Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
การอบรมการการตลาดออนไลน์ (e-Marketing) สำหรับ SMEs ผู้ผลิต
 
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมและเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย ร่วมจัด หลักสูตรฝึกอบรมสำหรับผู้ประกอบการ SME ด้านการตลาดออนไลน์และการเพิ่มยอดขายผ่านทางอิเล็กทรอนิคส์ (e-Marketing)ด่วนเพียง 70 ท่านแรกเท่านั้น ไม่เสียค่าใช้จ่ายวัตถุประสงค์


1. เพื่อให้ SME สามารถใช้ประโยชน์จาก e-Marketing ในการประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการ  เพิ่มช่องทางการตลาดและเพิ่มยอดขายให้สูงขึ้น


2. พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมผู้ประกอบการ SME ในด้านค้าปลีกและค้าส่ง ด้วย e-Marketing ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดทั้งในและต่างประเทศ


3. เพื่อให้ SME ได้เห็นความสำคัญในใช้การใช้ไอที เพื่อประยุกต์ใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพและการบริหารการจัดการขององค์กร เพิ่มมากขึ้น
คุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ


1. ผู้เข้าอบรมต้องเป็นต้องเป็นพนักงานในบริษัท SME ประเภทกิจการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต ที่มีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 200 ล้านบาทและมีการจ้างงานไม่เกิน 200 คน 


2. บริษัทมี เวบไซต์ ที่มี domain name เป็นของตนเอง


3. ผู้สมัครสามารถในการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เต็น อีเมล์และมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดทำ website

เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ


1. บริษัทสามารถเข้าร่วมอบรมได้ 1 รุ่นเท่านั้น


2. ผู้เข้าร่วมโครงการต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดข้างต้น


3. ผู้เข้าร่วมโครงการต้องได้รับความเห็นชอบจากบริษัท โดยมีหนังสือรับรองการเข้าร่วมโครงการ ซึ่งบริษัทยินดีให้เข้ารับการอบรมเต็มเวลาหรืออย่างน้อย 80% ของระยะเวลาของโครงการ


4. ผู้เข้าร่วมโครงการต้องชำระค่าม้ดจำการเข้าร่วมโครงการจำนวนท่านละ 5,000 บาทต่อหลักสูตร และจะได้รับเงินค่ามัดจำคืนเต็มจำนวน เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการเต็มเวลาหรือไม่ต่ำกว่า 80%   


5. เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทยขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ

หมายเหตุ : การคัดเลือกจะพิจารณาจากคุณสมบัติของผู้สมัครและพิจารณาตามเอกสารและคุณสมบัติที่     กำหนด โดยจะให้สิทธิผู้ที่ส่งใบสมัครและชำระค่ามัดจำล่วงหน้าตามลำดับ

ขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการ


1. กรอกใบสมัครและส่งเอกสารประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการมาที่


- ทางไปรษณีย์ 


เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย 


99/31 อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ  อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120


- ทางโทรสาร 0 2964 9110 


        - ทางอีเมล์ sasithorn2527@gmail.com , sme@swpark.or.th 
เอกสารประกอบการสมัคร


- ใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ


- สำเนาเอกสารจดทะเบียนบริษัท


- สำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 20)


- จดหมายรับรองการทำงานจากบริษัท 


- สำเนาบัตรประชาชนพร้อมลงนาม2. เจ้าหน้าที่ของโครงการฯจะทำการติดต่อกลับเพื่อยืนยันการเข้าร่วมโครงการฯ3. เพื่อยืนยันการเข้าร่วมโครงการผู้สมัครต้องโอนเงินค่ามัดจำ 5,000 บาท มาที่

การชำระเงินค่ามัดจำ


ธนาคาร  :  ไทยพาณิชย์ สาขาถนนแจ้งวัฒนะ 


ชื่อบัญชี  :  Software Park Thailand # 2 


เลขที่บัญชี  :  324-2-56262-0


และนำส่งเอกสารหลักฐานการโอนเงิน มาที่ คุณศศิธร โทรสาร 02-964-9110 โดยระบุชื่อ บริษัท ชื่อผู้เข้าอบรม หลักสูตร และรุ่นที่เข้าอบรมแนบมาพร้อมหลักฐานการโอนเงิน รวมทั้งข้อมูลการออกใบเสร็จรับเงินและการจัดทำเช็คเพื่อคืนเงิน 

การรับคืนเงินค่ามัดจำ


หลักจากท่านเข้าร่วมโครงการครบถ้วนตามเงื่อนไขของโครงการ ทางโครงการจะดำเนินการคืนเงินค่ามัดจำให้ท่านเต็มจำนวน ซึ่งทางโครงการจะออกเป็น เช็ค ประเภท account payee only โดยมีช่องทางดังนี้
บริษัทมารับเงินคืนด้วนตนเอง : ท่านสามารถมารับด้วยตนเองได้ที่  เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย ถนนแจ้งวัฒนะ 


เอกสารประกอบการรับคืนเงินค่ามัดจำ 


 กรณีสั่งจ่ายเช็คคืนเงินในนามบริษัท 


- ใบเสร็จรับเงินของบริษัท ออกให้


เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 


 กรณีสั่งจ่ายเช็คคืนเงินในนามบุคคลธรรมดา


- สำเนาบัตรประชาชนพร้อมลงนามฉบับจริงและมาลงนามรับเช็คด้วยตนเอง

สอบถามและส่งเอกสารสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่


โครงการ ECIT  คุณศศิธร วงษ์กวี


โทรศัพท์ 0 2583 9992 ต่อ 1432, 1434 หรือ 085-667-9208 หรือ 081-745-3515


โทรสาร : 02-964-9110 


email :  sasithorn2527@gmail.com , sme@swpark.or.th 


website : http://www.swpark.or.th/itsme2011.php 

****หมดเขตรับสมัคร 15 เมษายน 2554 นี้เท่านั้น****


1.การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (รุ่นละ 35 ท่าน)


• รุ่นที่ 1 วันที่ 28-30 มี.ค. 54


• รุ่นที่ 2 วันที่ 20-22 เม.ย 54 
2.กิจกรรมพบผู้เชียวชาญ (web clinic )เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญได้ รับฟังปัญหาและให้คำแนะนำในการแก้ไข ปรับปรุงที่เหมาะสมกับผู้เข้ารับคำปรึกษา โดยที่ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเลือกวันและช่วงเวลาเข้ามารับคำปรึกษาได้โดยสะดวก 


• วันที่ 19 พฤษภาคม 2554


• วันที 20 พฤษภาคม 2554 

การประเมิน การวิเคราะห์หลังการฝึกอบรม


เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับผลสรุปรายงานการปฏิบัติงานและแสดงความคิดเห็นเกียวกับโครงการ


วันที่ 28-30 มีนาคม และ 20-22 เมษายน 54,http://www.swpark.or.th/itsme2011/Admin

ติดต่อ : -
โทรศัพท์ : -
Email : contact@thaitrainingzone.com
Website :
ผู้เข้าชม : 1952 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys