Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
“Thailand Green Textile Network”
 
กระแสสินค้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มรักษ์สิ่งแวดล้อมในตลาดหลักของโลกได้ส่งผลต่อผู้ผลิตสินค้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มในห่วงโซ่อุปทานเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก กลุ่มผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าสิ่งทอรายใหญ่ในหลายประเทศได้ใช้ฉลากที่บ่งบอกปริมาณการปลดปล่อยก๊าซ CO2 เพื่อช่วยในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค การปรับตัวของผู้ซื้อสินค้าเหล่านี้เป็นแรงกดดันสำคัญที่ผู้ผลิตสินค้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทยจำเป็นต้องปรับตัวเพื่อจัดทำข้อมูลการปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ให้กับผู้ซื้อในต่างประเทศได้
 

 


สถาบันฯ  มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมเครือข่ายผู้ผลิตสิ่งทอสีเขียวในประเทศ และตัวแทนจากบริษัทผู้ซื้อ (buyer) หรือผู้ค้าปลีกสินค้าสิ่งทอรายใหญ่ (retail) จากต่างประเทศ เพื่อจัดตั้งกลุ่มความร่วมมือสีเขียว (Green Engagement Panel)08.30 – 09.00 น.   ลงทะเบียน
 

 


09.00 – 09.15 น.   พิธีเปิด
 

นายวิรัตน์ ตันเดชานุรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ  กล่าวรายงาน
 

นายชัยยง กฤตผลชัย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  กล่าวเปิด
 
 09.15 – 09.45 น.   พิธีมอบใบรับรองฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์
 


โดย นายชัยยง กฤตผลชัย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 

 


09.45 – 10.05 น       รับประทานอาหารว่าง
 

 


10.05 – 10.50 น.   ประสบการณ์การจัดทำฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ในสิ่งทอ  ผู้แทนจากโรงงานร่วมโครงการ
 

 


10.50 – 12.15 น.   เสวนา :  ทิศทางตลาดสิ่งทอสีเขียวโลก โดย
 


- Ms. Catherine Pazderka, British Retail Consortium
 


- Mr. Norbert Jungmichel,  Systain Consulting GmbH, Germany
 


- ตัวแทนผู้ซื้อ /ผู้ขายสินค้าสิ่งทอ /เสื้อผ้ารายใหญ่จากสหภาพยุโรป
 


ผชช. สุพัตรา ศรีสุข  ดำเนินรายการ
 

 


12.15 – 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน (buffet ในโรงแรม)
 

 


13.30 -14.30 น.    ทิศทางของประเทศไทยต่อฉลากคาร์บอนฟุตพริ๊นท์  โดย ดร.พงศ์วิภา หล่อสมบูรณ์, องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก(องค์การมหาชน)
 

 


14.30 – 15.30 น.   คลินิกฉลากสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์สิ่งทอ

ห้องกมลทิพย์ ชั้น 2 โรงแรมสยามซิตี้

วันที่ 10 มีนาคม 2554, 8.30 - 15.30 น.http://Admin

ติดต่อ : -
โทรศัพท์ : -
Email : contact@thaitrainingzone.com
Website :
ผู้เข้าชม : 1429 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys