Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
        
            
            อัตราค่าสัมมนา รวมเอกสาร อาหารว่าง และอาหารกลางวัน (ราคาต่อ ท่าน)


            
        
        
            
            ประเภท


            
            
            ค่าสัมมนา 


            
            
            VAT 7%


            
            
            หัก ณ ที่จ่าย 3 % 


            
            
            รวมจ่ายสุทธิ


            
            
            กรณีไม่มีหนังสือหัก ณ ที่จ่าย


            
        
        
            
            บุคคลทั่วไป


            
            
            4,500.00


            
            
            315.00


            
            
            135.00


            
            
            4,680.00


            
            
            4,815.00


            
        
        
            
            สมาชิก HIPO


            
            
            4,275.00


            
            
            299.25


            
            
            128.25


            
            
            4,446.00


            
            
            4,574.25


            
        
        
            
            พิเศษ สำหรับผู้ที่ชำระเงินก่อนวันที่ 17 มีนาคม  2552  ได้รับส่วนลด ดังนี้


            
        
        
            
            ประเภท


            
            
            ค่าสัมมนา 


            
            
            VAT 7%


            
            
            หัก ณ ที่จ่าย 3 % 


            
            
            รวมจ่ายสุทธิ


            
            
            กรณีไม่มีหนังสือหัก ณ ที่จ่าย


            
        
        
            
            บุคคลทั่วไป


            
            
            4,300.00


            
            
            301.00


            
            
            129.00


            
            
            4,472.00


            
            
            4,601.00


            
        
        
            
            สมาชิก HIPO


            
            
            4,050.00


            
            
            283.50


            
            
            121.50


            
            
            4,212.00


            
            
            4,333.50


            
        
    

Effective Communication and Presentation..อบรม เทคนิคการนำเสนองาน
 
หลักการและเหตุผล


 


หลักสูตรนี้ จึงได้พัฒนาขึ้นมาเฉพาะ เพื่อให้ได้เรียนรู้การสร้าง Smart Personality ให้กับตนเอง รวมทั้งจะได้รับความรู้ หรือ “ศาสตร์” ของการนำเสนอ การวางแผนกลยุทธ์ในการนำเสนอ การเสนอประโยชน์ พร้อมกับ จะได้ฝึก “ศิลป์” หรือทักษะในการนำเสนอ ฝึกทักษะการพูดและการฟัง รวมถึงการเน้นย้ำและโน้มน้าวความสนใจให้เห็นความสำคัญของคุณค่า (Values) ของสิ่งที่ได้นำเสนอ


 


วัตถุประสงค์


1.    เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบหลักการและเทคนิคด้านการพัฒนาบุคลิกภาพและการนำเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัทอย่างมืออาชีพและเป็นระบบ 


2.    เพื่อสร้าง Smart Personalityและฝึกฝนทักษะการนำเสนอ รวมถึงทักษะด้านการโน้มน้าวผู้ฟังให้สนใจ 


3.    เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้เข้ารับการอบรมในการนำ ศาสตร์” และ “ศิลป์” ของการนำเสนอไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงได้อย่างดีเลิศ ใบรับรอง: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด


 


อัตราหลักสูตร
     


หมายเหตุ


สมาชิก HIPO สมัครรายปี 1,000 บาท และชำระค่าใช้จ่ายภายใน 17 มีนาคม 2552 ลด 10%  


บุคคลทั่วไป ชำระค่าใช้จ่ายภายใน 17 มีนาคม 2552 ลด 200 บาท 


วิธีการชำระเงิน: 


1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้


1.1    ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี   เลขที่ 127-4-66322-6


            ชื่อบัญชี  บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด  


             และแฟ็กซ์ใบ Pay in ที่ 0-2615-4499 พร้อมระบุชื่อบริษัทของท่าน และชื่อหลักสูตร


1.2     ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขที่ 014-2-63503-8


             ชื่อบัญชี  บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด  


             และแฟ็กซ์ใบ Pay in ที่ 0-2615-4499 พร้อมระบุชื่อบริษัทของท่าน และชื่อหลักสูตร


 ***งดรับการชำระค่าสัมมนาผ่านตู้รับเงินอัตโนมัติ  โปรดชำระเงินที่เคาน์เตอร์ของธนาคารเท่านั้น


2.  ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด


3.  หัก ณ ที่จ่าย 3%   เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร   3-0318-9002-2 


     บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด  


     40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400


4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้ว  


หมายเหตุ


1.บุคคลทั่วไป


  ค่าสัมมนา ท่าน ราคา 4,500 บาท ชำระค่าใช้จ่ายภายใน 17 มีนาคม 2552   ลด 200 บาท เหลือ 4,300 บาท  หักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % เป็นเงิน 129 บาท (จำนวนเงินที่ต้องจ่ายจริง + 301(vat7%) = 4,472 บาท)


            - ใบหักภาษี ณ ที่จ่าย เขียนว่า ค่าสัมมนาหลักสูตร  Effective Communication and Presentation วันที่ เมษายน 2552 จำนวนเงินที่จ่าย 4,300 บาท ภาษีที่หักไว้ 129 บาท 


ใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียน สามารถนำไปบันทึกค่าใช้จ่ายทางบัญชีได้ 200 %


 


2.สมาชิก  HIPO


 ค่าสัมมนา ท่าน ราคา 4,500 บาท ชำระค่าใช้จ่ายภายใน 17 มีนาคม 2552   ลด 10 % เหลือ 4,050 บาท  หักภาษี ณ ที่จ่าย 3 %   เป็นเงิน 121.50 บาท  ( จำนวนเงินที่ต้องจ่ายจริง 3,928.50 + 283.50 (vat7%) = 4,212  บาท)


             - ใบหักภาษี ณ ที่จ่าย เขียนว่า ค่าสัมมนาหลักสูตร Effective Communication and Presentation วันที่ เมษายน 2552  จำนวนเงินที่จ่าย 4,050 บาท ภาษีที่หักไว้ 121.50 บาท 


ใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียน สามารถนำไปบันทึกค่าใช้จ่ายทางบัญชีได้ 200 %


 


รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:


บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด


 


โทรศัพท์ 02-615-4477-79    


โทรสาร  02-615-4499


อีเมล์  hipotraining@gmail.comหรือ hipo-training@hotmail.com


          และ info@hipotraining.com


เว็บไซท์ http://www.hipotraining.com/Jan_51/www.hipotraining.com
1.     การวางแผนการนำเสนอย่างมีประสิทธิภาพ


2.     เป้าหมายของการนำเสนออย่างเหมาะเจาะ


3.     ขั้นตอนในการนำเสนออย่างได้ผล -  สำหรับกลุ่มลูกค้าและแบบตัวต่อตัว


4.     สื่อในการนำเสนอ


5.     ข้อควรปฏิบัติของผู้นำเสนอย  เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ฟัง


6.     เทคนิคการตอบคำถาม


7.     การเตรียมตัวของผู้นำเสนอ


8.     การตรวจสอบและประเมินผลการนำเสนอ


9.     กิจกรรมการนำเสนอจากผู้เข้าอบรม


10. เทคนิคอื่นๆ 


11. สรุป คำถามและคำตอบอาจารย์สุทธิพันธุ์ เตชะสันต์กุล


ผู้จัดการพัฒนาการฝึกอบรม


บ. ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จก.


 โรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท26 กรุงเทพฯ

วันที่ 2 เมษายน 2552, 09.00-16.00 น.

(ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.hipotraining.com/training_detail.php?product_id=570Webmaster

ติดต่อ : -
โทรศัพท์ : -
Email : thaitrainingzone@gmail.com
Website :
ผู้เข้าชม : 3888 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys