Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
โครงการเส้นทางสู่ความฝัน (Recipe To Dream) ฟรี รุ่นที่ 5
 
เพื่อให้ทุกคนได้ค้นหาตัวเอง ค้นหาความฝัน และสร้างเส้นทางสู่ความฝัน
ผลที่คิดว่าจะได้รับ


ทัศนคติที่มีประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต และการมีเป้าหมายไปสู่ฝัน ของแต่ละคน โดยมีแผนการดำเนินชีวิตอย่างเป็นรูปธรรมสำหรับ การใช้เวลาและทรัพยากรต่าง ๆ ให้เกิดคุณค่ามากที่สุดเพื่อเตรียมพร้อมในแต่ละช่วงชีวิตอย่างมีคุณค่ามากที่สุด ก่อนการใช้ชีวิตกับการแข่งขันในโลกแห่งความเป็นจริงที่รออยู่ได้อย่างมีความสุข

วิธีการเรียนรู้


การเรียนรู้ที่เน้นการสื่อสารแบบสองทางโดยการบรรยายเชิงสันทนาการ ทำกิจกรรม พร้อมทัง้ workshop เพื่อสร้างความเข้าใจและฝึกฝนให้เกิดความคุ้นเคย โดยอาศัยโสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ ทัง้ ภาพ แสง สี และเสียง แล้วแต่ความสะดวกของสถานที่และงบประมาณ ซึ่งผู้เข้าร่วมจะได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในบรรยากาศที่เป็นกันเอง สนุกสนานเพื่อให้ได้สร้างผลลัพธ์และพัฒนาตนเองอย่างไม่มีขีดจำกัด


(สมัครด่วน จำนวนจำกัด)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่


คุณ นิตยา (ปู ) 083-1870606 หรือ 02-655-7300

RTD ให้อะไรระหว่างการเรียนรู้


1. ทัศนคติที่ดีในการใช้ชีวิตและสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้าง


2. ตัวตนของเรา ความคิดของเรา ความฝันของเราคืออะไร


3. การวิคราะห์ปัจจัยต่าง ๆที่มีผลต่อการดำเนินชีวิต


4. การวางแผนการเงินเพื่อรองรับการดำเนินชีวิตจริง


5. การเลือกอาชีพและทิศทางการดำเนินชีวิตที่สู่เป้าหมาย


6. การกำหนดกลยุทธ์ และวิธีการชีวิตให้ถึงเป้าหมาย


7. สร้างแผนการดำเนินชีวิตให้เหมาะกับเป้าหมายไปสู่ความฝันดร.เอกฤทธิ์  เลี้ยงพาณิชย์ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิสสิเนส อลายอานซ์ จำกัด)

ห้องอบรม บริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (บสก.) ชั้น 17

วันเสาร์ที่ 21 - วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2554, 9.00 – 17.00 น.www.tiptalk.tvAdmin

ติดต่อ : -
โทรศัพท์ : -
Email : contact@thaitrainingzone.com
Website :
ผู้เข้าชม : 2048 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys