Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
การลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
จากสถานการณ์ปัจจุบันที่ปัจจัยและสภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจเปลี่ยนไป การดำเนินธุรกิจมีการแข่งขันสูงขึ้น ทุกองค์กรต้องการเข้าถึงผู้บริโภคของตัวเองด้วยความแตกต่างจากคู่แข่งให้มากที่สุด ซึ่งในปัจจุบันได้มีการนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาเอื้อประโยชน์ให้แต่ละองค์กร ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ในฐานะหน่วยงานที่ให้การส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถของอุตสาหกรรม ได้เล็งเห็นถึงประโยชน์และความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ได้เรียนรู้ถึงการนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้กับการบริหาร การจัดการในธุรกิจอุตสาหกรรม ซึ่งในปีงบประมาณ 2554 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้กำหนดจัดสัมมนา “การลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ” ให้แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในพื้นที่ภาคตะวันออก

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อสร้างการรับรู้และให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ SMEs  ถึงการประยุกต์ใช้ไอทีในธุรกิจอุตสาหกรรม
        ที่จะเป็นเครื่องมือในการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
2.  แนะนำการใช้ Software open source สำหรับธุรกิจ SMEs
3.  เพื่อชี้แจงประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมไทด้วยเทคโนโลยี
        สารสนเทศ(ECIT)


                         กำหนดการสัมมนา
              “การลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ”
ภายใต้โครงการ พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมไทยด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ECIT
วันที่ 21  ธันวาคม  2553
ณ ห้องสามมุก โรงแรมชลอินเตอร์ อำเภอเมือง  จังหวัดชลบุรี
วันอังคารที่ 21 ธ.ค. 53
08.30  – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 –  09.30 น. พิธีเปิดงานสัมมนาโดย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9
09.30 – 10.30 น. แนะนำโครงการ พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมไทย
                                                ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (ECIT)โดยผู้แทนจาก โครงการ ECIT
10.30 – 12.00 น. เทคโนโลยี ERP ช่วย SMEsได้อย่างไรโดยผู้แทนจาก โครงการECIT
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 17.00 น. การนำ software open source มาใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจ
                                                เพื่อลดต้นทุนโดยวิทยากรจาก NECTEC


ผู้ประสานงานโครงการ
นายนิติ  แย้มพันธุ์ โทร 038-784655 โทรสาร 038-261201 


วิทยากรจาก NECTECและผู้แทนจากโครงการ ECIT

ณ ห้องสามมุก โรงแรมชลอินเตอร์ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

วันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2553, 08.30 - 17.00 น.http://ipc9.dip.go.thศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9

ติดต่อ : นายอัครวัฒน์ ศุภเลิศวรานนท์
โทรศัพท์ : 038-784655
Email : a.akkhrawat@hotmail.com
Website : http://ipc9.dip.go.th/
ผู้เข้าชม : 1683 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys