Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
การเสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรม
 
วัตถุประสงค์

เพื่อให้อุตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบายรัฐบาลที่จะส่งเสริมและพัฒนา โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพและมีขีดความสามารถในการแข่งขันได้ มีบุคลากรแรกเข้าสู่อุตสาหกรรมที่มีความพร้อมทางด้านทักษะ สามารถตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้เกิดศักยภาพในการผลิตเพิ่มขึ้น ซึ่งจะทำให้การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมดังกล่าวบรรลุผลตามนโยบายของรัฐบาลที่วางไว้โดย มีปัจจัยหลักดังนี้

สร้างบุคลากร ที่กำลังจะเข้าสู่อุตสาหกรรม ได้แก่ นิสิต นักศึกษาที่ใกล้จะจบการศึกษา ที่กำลังจะเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม ให้มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยี การจัดการ การแก้ไขปัญหาและสามารถปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยีการผลิตที่หลากหลายได้ ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมให้บุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจก่อนเข้าทำงานในภาคอุตสาหกรรม

ยกระดับบุคลากร ที่เพิ่งทำงานและยังไม่เคยมีประสบการณ์ในภาคอุตสาหกรรม ให้มีความรู้ ความเข้าใจและได้รับการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาขีดความสามารถ เพื่อสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้

สร้างโอกาส ให้กับผู้ว่างงานที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ ให้สามารถมีความรู้ ทางด้านเทคโนโลยี การจัดการ การแก้ปัญหา เพื่อนำไปใช้ในการสร้างโอกาสในการทำงานใหม่กำหนดการฝึกอบรม
หลักสูตร “การเสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรม”
ภายใต้โครงการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม
ณ อาคารโรงงานปฏิบัติการ ชั้น 3 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 จังหวัด ชลบุรี
ระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554 – วันที่ 21 เมษายน 2554

รายละเอียดหลักสูตร
อังคาร 22 กุมภาพันธ์ 2554 พิธีเปิด / กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ (6 ชม.)
พุธ 23 กุมภาพันธ์ 2554 จิตวิทยาอุตสาหกรรม / EQ / การปฏิบัติตนภายในโรงงาน /
                        การพัฒนาตนเองเพื่อความเป็นเลิศ (6 ชม.)
อังคาร 1 มีนาคม 2554 เทคนิคการบริหารเวลา/เทคนิคการสั่งงานและติดตามงาน(6ชม.)
ศุกร์ 4 มีนาคม 2554         การลดต้นทุนและความสูญเปล่าในสำนักงาน ( 6 ชม.)
พุธ 9 มีนาคม 2554         เทคนิคการประยุกต์ใช้ 5 ส. ( 6 ชม.)
พฤหัสบดี 10 มีนาคม 2554 การผลิตแบบของเสียเป็นศูนย์ (Zero Defect) ( 6 ชม.)
จันทร์ 14 มีนาคม 2554 เทคนิคและแนวทางการมุ่งสู่ Zero Accident (6 ชม.)
อังคาร 15 มีนาคม 2554 การผลิตแบบทันเวลาพอดี (Just In Time ) (6 ชม.)
ศุกร์ 18 มีนาคม 2554         เทคนิคการป้องกันความผิดพลาดในกระบวนการผลิต(Poka Yoke)
จันทร์ 21 มีนาคม 2554 ศึกษาดูงาน (6 ชม.)
พฤหัสบดี 24 มีนาคม 2554 ข้อกำหนด ISO 9001:2008 (6 ชม.)
ศุกร์ 25 มีนาคม 2554         การกำหนดตัวชี้วัด KPI ตามมาตรฐาน ISO 9001:2008(6 ชม.)

พุธ 30 มีนาคม 2554 – 
พฤหัสบดี 31 มีนาคม 2554     ระบบเอกสารตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 (12 ชม.)  

จันทร์ 4 เมษายน 2554  –
อังคาร 5 เมษายน 2554      เจ้าหน้าที่ตรวจประเมินภายใน IQAตามมาตรฐาน ISO 9001:2008  
จันทร์ 18 เมษายน 2554  –
อังคาร 19 เมษายน 2554 ข้อกำหนด ISO 14001:2004 (12 ชม.)

พฤหัสบดี 21 เมษายน 2554 – 
ศุกร์ 22 เมษายน 2554 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน (12 ชม.)

วิทยากรภาครัฐและเอกชน

ณ อาคารโรงงานปฏิบัติการ ชั้น 3 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 จังหวัด ชลบุรี

ระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554 – วันที่ 21 เมษายน 2554, 09.00 - 16.00 น.http://www.marinerthai.com/forum/index.php?topic=9824.0ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9

ติดต่อ : นายอัครวัฒน์ ศุภเลิศวรานนท์
โทรศัพท์ : 038-784655
Email : a.akkhrawat@hotmail.com
Website : http://ipc9.dip.go.th/
ผู้เข้าชม : 2002 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys