Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
สัมมนาเรื่อง “ลดภาวะโลกร้อนกับคาร์บอนฟุตพริ้นท์
 
ปัจจุบันความนิยมของผู้บริโภคในประเทศคู่ค้าสำคัญของไทย ได้แก่ สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่น มีแนวโน้มต้องการเลือกซื้อสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เพื่อต้องการมีส่วนร่วมในการลดปัญหาโลกร้อน อีกทั้ง ประเทศพัฒนาแล้วกำลังรณรงค์ให้ผู้บริโภคตระหนักถึงการบริโภคสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยเลือกซื้อสินค้าที่มีฉลากบ่งบอกถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ฉลากสีเขียว ฉลากลดคาร์บอน และคาร์บอนฟุตพริ้นท์ เป็นต้น ทำให้มีการกำหนดมาตรการเพื่อสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse : GHG) โดยเฉพาะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO₂) ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดภาวะโลกร้อนมาใช้ในกระบวนการผลิตสินค้า แน่นอนว่า หากสินค้าของไทยมีการใช้ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์กันอย่างแพร่หลาย จะเป็นการกระตุ้นให้ผู้ผลิตเปิดเผยข้อมูลและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้น ขณะเดียวกันก็เป็นทางเลือกให้ผู้บริโภคได้เลือกซื้อสินค้าที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยกว่า     ทำให้ผู้ประกอบการต้องแข่งขันกันผลิตสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นต่อไป 

             กรมส่งเสริมการส่งออก กำหนดจัดสัมมนาเรื่อง “ลดภาวะโลกร้อนกับคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint)” ในวันอังคารที่ 15 มีนาคม 2554 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ และเพิ่มโอกาสให้แก่ผู้ประกอบการไทยในการผลิตสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยตระหนักถึงการแสดงฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์บนผลิตภัณฑ์

ผู้สนใจกรุณาส่งใบสมัครเพื่อสำรองที่นั่งได้ที่ โทรสาร 02-513 1904, 02-511 5501 หรือ             E-mail: niramonp@depthai.go.th ภายในวันที่ 4  มีนาคม  2554 รับจำนวน 80 ท่าน (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)  ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน 

๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยคาร์บอนฟุตพริ้นท์ 
โดย ดร. พงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจ  องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 

๑๐.๔๕ – ๑๒.๑๕ น. กระแสการค้าโลกกับคาร์บอนฟุตพริ้นท์ : โอกาส/อุปสรรคสำหรับอุตสาหกรรมไทย
โดย ดร. รัตนาวรรณ  มั่งคั่ง
ผู้อำนวยการศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

๑๒.๑๕ – ๑๓.๑๕ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
                                                                                                                    
๑๓.๑๕ – ๑๔.๔๕ น. ประสบการณ์ส่งออกในการทำฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ 

โดย คุณปรีชา  ลีลานุกรม 
ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายห่วงโซ่อุปทาน EICC 
บริษัท เวสท์เทิร์นดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด 

๑๕.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. กรณีศึกษา การทำฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของบริษัท บางซื่อโรงสีไฟเจียเม้ง จำกัด 

โดย คุณวรจรรย  โรจนนิมิต
หัวหน้าแผนกพัฒนาตลาดใหม่ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
บริษัท บางซื่อโรงสีไฟเจียเม้ง จำกัด
ห้องประชุมใหญ่ สถาบันฝึกอบรมการค้าระหว่างประเทศ กรมส่งเสริมการส่งออก (ถ.รัชดาฯ)

วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2554, 9.00 - 16.30 น.http://Admin

ติดต่อ : -
โทรศัพท์ : -
Email : contact@thaitrainingzone.com
Website :
ผู้เข้าชม : 1869 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys