Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
การสื่อสารเชิงบูรณาการเพื่อการพัฒนาองค์การ
 
การสื่อสารมีบทบาทสำคัญในการสร้างบรรยากาศการทำงาน ประสานความเข้าใจและสร้างสัมพันธภาพระหว่างเพื่อนร่วมงาน ตลอดจน สร้างแรงจูงใจสำหรับการทำงานแบบเป็นทีม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในองค์การ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินงานจะต้องมีความรู้และความเข้าใจในเครื่องมือการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์การเพื่อการบูรณาการ และประสานงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตลอดจนการนำความรู้เรื่องการสื่อสารไปสร้างวัฒนธรรมองค์การ ทั้งนี้จะได้นำกรณีศึกษาขององค์การทั้งในและต่างประเทศมาเพื่อประกอบการบรรยายให้เห็นภาพ 
 
 

หมายเหตุ  รับจำนวนจำกัด 50 คน
 
กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้าตั้งแต่บัดนี้ - 24 กุมภาพันธ์ 2554

1. ความสำคัญของการสื่อสารภายในองค์การ 
 
2. วิธีการสร้างสัมพันธภาพ 
 
3. รูปแบบและเครือข่ายการสื่อสาร 
 
4. การประยุกต์ใช้เครื่องมือการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์การ 
 
5. การสร้างวัฒนธรรมองค์การจากกรณีศึกษา

ดร.ชื่นสุมล บุญนาค 
 
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและประชาสัมพันธ์ และหัวหน้าสาขาวิชานิเทศศาสตร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

วันอังคารที่ 8 มีนาคม 2554, 13.00 - 16.00 น.http://www.training.mut.ac.th/Course/2554/IntegratedCommunication_Bu.pdfAdmin

ติดต่อ : -
โทรศัพท์ : -
Email : contact@thaitrainingzone.com
Website :
ผู้เข้าชม : 2398 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys