Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
หลักสูตร เคล็ดลับสู่การเป็นเลขานุการมืออาชีพ
 
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เห็นบทบาทและหน้าที่โดยรวมของงานเลขานุการ
2. พัฒนาทักษะและเพิ่มความสามารถของเลขานุการทั้งทางด้านทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ในการเป็นผู้ช่วย
อย่างมีประสิทธิภาพของผู้บริหารทุกระดับ
4. ชี้ให้เห็นปัญหาในงานเลขานุการและร่วมกันหาแนวทางแก้ไข จากสถานการณ์การทำงานที่เกิดขึ้นจริง


วันที่ 1
1. บทบาทและความสำคัญของงานเลขานุการ
     “ผู้ช่วยแบ่งเบาภาระและสนับสนุนงานของผู้บริหาร”
     ๏ ความสามารถดูแลรับผิดชอบงานแทนนาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. คุณสมบัติและบุคลิกภาพที่ดีของเลขานุการมืออาชีพ
3. เคล็ดลับการทำงานตามภาระหน้าที่ของเลขานุการ
4.  จัดระบบเอกสารอย่างไรช่วยเพิ่มประสิทธิภาพงาน
   “เก็บแล้วไม่หาย  รวดเร็วเมื่อเรียกใช้  ค้นหาเจอเมื่อต้องการ”
     -  การแยกประเภทและจัดเก็บเอกสาร
     -  กรณีศึกษา – ปัญหา และแนวทางแก้ไข
5.  การบริหารเวลาสำหรับเลขานุการ
6.  การสื่อสารทางธุรกิจที่ดี…. “หัวใจของงานเลขานุการ”
      -  การโต้ตอบจดหมายทางธุรกิจ / ราชการ
      -  การจดบันทึก  และเขียนข้อความเพื่อการสื่อสารที่ได้ผล
      -  ปัญหาในการติดต่อสื่อสาร และแนวทางการแก้ไข
      -  การเพิ่มประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสาร
7.  เทคนิคการตรวจสอบ วิเคราะห์คัดกรองเอกสารเข้า-ออก เพื่อการนำเสนอและส่งต่อ
8.  การใช้โทรศัพท์ทางธุรกิจ
      -  การใช้และพูดโทรศัพท์เพื่อติดต่อธุระและการประสานงานที่ดี
      -  การรับเรื่องและจดบันทึกทางโทรศัพท์
      -  เทคนิคการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในการใช้โทรศัพท์
      -  ข้อควรระวังในการใช้โทรศัพท์
วันที่ 2 
9. เคล็ดลับการทำงานตามภาระหน้าที่ของเลขานุการ  (ต่อ)
10. การต้อนรับและการนัดหมาย
     -  การจัดทำตารางนัดหมายที่มีประสิทธิภาพ
     -  การจัดลำดับความสำคัญของการนัดหมาย
     -  การต้อนรับและรับรองผู้มาติดต่องาน
 11. การจัดการการประชุม
     -  บทบาทหน้าที่ของเลขาฯในที่ประชุม
     -  การแจ้งและนัดหมายผู้เข้าร่วมการประชุม
     -  การเตรียมการก่อนและหลังการประชุม
     -  วิธีการจดบันทึกการประชุม
     -  การจัดทำรายงานการประชุม
12. ศิลปะการครองใจคน
     ๏  เทคนิคการทำงานให้นายพอใจและประทับใจ
     ๏  การทำความเข้าใจกับความต้องการของผู้บริหาร
     ๏  การทำงานร่วมกับบุคคลในสภาวะอารมณ์
          และบุคลิก / นิสัยต่างๆ
     ๏  ศิลปะการประสานงานและทำงานร่วมกับผู้อื่น
13. การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในสถานการณ์ต่างๆ
14. การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับบริษัท เจ้านาย และตนเอง 
15. การเสริมสร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีในการทำงาน
     ๏  หลักมนุษย์สัมพันธ์ เพื่อการทำงานที่ดีและมีความสุข
     ๏  บันได 6 ขั้น  เพื่อสร้างสัมพันธ์ที่ดี
อาจารย์เปรมฤดี  ปันกองงาม

โรงแรม my hotel CMYK

วันศุกร์ที่ 8 - วันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2561, 9.00 - 16.00 น.

6800 บาท ( สมาชิก 6000 บาท ) (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.trainingbymotiva.com/articledetail.asp?id=4729

สถาบันฝึกอบรมโมติวา

Motivational Training Institute - MOTIVA

0-2882-7519
0-2882-7518

info2@trainingbymotiva.com

ผู้เข้าชม : 2710 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys