Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
อบรมหลักสูตร "เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่" 2554 ม.ธรรมศาสตร์
 
สำนักทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
  เปิดรับสมัครเข้าอบรมหลักสูตร "เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่" 2554  ครั้งที่ 1-3 
  (New Entrepreneurs Creation 2011 : NEC)  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สำนักทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ร่วมกับ
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  กระทรวงอุตสาหกรรม   จัดอบรมหลักสูตรนี้ขึ้น

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อสนับสนุนบัณฑิตใหม่ ผู้ว่างงาน ผู้ถูกออกจากงานและพนักงานลูกจ้างที่มีพื้นฐานการศึกษาดี และมีศักยภาพ ให้สร้างโอกาสประกอบอาชีพด้วยตนเองด้วยการเป็นผู้ประกอบการ
2. เพื่อผลักดันให้เกิดวิสาหกิจใหม่ ๆ เป็นแหล่งการจ้างงาน
3. เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ "ทายาทธุรกิจ" ในการสืบทอดกิจการให้สามารถรักษาสภาพการจ้างงาน และสร้างโอกาสขยายธุรกิจต่อไปในอนาคต
4. เพิ่มความเข้มแข็งแก่วิสาหกิจขนาดเล็ก ในช่วงก่อตั้งกิจการ (3 ปีแรก) ให้สามารถอยู่รอด และรักษาสภาพการจ้างงาน 

สำหรับ 
• ผู้ที่ต้องการก่อตั้งธุรกิจ แต่ยังไม่เคยมีประสบการณ์ในฐานะเจ้าของธุรกิจ อยู่ในกลุ่มต่อไปนี้ 
• ผู้ว่างงาน : ยังไม่มีงานทำ หรือ จบการศึกษาเกิน 1 ปี แล้วยังหางานทำไม่ได้ 
• ผู้ที่เพิ่งสำเร็จการศึกษา : ผู้ที่จบการศึกษาสายอาชีพ ระดับ ปวช.ขึ้นไป หรือบัณฑิตจบใหม่
      • ทายาทธุรกิจ : ลูกหลาน หรือ คู่สมรส ที่กำลังเตรียมตัวเข้ารับช่วงถ่ายโอนกิจการของครอบครัว 
• ผู้ประกอบอาชีพ : ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานของบริษัท หรือผู้ประกอบอาชีพ  
          อิสระอื่นๆ  
• ผู้ประกอบการใหม่ : ผู้ที่เป็นเจ้าของ หรือหุ้นส่วนผู้จัดการในธุรกิจอยู่แล้ว  หรือผู้ประกอบการที่ต้องการพัฒนาธุรกิจให้เข้มแข็งและมั่นคง    (แต่เริ่มธุรกิจไม่เกิน 3 ปี )        
สนใจสมัครได้ที่

1. ผ่าน http://nec.dip.go.th (ผู้สมัครเลือกหน่วยร่วม :สำนักทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
2. ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ http:// www.tubi.or.th
3. สมัครได้ด้วยตนเอง  ณ  ห้อง 114  อาคารโดมบริหาร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์รังสิต  
  Tel. 02-564-4440  ต่อ 1664-1665,1789   (วันเวลาราชการ)
 
  หลักฐานการสมัคร
1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาแสดงวุฒิการศึกษา ขั้นต่ำ ปวช.
4. รูปถ่าย 1นิ้ว  1  รูปหลักสูตรฝึกอบรมบริหารจัดการ 60 ชั่วโมง   ประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี้ 
• นโยบายและมาตรการส่งเสริม SMEs  
• การเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นผู้ประกอบการใหม่ 
• กลยุทธ์ทางการตลาด
• การจัดการด้านการผลิตหรือบริการ
• การบริหารองค์กรบุคลากรและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
• การบริหารทางการเงิน / บัญชี
• การจัดทำแผนธุรกิจและการเสนอแผนธุรกิจรายบุคคล
• การให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดตั้งธุรกิจ
• การศึกษาดูงาน 

การอบรม

รับสมัคร  ครั้งที่ 1  :  บัดนี้ - 21 ม.ค. 54    อบรมที่  มธ. ศูนย์รังสิต
          อบรมหลักสูตรพื้นฐาน 60 ชม.  : 5 ก.พ. - 13 มี.ค. 54    
     การเพิ่มทักษะผู้ประกอบการ : 26 มี.ค. - 14 พ.ค. 54  
รับสมัคร  ครั้งที่ 2  :  บัดนี้ - 4  ก.พ. 54    อบรมที่  มธ. ท่าพระจันทร์
           อบรมหลักสูตรพื้นฐาน 60 ชม. : 19 ก.พ. - 27 มี.ค. 54   
      การเพิ่มทักษะผู้ประกอบการ: 9 เม.ย. - 22 พ.ค. 54  
รับสมัคร  ครั้งที่ 3  :  บัดนี้ - 18 ก.พ. 54     อบรมที่  มธ. ท่าพระจันทร์
           อบรมหลักสูตรพื้นฐาน 60 ชม.  : 5  มี.ค. - 10 เม.ย.54 
     การเพิ่มทักษะผู้ประกอบการ: 30 เม.ย. -  5 มิ.ย. 54  

            (อบรมทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์   09.00 – 16.00 น.)
 


          ผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์คณะพาณิชย์ฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และที่ปรึกษาหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 


มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

วันเสาร์และวันอาทิตย์, 09.00-16.00 น.http://www.tubi.or.thสำนักทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ

ติดต่อ : อรอุมา,สุวดี
โทรศัพท์ : 02-564-44440 ต่อ 1664
Email : tu_tubi@hotmail.com
Website : www.tubi.or.th
ผู้เข้าชม : 2971 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys