Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลและโลหะการ
 
เพื่อให้อุตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบายรัฐบาลที่จะส่งเสริมและพัฒนา โดยเฉพาะ
อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพและมีขีดความสามารถในการแข่งขันได้ มีบุคลากรแรกเข้าสู่อุตสาหกรรมที่มี
ความพร้อมทางด้านทักษะ สามารถตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้
เกิดศักยภาพในการผลิตเพิ่มขึ้น ซึ่งจะทำให้การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมดังกล่าวบรรลุผลตาม
นโยบายของรัฐบาลที่วางไว้โดย มีปัจจัยหลักดังนี้
สร้างบุคลากร ที่กำลังจะเข้าสู่อุตสาหกรรม ได้แก่ นิสิต นักศึกษาที่ใกล้จะจบการศึกษา ที่กำลังจะ
เข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม ให้มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยี การจัดการ การแก้ไขปัญหาและสามารถปรับตัว
เข้ากับเทคโนโลยีการผลิตที่หลากหลายได้ ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมให้บุคลากรให้มีความรู้ ความ
เข้าใจก่อนเข้าทำงานในภาคอุตสาหกรรม
ยกระดับบุคลากร ที่เพิ่งทำงานและยังไม่เคยมีประสบการณ์ในภาคอุตสาหกรรม ให้มีความรู้ ความ
เข้าใจและได้รับการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาขีดความสามารถ เพื่อสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการ
ทำงานได้
สร้างโอกาส ให้กับผู้ว่างงานที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ ให้สามารถมีความรู้ ทางด้าน
เทคโนโลยี การจัดการ การแก้ปัญหา เพื่อนำไปใช้ในการสร้างโอกาสในการทำงานใหม่

กลุ่มเป้าหมาย

1. บุคคลที่ทำงานในภาคอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลและโลหะการหรืออุตสาหกรรม
ที่เกี่ยวข้อง และ ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมในบริษัทปัจจุบัน ไม่เกิน 6 เดือน
2. บุคคลที่เพิ่งจบการศึกษา และว่างงาน หรือบุคคลที่กำลังจะจบการศึกษา ในสาขาวิชา
เชื่อมโลหะ หรือในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ขึ้นไป

ผู้ติดต่อประสานงาน
นายอัครวัฒน์ ศุภเลิศวรานนท์
โทร 038-784655
โทรสาร 038-261201
มือถือ 081-4363991

สมัครได้ถึงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2553

วิทยากร ภาครัฐ/เอกชน 

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9

วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2553 - วันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม 2554, 09.00 - 16.30 น.http://ipc9.dip.go.th/ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9

ติดต่อ : นายอัครวัฒน์ ศุภเลิศวรานนท์
โทรศัพท์ : 038-784655
Email : a.akkhrawat@hotmail.com
Website : http://ipc9.dip.go.th/
ผู้เข้าชม : 1710 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys