Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
โครงการอบรม หลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานด้วยหลัก ECRS” ฟรี!!
 
จัดโดย: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครการแข่งขันทางธุรกิจทั้งภาคอุตสาหกรรมและการบริการ เพื่อให้ได้ผลสําเร็จทีสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า ด้วย ผลิตภัณฑ์หรือการบริการที.มีคุณภาพเป็นเลิศ ราคายุติธรรม ตรงตามช่วงระยะเวลาในความต้องการของลูกค้านัน ถือเป็นสิ่งที่วัดค่าความสําเร็จที่สําคัญของทุกองค์กร


การทําความเข้าใจกับหลักการเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน จะเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่องค์กร เพื่อลด ความสูญเปล่า ความสูญเสีย และปัญหาต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานได้หลักการที่สามารถนํามาประยุกต์ใช้ได้ในทุกองค์กร คือ หลักการ ECRS เป็นหลักการในการปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มุ่งหวังในการขจัดขั้นตอนที่ไม่จําเป็น รวบรวมงานให้มีความกระชับ จัดลําดับขั้นตอนงานใหม่และออกแบบงานให้ง่ายขึ้น


วัตถุประสงค์ 


1. เพื่อให้ทราบถึงแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน


2.เพื่อให้ทราบถึงหลักการพืนฐานของ ECRS


3. เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้หลัก ECRS ในการทํางานได้อย่างเป็นรูปธรรม


4. เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณ์ร่วมกัน

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม สัมมนา:

1. ผู้บริหารทุกระดับ


2. วิศวกร หัวหน้างาน


3.  ผู้สนใจทั่วไป


จำนวนที่รับ:

จํานวนรับ 50 คน 
1.การเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน


2.ความสูญเปล่า 7 ประการ


3.หลักการ ECRS สําหรับการเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน


4.กรณีศึกษาและฝึกปฏิบัติ


กำหนดการ/โบว์ชัวร์:

รูปแบบการฝึกอบรม การบรรยาย


เวลา  กิจกรรม 


12.30 – 13.00 น.  ลงทะเบียนและแนะนําหลักสูตร


13.00 – 14.30 น.  1. การเพิ.มประสิทธิภาพในการทํางาน 2. ความสูญเปล่า 7 ประการ 3. หลักการ ECRS สําหรับการเพิ.มประสิทธิภาพ ในการทํางาน


14.30 – 14.45 น.  พักรับประทานอาหารว่าง


14.45 – 16.00 น.  4. กรณีศึกษา 5. ฝึกปฏิบัต ิ(กลุ่ม) 6. สรุปและตอบข้อซักถาม


กําหนดการรับสมัคร ตังแต่บัดนีเป็นต้นไป – 11 พฤศจิกายน 2553


วิธีการสมัคร สํารองที่นั่งและส่งใบสมัครได้ที่

สํานักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล F503 ช ัน 5 อาคาร F
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เลขที. 140 ถนนเชื.อมสัมพันธ ์แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530

โทรศัพท ์0.2988.3655, 0.2988.3666 ต่อ 2333.4, 2360.1

โทรสาร 0.2988.3655, 0.2988.3666 ต่อ 2333 หรือ 0.2988.4040 (อัตโนมัติ)

E.mail: training@mut.ac.th


ผู้อํานวยการหลักสูตร 


อาจารย์กิติศักด ์ สอนดี รองผู้อํานวยการบัณฑิตศึกษา ภาควิชาบริหารธุรกิจ อาจารย์รุ่งศิวาชัญ


อาจารย์รุ่งศักร ์ ศิวาชัญ รองผู้อํานวยการบัณฑิตศึกษา ภาควิชาบริหารธุรกิจ


วิทยากร 


อาจารย ์วรพจน ์มีถม รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร วิทยาคารวานิช อาคารวานิช 2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

วันอังคาร ที่ 23 พฤศจิกายน 2553 , เวลา 12.30 – 16.00 น.http://www.training.mut.ac.thAdmin

ติดต่อ : -
โทรศัพท์ : -
Email : contact@thaitrainingzone.com
Website :
ผู้เข้าชม : 2350 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys