Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
สัมมนาการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและทรัพยากรในอุตสาหกรรมมันสำปะหลัง
 
องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และสมาคมแป้งมันสำปะหลังไทย จัดสัมมนาหัวเรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและทรัพยากรในอุตสาหกรรมมันสำปะหลัง” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1.       เผยแพร่ผลการดำเนินงานโครงการฯ และชี้แจงแนวทางการส่งเสริมศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมมันสำปะหลัง
2.       เผยแพร่เทคโนโลยี/เทคนิคการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานและทรัพยากรในกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
3.       เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายด้านพลังงานและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลัง
โดยในงานนอกจากประกอบด้วยการสัมมนาเชิงวิชาการ(รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย)แล้ว ยังได้จัดให้มีพื้นที่แสดงผลงาน/สินค้า/เทคโนโลยี/บริการ สำหรับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และการนัดเจรจาธุรกิจ  เพื่อเปิดโอกาสให้ท่านได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างกันและกันในกลุ่มบุคลากรที่เกี่ยวข้องหรือสนใจในอุตสาหกรรมมันสำปะหลัง อันจะก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมมันสำปะหลังมากยิ่งขึ้น และนำไปสู่การเสริมสร้างโอกาสในการสร้างความสัมพันธ์เชิงธุรกิจ การนำเทคโนโลยีใหม่ๆ ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม และการมีศักยภาพในการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นของอุตสาหกรรมมันสำปะหลังไทย
งานสัมมนาดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2554 เวลา 09:00 – 18:00 น. ณ ห้องควีนส์ปาร์ค 1 ชั้น 2 โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค โดยภายในงาน ได้จัดให้มีพื้นที่แสดงผลงาน/สินค้า/เทคโนโลยี/บริการ สำหรับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมกับการสัมมนาเชิงวิชาการ และการนัดเจรจาธุรกิจ
 
สำหรับผู้สนใจ สามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมงานได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2554 (โดยทางผู้จัดงานจะมีการแจ้งยืนยันการเข้าร่วมงานของท่านให้ทราบภายหลัง)
 
หากท่านประสงค์ที่จะเข้าร่วมแสดงสินค้าหรือนำเสนอผลงานทางวิชาการในงานสัมมนาครั้งนี้ โปรดติดต่อผู้ประสานงานโดยตรง
 
รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
ผู้ประสานงาน: คุณยศวริศ กุละจันทร์เพ็ง 
โทรศัพท์: 02-202-4126 โทรสาร: 02-354-6980
e-mail: service@thailandtapiocastarch.net

8.30-09.00 ลงทะเบียน
09.00-09.10 ชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดงานและกำหนดการ
    โดย ผู้จัดการโครงการฯ องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ)
09.10-09.20 กล่าวเปิดการประชุม โดย
• ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
• ผู้อำนวยการ องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน ประจำประเทศไทย (GIZ)
09.20-09.30 วีดีทัศน์แสดงภาพรวมการดำเนินโครงการและผลงาน/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
09.30-10.10 สรุปผลความสำเร็จของโครงการ 
“พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านพลังงานและทรัพยากรสำหรับอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังไทย”
• ผู้จัดการโครงการฯ องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ)
• ตัวแทนจากศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ, สวทช.
10.10-10.30 พิธีมอบรางวัลให้แก่โรงงานที่ชนะเลิศในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต และที่ปรึกษาที่เข้าให้คำปรึกษาแก่โรงงานที่ชนะเลิศภายใต้โครงการ “พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านพลังงานและทรัพยากรสำหรับอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังไทย” โดย
• ผู้บริหารจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
• ผู้อำนวยการ องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน ประจำประเทศไทย (GIZ)
10.30-11.00 พักรับประทานอาหารว่าง
11.00-12.00 การบรรยาย “ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังไทย: ผลสำเร็จของโครงการนำร่อง นำไปสู่โครงการในอนาคต”
• การนำเสนอผลงานการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ของ 3 โรงงานตัวอย่าง
• อุปสรรคสำหรับการแข่งขันในตลาดของอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังไทย
โดย ผู้แทนจากสมาคมแป้งมันสำปะหลังไทย
• โครงการ (นำร่อง) ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สวทช. และ กสอ.
12.00-13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน พร้อมชมนิทรรศการ

13.00-13.30 นัดเจรจาธุรกิจ รอบที่ 1
13.30-14.00 นำเสนอ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังตลอดห่วงโซ่มูลค่า
     โดย ผู้แทน สวทช.
14.00-14.20 แนะนำกิจกรรมเครือข่ายอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลัง (ต่อเนื่องจากกิจกรรมนำร่อง)
     โดย ผู้แทนกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
14.20-14.40 แนวคิดและเทคนิคสำหรับการปรับปรุงกระบวนการผลิตแป้งมันสำปะหลัง
     โดย ผู้ผลิต/จำหน่ายเทคโนโลยี
14.40-15.00 แนวคิดและเทคนิคสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพด้านพลังงาน / การจัดการพลังงาน (1)
     โดย ผู้ผลิต/จำหน่ายเทคโนโลยี
15.00-15.20 แนวคิดและเทคนิคสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพด้านพลังงาน / การจัดการพลังงาน (2)
     โดย ผู้ผลิต/จำหน่ายเทคโนโลยี
15.20-15.40 พักรับประทานอาหารว่าง
15.40-16.00 แนวคิดและเทคนิคสำหรับการบำบัดของเสีย และการนำของเสียกลับมาให้ประโยชน์
     โดย ผู้ผลิต/จำหน่ายเทคโนโลยี
16.00-16.20 แหล่งเงินทุนและการสนับสนุนด้านการเงินสำหรับปรับปรุงประสิทธิภาพด้านพลังงาน
     โดย ผู้แทนสถาบันการเงิน
16.20-16.30 สรุปผลและปิดงาน
16.30-18.00 นัดเจรจาธุรกิจ รอบที่ 2 และชมนิทรรศการ 

*********************************
หมายเหตุ  กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย 
1. การสัมมนาเชิงวิชาการ
2. การแสดงสินค้าด้านอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีด้านการผลิต พลังงาน สิ่งแวดล้อม และการกำจัดของเสีย
3. การให้บริการคำปรึกษาด้านเทคนิคและการเงิน
4. การนัดเจรจาธุรกิจ


ผู้บริหารจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และตัวแทนจากภาครัฐที่เกี่ยวข้อง


ณ ห้องควีนส์ปาร์ค 1 ชั้น 2 โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค

วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2554, 9.00-18.00 น.http://www.thailandtapiocastarch.net/events/2011/5/25/สำนักงานความร่วมมือทางวิชาการของเยอรมัน

ติดต่อ : Jiraluck Inwong
โทรศัพท์ : 02-6619273
Email : jiraluck.inwong@gtz.de
Website : www.thailandtapiocastarch.net
ผู้เข้าชม : 1627 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys