Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
ขอเชิญเข้าร่วมงานเปิดตัว “Thailand Healthcare Cluster”
 
        ด้วยสถาบันรหัสสากล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้กำหนดจัดงานเปิดตัว “Thailand Healthcare Cluster” และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือเพื่อการพัฒนารหัสมาตรฐานยาและเวชภัณฑ์ในโซ่อุปทานสาธารณสุขสำหรับประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการฯ ให้เป็นที่รู้จักและสร้างความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนารหัสมาตรฐานยาและเวชภัณฑ์ขึ้นในประเทศไทย ในวันพฤหัสบดีที่  12  พฤษภาคม  2554  เวลา 12.30 – 16.30 น.  ณ  ห้อง Meeting room 3-4 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์   (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1) 

        สถาบันฯ ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมงานเปิดตัวโครงการฯ ดังกล่าว โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น  และขอให้ท่านส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมงาน (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)  กลับมายังสถาบันฯ ที่โทรสารหมายเลข 0-2345-1217-8 สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวสุพรรณี สุวรรณศรี หมายเลขโทรศัพท์   0-2345-1207 และ นางสาววลีรัตน์ พุทธาศรี หมายเลขโทรศัพท์ 0-2345-1203          

        จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วมงาน,http://www.gs1thailand.orgสถาบันรหัสสากล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ติดต่อ : suphannee
โทรศัพท์ : 02 345 1207, 02 345 1190-1
Email : training@gs1thailand.org
Website : http://www.gs1thailand.org/
ผู้เข้าชม : 2197 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys