด้วยกันที่นิยม outsourcing งานที่ตนเองไม่ถนัด หรือ ไม่อยากรับภาระเนื่องจากต้นทุน ความสามารถ หรือไม่ว่าเหตุผลใดก็ตาม ล้วนแต่เป็นเหตุผลที่อยู่ในแนวโน้มและการแพร่กระจายแนวคิดการจ้างเหมางานไปสู่รูปแบบที่องค์การไม่ทำเองโดยตรงมากขึ้นทุกที การ outsourcing เป็นแนวโน้มที่กาลังได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากในปัจจุบันองค์กรต่างๆ ได้เริ่มมุ่งเน้นและทุ่มเททรัพยากรที่ภารกิจหลักของตนเอง ดังนั้นงานต่างๆ ที่ไม่จำเป็นต้องบริหารเองจึงถูกส่งมอบให้หน่วยงานภายนอกเข้ามาทำแทน โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานด้านสนับสนุนต่างๆ ภายในองค์การ เช่น การทำความสะอาด การขนส่ง การจัดทำบัญชี การดูแลระบบคอมพิวเตอร์ เป็นต้น มีที่จ้างเหมาในกระบวนการผลิตซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง ส่วนใดหรือทั้งหมดของภารกิจหลักก็มีให้เห็นเพิ่มขึ้น ในส่วนของงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล สิ่งที่พวกเราคุ้นเคยกันดีในเรื่องการ outsourcing คือการรับจัดทำ payroll, การรับสรรหาผู้สมัคร (recruitment agency) ซึ่งหลายองค์การก็ได้ใช้บริการอยู่เป็นประจำ แต่ถ้าเราได้ติดตามแนวโน้มดังกล่าวมาเรื่อยๆ เราจะพบว่าในต่างประเทศได้มีการ outsource งานด้านบริหารทรัพยากรบุคคลทั้งระบบกันแล้ว ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลหรือความจำเป็นใดๆ ที่กลายมาเป็นความนิยมของการจ้างเหมาบริการแรงงาน หรือ ผลิต ก็ตาม มีเรื่องที่หากจ้างเหมาไม่คำนึงถึงความถูกต้อง และมีเทคนิค วิธีการที่แยบยลแล้ว จะเป็นความผิดและความเสียหายจากการฟ้องร้องดำเนินคดีแพ่งและอาญา ได้ หากการจ้างเหมานั้น เป็นการจ้างที่มีการใช้แรงงานคนเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย โดยหากไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยแรงงาน โดยเฉพาะกฎหมายแรงงานใหม่ที่ผ่านสภานิติบัญญัติแห่งชาติแล้ว ยิ่งเพิ่มต้นทุนมหาศาล และ มีความเสี่ยงต่อความรับผิดของผู้ประกอบการจากการถูกฟ้องร้องดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและทางอาญาโดยไม่รู้ตัวอีกด้วย ถึงเวลาแล้วที่ต้องรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย วิธีการ เทคนิค และลูกล่อลูกชนของการจ้างงานแบบ outsourcing เสียที
ผู้สัมมนา
ผู้บริหารทุกสายงานการบังคับบัญชาที่มีการจ้างเหมาทุกประเภท และ ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
วิธีการสัมมนา
1. การบรรยาย 
2. Case Study และคาพิพากษาศาลฎีกา (เฉพาะยกกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริง มาเล่าสู่กันฟัง) 
3. ซักถาม แลกเปลี่ยนประสบการณ์จริง

9.00-12.00 น.
1. ความหมายของ การจ้างเหมางาน แบบ Outsourcing 
2. ประโยชน์ ข้อดี ข้อเสียของการจ้างเหมาที่เกี่ยวข้อง และการเปรียบเทียบ 
3. ระเบียบ แนวปฏิบัติ เทคนิค และ วิธีการจ้างเหมางาน แบบ Outsourcing ที่รัดกุม 
4. ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจ้างเหมางานแบบ Outsourcing รวมทั้งกฎหมายคุ้มครองแรงงานกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เพื่อนำไปประยุกต์ ปรับใช้ เพื่อป้องกันการถูกฟ้องร้อง หรือ ดำเนินการลดความเสี่ยงจากการถูกวินิจฉัยให้ต้องรับผิดทางแพ่งและทางอาญา โดยไม่จำเป็น 
5. การทำให้สัญญาจ้างเหมาบริการแรงงานที่ถูกตีความว่าลูกจ้างผู้รับเหมาเป็นลูกจ้างของผู้ว่าจ้าง เปลี่ยนเป็นสัญญาจ้างเหมาแบบจ้างทำของได้อย่างไร 
13.00-16.0 น.
6. เทคนิคไม่ให้ตีความว่าผู้ว่าจ้างเป็นนายจ้างของลูกจ้างผู้รับเหมาเป็นอย่างไร 
7. กรณีถูกตีความว่าผู้ว่าจ้างเป็นนายจ้างของลูกจ้างผู้รับเหมา จะต้องรับผิดชอบมากมายเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการของผู้ว่าจ้างที่ให้กับลูกจ้างของตนเอง ข้อสำคัญก็ต้องให้สิทธิประโยชน์และสวัสดิการดังกล่าวนั้น กับลูกจ้างของผู้รับเหมาด้วย โดยเท่าเทียมกัน เสมือนผู้ว่าจ้างเป็นนายจ้างของลูกจ้างผู้รับเหมา จะมีวิธีการอย่างไรเชิงป้องกัน หรือ หากเกิดขึ้นแล้ว จะแก้ไขได้อย่างไร เพื่อลดผลกระทบที่ตามมาให้น้อยที่สุด 
8. แบบและตัวอย่างสัญญาจ้างเหมาที่สำคัญ ที่นิยมใช้กัน และข้อพิจารณาสำคัญ 
9. การวิเคราะห์ผลดี ผลเสีย ของรายละเอียดในสัญญาจ้างเหมาแต่ละลักษณะตามตัวอย่างสัญญาจ้างเหมาที่สำคัญ 
10. ลักษณะของ การจ้างเหมางาน แบบ Outsourcing เพื่อเพิ่มผลผลิต (PI – Productivity Improvement)         ให้องค์การ
11. ตัวอย่างจริงและกรณีศึกษาสำคัญ 
12. วิเคราะห์คำพิพากษาศาลฎีกาเกี่ยวกับการจ้างเหมางานที่เกี่ยวข้อง

วิทยากร
คุณกฤษฎ์  อุทัยรัตน์
ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาการบริหารคุณภาพ บริหารทรัพยากรมนุษย์ และกฎหมาย

• ประธานกรรมการบริหาร Kriszd Quality Innovation Institute และ SCENARIO TECHNOLOGY CO.,LTD. 
• กรรมการในคณะรับรองมาตรฐานแรงงานไทย และ กรรมการคัดเลือกที่ปรึกษาในระบบบริหารจัดการมาตรฐานแรงงานไทย   
     สำนักมาตรฐานแรงงานไทย กระทรวงแรงงาน 
• ที่ปรึกษา กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
• กรรมการบริหาร TuV Nord ประเทศไทย-เยอรมัน 
• อดีตผู้บริหารระดับ CEOs บริษัทจำกัดมหาชนหลายแห่ง 
• ผู้พิพากษาสมทบ ศาลแรงงานกลาง กระทรวงยุติธรรม 
• กรรมการบริหารสายแรงงาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์ (รัชดา)

วันที่ 28 มิถุนายน 2554 , 09.00-16.00 น.

สมาชิก ITC 3,300 บาท บุคคลทั่วไป 3,800 บาท (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://itcinnotraining.com/detail_public.php?key=public®is_id=103บริษัท อินโนเวชั่น เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

ติดต่อ : คุณสุกัญญา
โทรศัพท์ : 02-346-9218 ,02-346-9229
Email : itcinnotraining@hotmail.com
Website : www.itcinnotraining.com
ผู้เข้าชม : 719 ครั้ง