Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
Software Park Thailand :: เชิญอบรมการเพิ่มศักยภาพด้านไอที สำหรับ SMEs ผู้ผลิต (ฟรี!!! ตลอดงาน)
 
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม ฟรี!!! เพียงรุ่นละ 50 ท่าน เท่านั้น
                                     Download ใบสมัคร และรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่เอกสารแนบ
หรือ http://www.swpark.or.th/itsme2011
 
ฝึกอบรมด้าน IT สำหรับ SME   
 
                        กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมและเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทยร่วมจัดโครงการการพัฒนาบุคลากรใน SMEs ด้านไอที สำหรับSMEs ผู้ผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและเพิ่มศักยภาพให้กับกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs
 
หลักสูตร : ความรู้ด้าน IT ที่ผู้ประกอบการ SME ควรทราบ
วัตถุประสงค์: เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถทราบถึงความรู้ด้าน IT ที่ผู้ประกอบการ SME ควรทราบ โดยครอบคลุมความรู้พื้นฐานด้าน IT ทั่วไป
จำนวนวันอบรม : 1 วัน
หลักสูตร สร้างโอกาสทางธุรกิจด้วย CRM และ KM
วัตถุประสงค์: เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถทราบถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ และการจัดการความรู้ในองค์กร
จำนวนวันอบรม : 3 วัน
 
หลักสูตรการใช้ ERP เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับธุรกิจ
วัตถุประสงค์: เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถทราบถึงการประยุกต์ใช้ระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning – ERP) และแอพพลิเคชั่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อประสิทธิภาพให้กับธุรกิจ
จำนวนวันอบรม: 3 วัน
 
หลักสูตรและวันที่อบรม จำนวน 3 หลักสูตร รุ่นละ 50 ท่าน
 
หลักสูตร
ระยะเวลาอบรม (วัน)
กลุ่มเป้าหมาย
วันอบรม
1.       ความรู้ด้าน IT ที่ผู้ประกอบการ SME ต้องรู้
1
ผู้บริหาร/เจ้าของกิจการ
วันที่ 20 ธ.ค. 53
 
2.       สร้างโอกาสทางธุรกิจด้วย CRM และ KM
3
ผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่
รุ่นที่ 1 : 26-28 ม.ค.54รุ่นที่ 2 : 21-23 ก.พ.54
3.       การใช้ ERP เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับ
      ธุรกิจ
3
ผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่
รุ่นที่ 1 : 09-11 ก.พ.54รุ่นที่ 2 : 09-11 มี.ค.54
รุ่นที่ 3 : 26-28 เม.ย.54
 
สถานที่จัดฝึกอบรม

ชั้น 3  เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ประเทศไทย ถนนแจ้งวัฒนะ ปากเกร็ด นนทบุรี
เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ

1.       บริษัทสามารถเข้าร่วมอบรมได้ 2 ท่านเท่านั้น โดยบังคับเลือกหลักสูตรที่ 1 จำนวน 1 ท่าน และเลือกอีก 1 หลักสูตรจากหลักสูตรที่ 2-3
      อีก 1 ท่านเท่านั้น (ทั้ง 2 หลักสูตร ผู้เข้าอบรมต้องเป็นคนละท่านกัน)
2.       ผู้เข้าร่วมโครงการต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดข้างต้น
3.       บริษัทยินดีให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และประเมินผลโครงการ
4.       ผู้เข้าร่วมโครงการต้องชำระค่าม้ดจำการเข้าร่วมโครงการจำนวนท่านล่ะ 5,000 บาทต่อหลักสูตร และจะได้รับเงินค่ามัดจำคืนเต็มจำนวน เมื่อ
      เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการไม่ต่ำกว่า 80%  
5.       เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทยขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ
 

ขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการ


ดาวน์โหลดใบสมัครจากเอกสารแนบ กรอกใบสมัครและส่งเอกสารประกอบการสมัครส่งมาทางอีเมล์ sasithorn2527@gmail.com ,sme@swpark.or.th  หรือโทรสาร 02 964 9110
เอกสารประกอบการสมัคร

-          ใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ
-          สำเนาเอกสารจดทะเบียนบริษัท
-          สำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 20)
-          จดหมายรับรองการทำงานจากบริษัท
-          สำเนาบัตรประชาชนพร้อมลงนาม
 
เจ้าหน้าที่ของโครงการฯจะทำการติดต่อกลับเพื่อยืนยันการเข้าร่วมโครงการฯ ทั้งนี้ผู้สมัครโอนเงินค่ามัดจำ 5,000 บาท   และภายหลักจากได้รับการยืนยันการเข้าร่วมโครงการพร้อมหลักฐานการโอนเงินมาที่ โครงการ ECIT โทรสาร 02 964 9110
หมดเขตรับสมัคร 11 เมษายน 2554 นี้เท่านั้น


สอบถามและส่งเอกสารสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่

โครงการ ECIT คุณศศิธร วงษ์กวี
โทรศัพท์ 0 2583 9992 ต่อ 1432, 1434 หรือ 085-667-9208 หรือ 081-745-3515
โทรสาร: 0 2964 9110
email : sasithorn2527@gmail.com , sme@swpark.or.th
website : http://www.swpark.or.th/itsme2011


Software Park

,http:/http://www.swpark.or.th/itsme2011Hroyy

ติดต่อ : chawanun
โทรศัพท์ : 0865067302
Email : chawanun@hroyy.com
Website :
ผู้เข้าชม : 2108 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys