Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ กำหนดเส้นทางสู่ความฝัน Recipe To Dream “What ingredients are needed to
 
หลักการและเหตุผล


นักเรียน นิสิต นักศึกษาที่เข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัย ส่วนหนึ่งไม่ได้เรียนในสงิ่ ที่ตนเองต้องการบ้างไม่รู้ว่าเรียนไปเพื่ออะไรบ้างไม่รู้อนาคต จะทำอาชีพอะไร บ้างไม่รู้ว่าตนเองควรมีทิศทางอย่างไรในการทำงาน บางส่วนเรียนตามที่ถูกกำหนดไว้เพียงเพื่อให้จบการศึกษาและถึงแม้ บางส่วนที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มเหล่านี้ก็ไม่รู้ว่า หากจะให้ตนเองสามารถประสบความสำเร็จตามที่ตนเองตัง้เป้าหมายไว้นั้นจะต้องมีแผนที่ชีวิต หรือสร้างเส้นทางในการพัฒนาตนเองอย่างไร


ผู้ที่ประสบความสำเร็จจะใช้เวลาในการเรียนรู้และฝึกฝนอย่างไม่ย่อท้อเพื่อสร้างความสามารถและศักยภาพให้กับตนเองอันนำไปสู่ ความฝนั และแรงบันดาลใจ ไม่ใช่ทำเพียงเพราะคิดแค่ว่าควรจะทำ แต่คนส่วนใหญ่นั้นนอกจากจะไม่ทราบความต้องการของตนเองอย่างชัดเจนแล้ว ยังไม่รู้ว่าตนเองมีความสามารถ หรือปรารถนาอะไร ทำให้ไม่รู้จะกำหนดทิศทางชีวิตของตนเองไปทางไหน ต้องเรียนรู้และฝึกฝนอะไร เพื่อผลลัพธ์อะไร


ผู้ใหญ่จำนวนไม่น้อยที่อยากย้อนเวลากลับไปแก้ไขอดีตที่ตัดสินใจผิดพลาดหรือกลับไปเรียนรู้และสร้างศักยภาพที่ทำให้วันนี้สามารถ บรรลุเป้าหมายในชีวิตได้ อยากกลับไปเรมิ่ ต้นวางแผนเป้าหมายที่ชัดเจน และกลับไปเรมิ่ สร้างศักยภาพที่จำเป็นเสริมรากฐาน ที่มัน่ คงในวันนี้ สู่อิสรภาพทางการเงินในวันนี้และวันหน้า เพื่อไม่ให้นักศึกษาเป็นอย่างที่กล่าวมาข้างต้น นักศึกษาจึงจำเป็นต้องเป็นผู้วางแผนและกำหนด อนาคตของตนเองตั้งแต่วันนี้ โดยมีพี่เลี้ยงที่มีประสบการณ์ ในการวางแผนชีวิตและการทำงานนอกรัว้ รัว้ มหาวิทยาลัยเป็นผู้ชี้แนวทางและช่วยเหลือ ในการวางแผนชีวิตและการทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนจบการศึกษาออกไปสู่โลกแห่งความจริง


หลักสูตรนี้นอกจากจะได้เรียนรู้เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีในการดำเนินชีวิต และสร้างเป้าหมายในการดำเนินชีวิตแล้ว ยังออกแบบมาเพื่อให้ ได้เรียนรู้และสร้างปจั จัยสู่ความสำเร็จ พร้อมทัง้แผนในการดำเนินชีวิตสู่ความสำเร็จอีกด้วย
วัตถุประสงค์


เพื่อปรับและสร้างความรู้ ทักษะ และทัศนคติใน


1. การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่มีความสุขและความเข้าใจ


2. การสร้างวิถีชีวิตที่มีความสุขและเติมเต็มชีวิตตนเอง


3. การค้นหาเป้าหมายชีวิต การวางแผนสู่เป้าหมายทัง้ชีวิตส่วนตัวและการทำงาน


4. ขอบเขตหน้าที่ และองค์ประกอบต่างๆที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิต


5. การสร้างแผนที่การพัฒนาตนเองอย่างเป็นขัน้ เป็นตอนและเป็นรูปธรรม


6. การกำหนดดัชนีชี้วัดความสำเร็จของตนเองตามระยะเวลาเพื่อให้สามารถบรรลุตามแผนที่ที่ได้กำหนดไว้


7. การวางแผนการเรียนรู้ ที่มีความจำเป็นต่อเป้าหมายชีวิตของตนเองได้


RTD ให้อะไรระหว่างการเรียนรู้


1. ทัศนคติที่ดีในการใช้ชีวิตและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้าง


2. การวิเคราะห์ปจั จัยต่างๆที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตทำงาน


3. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในโลกแห่งความเป็นจริง


4. การวิเคราะห์การแข่งขัน และการเติบโตในการทำงาน และชีวิต


5. การกำหนดเป้าหมายเพื่ออิสระภาพทางการเงิน


6. การวางแผนการเงินเพื่อรองรับการดำเนินชีวิตจริง


7. การเลือกอาชีพและทิศทางการดำเนินชีวิตที่สอดคล้องกับเป้าหมายชีวิตของตนเอง


8. การกำหนดกลยุทธ์ และกระบวนการบริหารกลยุทธ์ชีวิตให้ถึงเป้าหมายชีวิต


9. วิธีเชื่อมโยงเป้าหมายการเงิน ภาพลักษณ์ ความสามารถ และศักยภาพส่วนตัวเพื่อบรรลุเป้าหมายชีวิต


10. วิธีสร้างและนำทรัพย์สินที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด


11. วิธีสร้างแผนการดำเนินชีวิตให้เหมาะกับเป้าหมายไปสู่ฝัน


ผลที่คาดว่าจะได้รับ


ทัศนคติที่มีประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต และการมีเป้าหมายไปสู่ฝนั ของแต่ละคน โดยมีแผนการดำเนินชีวิตอย่างเป็นรูปธรรมสำหรับ การใช้เวลาและทรัพยากรต่างๆ ให้เกิดคุณค่ามากที่สุดเพื่อเตรียมพร้อมในแต่ละช่วงชีวิตอย่างมีคุณค่ามากที่สุดก่อนเพื่อการใช้ชีวิตกับการแข่งขันในโลกแห่งความเป็นจริงที่รออยู่ได้อย่างมีความสุข


การประเมินผล


• ผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะในการสร้างองค์ประกอบและแผนการเรียนของตนเองได้


• ผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะในการดำเนินชีวิตได้ตามแผน และสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์


• ผู้เข้าร่วมโครงการมีทัศนคติในการเรียนรู้และดำเนินชีวิต เพื่อให้มีความมุ่งมัน่ ที่จะประสบความสำเร็จในเรื่องที่ต้องการจะทำ


• ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ และได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการ


การรับรองผล


ผู้เข้าร่วมโครงการต้องปฏิบัติตามระเบียบ และเข้าร่วมโครงการได้100 % ของระยะเวลาการอบรมทัง้หมดวิธีการเรียนรู้


การเรียนรู้ที่เน้นการสื่อสารแบบสองทางโดยการบรรยายเชิงสันทนาการ ทำกิจกรรม พร้อมทัง้ workshop เพื่อสร้างความเข้าใจและฝึกฝนให้เกิดความคุ้นเคย โดยอาศัยโสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ ทัง้ ภาพ แสง สี และเสียง แล้วแต่ความสะดวกของสถานที่และงบประมาณ ซึ่งผู้เข้าร่วมจะได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในบรรยากาศที่เป็นกันเอง สนุกสนานเพื่อให้ได้สร้างผลลัพธ์และพัฒนาตนเองอย่างไม่มีขีดจำกัดผู้รับผิดชอบโครงการ


ดร.เอกฤทธิ ์เลี้ยงพาณิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิสสิเนส อลายอานซ์ จำกัด


Trainer


ดร.เอกฤทธิ ์เลี้ยงพาณิชย์, CMC


ประวัติที่มาของโครงการ


ดร.เอกฤทธิ ์ได้เรมิ่ ต้นวางเป้าหมายชีวิตของตนเองตั้งแต่อายุ 13 ปีว่าเมื่ออายุ 30 ปีนั้นตนเองจะเป็นเจ้าของธุรกิจเกี่ยวกับรถยนต์เนื่องจากตนเองชอบรถยนต์ และครอบครัวทำธุรกิจ SME’s รวมทัง้เครือญาติ จึงวางแผนที่จะทำงานเป็นพนักงานบริษัทเพื่อหาประสบการณ์ด้านออกแบบเครื่องจักรเครื่องยนต์ เนื่องจากคิดว่าสามารถหาความรู้ธุรกิจได้จากคนรอบตัวและเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งทำให้ต้องวางแผนในการเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์ และมัธยมศึกษาตอนปลายในสาขาวิทยาศาสตร์


จากแผนดังกล่าวทำให้ดร.เอกฤทธิม์ ีแผนการดำเนินชีวิตที่ชัดเจน จึงศึกษาด้วยตัวเองด้านการพัฒนาตนเองและธุรกิจตัง้แต่มัธยมศึกษาตอนปลายเป็นต้นมาจนถึงปจั จุบัน รวมทัง้เลือกวิชาเรียนที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพและเป้าหมายในชีวิต มากกว่าเรียนตามที่เพื่อนชวนทำให้ดร.เอกฤทธิป์ ระสบความสำเร็จด้านการเรียนและการศึกษาจนลาออกจาก บริษัทสยามบรรจุภัณฑ์จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือซีเมนต์ไทย เพื่อไปศึกษาต่อปริญญาโทและเอกที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยทุนรัฐบาลญึ่ปุ่น และได้กลับมาทำงานที่ประเทศไทยและสร้างความสำเร็จในการทำงานมาตลอดแต่แล้วในช่วงเวลาที่ทำงานนั้นสนุกกับการเรียน สนุกกับงานประจำ สนุกกับการเที่ยวกับเพื่อน สนุกกับความสบายกับการใช้ชีวิตไปวัน ๆ โดยลืมเป้าหมายในชีวิตที่ต้องการเป็นเจ้าของธุรกิจเล็กๆ ของตัวเอง จึงใช้เวลาไปถึง 10 ปี โดยไม่มีกิจกรรมในชีวิตที่สอดคล้องไปสู่เป้าหมาย ไม่ได้เรมิ่ มองหาธุรกิจของตนเอง และไม่มีการเตรียมพร้อมเพื่อไปถึงฝนั ของตนเองจึงเรมิ่ ต้นวางเป้าหมายชีวิตใหม่อีกครัง้ โดยเรมิ่ ธุรกิจจากประสบการณ์และความสามารถที่มีในการเป็นที่ปรึกษาธุรกิจและเป็นวิทยากรด้านการวางแผนกลยุทธ์ การตลาด การขาย และปรับทัศนคติให้กับองค์ขนาดใหญ่มาแล้วมากมาย จนเป็นที่ยอมรับและได้รับคำชื่นชมจากผู้เข้าร่วมสัมมนาเป็นจำนวนมาก ซึ่งเรมิ่ ต้นอย่างยากลำบากและใช้เวลาเรมิ่ ต้นที่นานเนื่องจากขาดการเตรียมพร้อมที่พอเพียง


โครงการเพื่อนิสิตนักศึกษานีึ้จึงได้ถูกริเรมิ่ ขึ้นตั้งแต่ปี 2552 โดยเรมิ่ ต้นที่คณะบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยไม่คิดมูลค่าใด ๆ ทัง้สิ้น คนนิสิตจำนวนประมาณ 70 คน ซึ่งได้รับผลตอบรับเป็นที่น่าพอใจแต่เนื่องจากขาดการสนับสนุนด้านเงินทุนและการประชาสัมพันธ์ รวมทัง้การติดต่อไปตามมหาวิทยาลัยนั้นมีความยุ่งยากทำให้โครงการนี้ต้องถูกพักไว้เป็นเวลา 1 ปี อย่างน่าเสียดาย


ในปี 2553 นั้นจึงได้เรมิ่ ต้นโครงการนี้อีกครัง้ด้วยความตัง้ใจที่จะช่วยเหลือนิสิตนักศึกษาที่อยู่ในมหาวิทยาลัยทัง้ปิดและเปิดให้มีเป้าหมายในการดำเนินชีวิตและเตรียมพร้อมในการออกไปสู่สังคมชีวิตแห่งความเป็นจริง มีทัศนคติที่ถูกต้องในการดำเนินชีวิตและใช้ชีวิตในรัว้ มหาวิทยาลัยได้อย่างมีคุณค่า มีเป้าหมาย และมีความสุขในชีวิต


ประสบการณ์ทำงาน


• กรรมการผู้จัดการ, Kyoei Systems Co., Ltd.


• ผู้ช่วยรองประธานกรรมการผู้จัดการใหญ่, บริษัท สยามกลการ จำกัด


• Japanese-Oriented-Customer Sales Department Manager, Fujitsu System Business Thailand Co., Ltd.


ประวัติการศึกษาและการอบรม

• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาเครื่องกล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


• ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาระบบวิศวกรรมเครื่องกล Nagaoka University of Technology


• ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาInformation system Nagaoka University of Technology


• Certified Management Consultant by ICMCI


• อบรมหลักสูตร Unleash the Power Within โดย Anthony Robbins


• อบรมหลักสูตร Millionaire Mind Intensive โดย T. Harv Eker


• อบรมหลักสูตร Gallira Business Intensive โดย T. Harv Eker


• อบรมหลักสูตร Master Your Mind โดย T. Harv Eker


• อบรมหลักสูตร Never Work Again โดย T. Harv Eker


• อบรมหลักสูตร Enlighted Warrior Camp โดย T. Harv Eker


• อบรมหลักสูตร Sales and Leadership โดย Blair Singer


ประวัติการบรรยาย


•หลักสูตรด้านวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจขนาดกลาง (Blueprint to Success)


•หลักสูตรด้านวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจขนาดใหญ่ (Vertical Strategy Program)


•หลักสูตรการวางแผนกลยุทธ์องค์กร (Strategic Planning and Transformation)


•หลักสูตรการวางแผนกลยุทธ์ชีวิต (Recipe to Dream)


•หลักสูตรการวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจขนาดเล็ก (Instant Wealth)


•หลักสูตรการปิดการขายให้ลูกค้ามีความสุข (Instant Sales)


•หลักสูตรการออกแบบแผนการตลาดส่งเสริมการขาย (Instant Marketing)


• หลักสูตรพัฒนาทัศนคติบุคลากรในองค์กร (Beyond the Finish Line)


• หลักสูตรการบริหารจัดการโครงการ (Project Management)


ตัวอย่างองค์กรที่เคยเข้าฟังบรรยาย


•บริษัทในกลุ่มปตท


•บริษัทในกลุ่มไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์


•บริษัทในกลุ่มมหภัณฑ์ไฟเบอร์


•กระทรวงอุตสาหกรรม


•สภาหอการค้าไทย


•เจ้าของธุรกิจ SMEs กว่า 1,000 กิจการ


•ธนาคารธนชาตเทรนนิ่ง แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)


• ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)


• ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
ณ ห้อง Activty Hall สภาหอการค้าไทย

วันที่ 18-19 ธันวคม 2553, 9.00 น. - 17.00 น.http://www.infopreneurthailand.comAdmin

ติดต่อ : -
โทรศัพท์ : -
Email : contact@thaitrainingzone.com
Website :
ผู้เข้าชม : 1706 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys