Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
โครงการประชุมวิชาการ “ครูยุคใหม่ก้าวไปกับนวัตกรรมการศึกษา”
 
เนื่องด้วยวาระฉลองครบรอบ 25 ปี ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กาหนดจัดงานประชุมเชิงวิชาการ “นวัตกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีการศึกษา” ระหว่างวันที่ 9-10 ธันวาคม 2553 ณ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับ สนุนภารกิจด้านการศึกษาของสถาบันการศึกษาทุกระดับและหน่วยงานต่าง ๆ เป็นเวทีครู อาจารย์ นักวิชาการ นิสิตนักศึกษาเทคโนโลยีการศึกษาและที่เกี่ยวข้อง สาหรับแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด ประสบการณ์ใน การพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษา ระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์ นิสิต นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป

นำาเสนอนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ และประกวดนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ สัมมนาวิชาการสาหรับครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนผู้บริหารการศึกษา

โดยมีการนาเสนอผลงานนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ดีเด่นแห่งชาติ ส่งเสริมกิจกรรมเทิดพระเกียรติในหลวงกับเทคโนโลยี เพื่อการศึกษา ตลอดจนเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ในผลงานนวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษา เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป


ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 

50 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900 โทรศัพท์ 02-9428674

E-mail : edtech_ku@hotmail.com , fedunrs@ku.ac.th

URL : http://www.edtech.edu.ku.ac.th/

ณ อาคารสารนิเทศ 50 ปี

โครงการประชุมวิชาการ

“ครูยุคใหม่ก้าวไปกับนวัตกรรมการศึกษา”

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ระหว่างวันที่ 9 - 10 ธันวาคม 2553

ฟรี

วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2553

08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียนและชมนิทรรศการ

09.00 – 09.30 น. พิธีเปิด โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

09.30 – 10.30 น. ประธานมอบรางวัลการประกวดนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ของครู ประเภทบุคคล และ 
                                  มอบประกาศเกียรติคุณผู้สนับสนุนการจัดงาน

10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม และชมนิทรรศการ

10.45 – 12.00 น. อภิปรายทางวิชาการ เรื่อง การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อเป็นผลงานทาง 
                                  วิชาการ โดย 1. เลขาธิการ ก.ค.ศ.หรือผู้แทน 2. อาจารย์พรพิมล ชาญชัย
                                  เชาว์วิวัฒน์ อาจารย์ที่ดารงตาแหน่งเชี่ยวชาญพิเศษ 3. รศ.ดร.บุญเรียง ขจร
                                  ศิลป์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ดาเนินรายการ โดย รศ.ดร.สาโรช โศภีรักข์

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน และชมนิทรรศการ

13.00 – 14.30 น. บรรยายเรื่อง”นวัตกรรมสร้างปัญญา” โดย ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์

14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม และชมนิทรรศการ

14.45 – 16.30 น. นำเสนอผลงานนวัตกรรมของครูผู้ได้รับรางวัลและบริษัทผู้สนับสนุนการจัดงาน

วันศุกร์ที่ 10 ธันวาคม 2553

08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียนและชมนิทรรศการ

09.00– 10.30 น.  บรรยายเรื่อง “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับเทคโนโลยีการศึกษา” โดย ศ.
                 ดร. เกษม วัฒนชัย องคมนตรี

10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม และชมนิทรรศการ

10.45 – 12.00 น. การบรรยายเรื่อง “การสะกดจิตเพื่อพัฒนาการคิด” โดย อาจารย์แสนชัย เวสารัช 
                                  ตระกูล ผู้เชี่ยวชาญการสอนสมอง

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน และชมนิทรรศการ

13.00 – 14.30 น. บรรยายเรื่อง”พัฒนานวัตกรรมการศึกษาอย่างไรให้มีคุณภาพ” โดย รศ.ดร. 
                 สุนันท์ สังข์อ่อง คณะศึกษาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์

14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม และชมนิทรรศการ

14.45 – 16.30 น. นำเสนอผลงานของผู้ได้รับรางวัลและบริษัทผู้สนับสนุนการจัดงาน

16.30 -17.00 น.  มอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น หน่วยงานผู้จัดแสดงผลงานนวัตกรรม และปิดการสัมมนา
                                  กิจกรรมภายในงานณ อาคารสารนิเทศ 50 ปี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

9 - 10 ธันวาคม 2553, 9.00-16.30 น.http://www.edtech.edu.ku.ac.th/Admin

ติดต่อ : -
โทรศัพท์ : -
Email : contact@thaitrainingzone.com
Website :
ผู้เข้าชม : 2171 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys