Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
การสร้างองค์การแห่งความสุขด้วยจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology : Creating Happy Organization)
 
    ที่ผ่านมานั้น ความสำเร็จของการบริหารงานในองค์การส่วนใหญ่มักจะกำหนดดัชนีวัดความสำเร็จจากการสร้างผลกำไร ยอดขาย ความสามารถในการแข่งขัน การขยายฐานลูกค้าที่เพิ่มขึ้น รวมถึงความก้าวหน้าและการขยายตัวของธุรกิจที่สูงขึ้น ดังนั้น องค์การส่วนใหญ่จึงมุ่งเน้นส่งเสริมและพัฒนาด้านทักษะความรู้ความสามารถในการทำงานให้กับบุคลากรเป็นหลัก จนบางครั้งอาจลืมมองว่าความสำเร็จขององค์การไม่ได้เกิดจากการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถเพียงอย่างเดียว แต่สิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญเช่นเดียวกันนั่นคือ ปัจจัยการพัฒนาด้านจิตใจ ซึ่งแท้จริงแล้ว เป็นต้นกำเนิดสำคัญและส่งผลมากที่สุดต่อการที่บุคลากรจะลงมือกระทำหรือมีการแสดงออกทางพฤติกรรมไปในทางที่ดีและจะนำไปสู่การสร้างผลงานที่ดีขึ้น รวมถึงการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้ได้  ดังนั้น องค์การต่างๆ จึงควรหันมามุ่งเน้นที่การพัฒนาโดยเริ่มต้นจาก “สภาวะจิตใจ” ซึ่งเป็นตัวผลักดันและมีบทบาทต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาของบุคลากรแต่ละคนมากที่สุด จึงจะเป็นการพัฒนาบุคลากรที่ตรงจุดและก่อให้เกิดผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ที่องค์การตั้งไว้ได้อย่างแท้จริง  
     “การสร้างองค์การแห่งความสุขด้วยจิตวิทยาเชิงบวก ” เป็นการนำแนวคิดหลักการทางจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology)มาประยุกต์และพัฒนาเป็นหลักสูตรการอบรมที่มุ่งเน้นการพัฒนาด้านจิตใจเป็นหลัก โดยการอบรมจะเน้นให้ความรู้และแนวทางปฏิบัติ ในการปรับเปลี่ยนมุมมอง ทัศนคติ เกี่ยวกับการสร้างภาวะเชิงบวกหรือภาวะแห่งความสุข 


วัตถุประสงค์:เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรม
1.มี "วิธีคิด" ต่อประสบการณ์ที่เข้ามาในชีวิตที่ดีขึ้นและแตกต่างไปจากเดิม
2.มีความเข้าใจในตนเองและผู้อื่นมากขึ้น
3.เกิดการประสานงานที่ดี ลดความขัดแย้งและสร้างบรรยากาศอันดีภายในองค์การ
4.รู้วิธีการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับคนรอบข้างและสัมพันธภาพภายในครอบครัว

คุณสมบัติ ผู้เข้าร่วมอบรม:ผู้ประกอบการ/ผู้บริหารองค์การ/ผู้ทำหน้าที่บริหารการเปลี่ยนแปลงในองค์การ   ผู้บริหารงานทรัพยากรบุคคลหรืองานด้านการพัฒนาบุคลากร/ผู้สนใจเรื่องการพัฒนาตนเอง ความสุขของชีวิตและการทำงาน

เนื้อหาในการอบรม
1.เรียนรู้และฝึกฝนทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์
2.ศึกษาคุณลักษณะนิสัย ที่ส่งผลต่อการสร้างความสุขให้ชีวิตและการทำงาน
3.เรียนรู้เทคนิค วิธีการ การค้นพบความสุขที่ยั่งยืน
4.บทสรุปเคล็ดลับการสร้างความสุขไปพร้อมกับความสำเร็จในชีวิต

อ.ธนยศ  ศิริดำรงค์ศักดิ์
  ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาบุคลากรในองค์การ โดยมุ่งเน้นการนำหลักการทางจิตวิทยาเชิงบวก   
(Positive Psychology)มาประยุกต์ในการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยา(Attitude Training)ด้านการค้นหาศักยภาพเชิงบุคคล การกำหนดทิศทางชีวิต การสร้างสุขให้ชีวิตและการทำงาน รวมถึง การพัฒนาทักษะการบริหารจัดการและภาวะผู้นำที่มีประสิทธิภาพในองค์การ โดยมีประสบการณ์ใน การจัดฝึกอบรมและให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาบุคลากร ให้กับองค์การทั้งภาครัฐและเอกชน 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จ TNY Success Center 
เลขที่ 188 ซอยเพชรเกษม63 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160 
เบอร์ติดต่อ 089-9870756,080-4467192-3 เบอร์แฟกซ์ 02-4554925
E-mail:tny_center@hotmail.com
Website:http://www.tnysuccess.com

ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จ TNY Success Center

วันพุธที่ 27 เมษายน 2554, 08.30-17.30 น.http://www.tnysuccess.comTNY Success Center ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จ

ติดต่อ : วีรนุช เหมปั้น (ปุ้ม)
โทรศัพท์ : 089 - 9870756,080 - 4467192-3
Email : tny_pum@hotmail.com
Website : http://www.tnysuccess.com
ผู้เข้าชม : 2566 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys