Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
หลักสูตร การสำรวจและประเมินความพึงพอใจของลูกค้า
 
ในปัจจุบัน ภาวการณ์แข่งขันทางธุรกิจมีค่อนข้างสูง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ พัฒนาการบริการ รวมถึงการปรับระบบงานต่างๆ จำเป็นต้องทำอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญคือ สร้างความพึงพอใจให้เกิดกับลูกค้า  เพื่อให้ลูกค้าใช้สินค้าและบริการของเรา  ดังนั้น องค์กรจึงต้องเก็บรวบรวมข้อมูลของลูกค้าไม่ว่าจะเป็นลูกค้าภายใน หรือภายนอกองค์กร อย่างเป็นระบบ เพื่อจัดลำดับความสำคัญของความต้องการลูกค้า พร้อมกับนำมาวิเคราะห์ เพื่อใช้ในการกำหนดเป้าหมายทางธุรกิจและกำหนดแนวทางในการสร้างความประทับใจในสินค้าและบริการตรงตามความคาดหวัง 


เนื้อหาหลักสูตร
1. ความพึงพอใจของลูกค้า กับการดำเนินธุรกิจขององค์กร
2. ขั้นตอนในการจัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า
    2.1  การวางแผน ในการจัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจ
   2.2 การกำหนดความต้องการของลูกค้า เพื่อการจัดทำแบบสำรวจ
   2.3 การกำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการสำรวจ
   2.4 การออกแบบ การกำหนดตัวชี้วัด และการดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า
3. การวิเคราะห์ความพึงพอใจของลูกค้า
   3.1  การวิเคราะห์ผลสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า
   3.2 การวางแผน และการดำเนินการ จากผลการวิเคราะห์การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า


อาจารย์วัลภา  วงศาโรจน์

โรงแรม my hotel CMYK

วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2559, 9.00 - 16.00 น.

3800 บาท ( สมาชิก 3300 บาท ) (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.trainingbymotiva.com/articledetail.asp?id=4722

สถาบันฝึกอบรมโมติวา

Motivational Training Institute - MOTIVA

0-2882-7519
0-2882-7518
info@trainingbymotiva.com

ผู้เข้าชม : 3322 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys