Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
เทคนิคการมอบหมายงาน ควบคุมงาน ติดตามงาน
 
วัตถุประสงค์
1. เรียนรู้ความสำคัญของกระบวนการมอบหมายงานเพื่อการส่งต่องานถึงผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างมีประสิทธิภาพ
2. รู้แนวทางวิเคราะห์ปัญหาและเน้นแนวทางแก้ไข การมอบหมายและ ควบคุมติดตามงาน 
3. สามารถจูงใจให้ลูกน้องปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายสำเร็จตามเป้าหมายอย่างเต็มใจ


1. การมอบหมายงาน - ควบคุมงาน - ติดตามงาน
“หน้าที่ของหัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพ”
      1. แนวทางในการพัฒนาคน เพื่อสร้างผลงานที่มีประสิทธิภาพ
                 ผู้นำในหน้าที่ “สร้างคน” ให้ทำงานเป็น..ทำได้อย่างมีประสิทธิผล
      2.  ประโยชน์และความสำคัญของการมอบหมายงานที่มีต่อหัวหน้างานและลูกน้อง (ผู้ปฎิบัติงาน)
      3.  ความคิด - คำพูด ที่สร้างปัญหาเมื่อมอบหมาย - ติดตามงาน
      4.  สิ่งสำคัญ 3 เรื่อง ที่ต้องคำนึงถึงเมื่อจะมอบหมายงาน
      5.  กระบวนการมอบหมายงาน : เตรียมการมอบหมาย - การสื่อสารระหว่างมอบหมาย - การติดตามผลงาน
      6.  เทคนิคต่างๆที่ทำให้การมอบหมายงานบรรลุวัตถุประสงค์ ได้ผลงานที่มีประสิทธิภาพ
      7.  การควบคุมและติดตามงานให้ได้ผลตามเป้าหมาย
                  การกำหนดเวลาและขั้นตอนเพื่อติดตามงาน
                  การกำหนดมาตรฐานและประเมินผลงาน
                  การทำบันทึกเพื่อช่วยในการติดตามงาน
                  การควบคุมการปฏิบัติงาน ด้วยการสื่อสารที่สร้างสรรค์
      8.  วิธีกระตุ้นจูงใจลูกน้องให้ทำงาน  “ให้ได้งาน” และสำเร็จตามเป้ามหาย
               หัวหน้าที่ดีต้องเป็นผู้นำที่ดี  มิใช่เป็นพียงผู้สั่งการ
               เลือกวิธีการนำเพื่อกระตุ้นจูงใจลูกน้องในสถานการณ์ต่างๆอย่างเหมาะสม
อาจารย์ปิยาภรณ์  ประพุทธ์พิทยา


โรงแรม my hotel CMYK

วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561, 9.00 - 16.00 น.

3500 บาท ( สมาชิก 3000 บาท ) (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.trainingbymotiva.com/articledetail.asp?id=4691

สถาบันฝึกอบรมโมติวา

Motivational Training Institute - MOTIVA

0-2882-7519
0-2882-7518
093-1194706
info2@trainingbymotiva.com

ผู้เข้าชม : 3196 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys