Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
สัมมนาพิเศษฟรี! รังสรรค์สิ่งทอไทยอย่างไร?…… สู่ความยั่งยืน (How to sustain Thai Textile Industries t
 
เพื่อเป็นการพัฒนาเปิดโอกาสให้อุตสาหกรรมสิ่งทอไทยก้าวหน้าต่อไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน และมุ่งสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นนโยบายในระดับประเทศ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอจึงได้จัดงานสัมมนา “รังสรรค์สิ่งทอไทยอย่างไร? ...... สู่ความยั่งยืน How to sustain Thai Textile Industries through Creative Textiles” ขึ้นเพื่อนำเสนอแนวคิดใหม่ๆ สำหรับผู้ประกอบการสิ่งทอ ในการนำสิ่งทอสร้างสรรค์ (Creative Textiles) ต่อยอดการพัฒนาให้เกิดความยั่งยืน (Sustainable Development) เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอไทยให้สอดรับกับกระแสตื่นตัวทั่วโลก ด้วย 3 แนวทางหลักให้สามารถอยู่ร่วมกัน คือเศรษฐกิจ ………. Economic       สังคม .................Social       สิ่งแวดล้อม ……..Environment

การพัฒนาอย่างครบวงจร จึงนำพากระบวนการผลิต การตลาด รวมทั้งการพัฒนาบุคลากร ให้กับหน่วยงาน เพื่อการสนับสนุนในการก้าวสู่อุตสาหกรรมสิ่งทอในอนาคตให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอจึงเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยาย ชมนิทรรศการ และสามารถแวะชมผลงานทั้งสามแนวทางบูรณาการและเชื่อมโยงโครงการต่าง ๆ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ขอเชิญผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมสัมมนาและเข้าโครงการฯ ในวันดังกล่าว (ช่วงบ่าย) ผู้รับการคัดเลือกมีสิทธิพิเศษในการเข้าร่วมโครงการ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายกำหนดการ


09.00 – 10.00 น.


ลงทะเบียน / ชมนิทรรศการ / Coffee Break (บริเวณหน้าห้องสัมมนา)


10.00 – 10.10 น


กล่าวรายงาน โดย นายวิรัตน์ ตันเดชานุรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ


10.10 – 10.30 น.


กล่าวเปิดการสัมมนา  โดย นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี  ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม


10.30 – 11.00 น


“Sustainable Clothing Roadmap” จากผู้มีประสบการณ์ของประเทศอังกฤษ


Miss Elinor Blair (ผู้เชี่ยวชาญการวางแผนที่นำทาง Sustainable Development)


11.00 – 12.15 น.


“รังสรรค์สิ่งทออย่างไร?..... สู่ความยั่งยืน” (How to sustain Thai Textile Industries through Creative Textiles?) โดย ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ, นายกสมาคมอุตสาหกรรมสิ่งทอไทย, ประธานกลุ่มสิ่งทอ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, ประธานสหพันธ์อุตสาหกรรมสิ่งทอแห่งประเทศไทย  (Panel Discussion)


12.15 – 13.30 น.


รับประทานอาหารกลางวัน (Buffet ภายในโรงแรม)


13.30 – 16.00 น.


บรรยาย/รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการปี 54 (8 โครงการ) พร้อมกิจกรรมบ่าย ณ ห้องประชุมย่อย 3 ห้องดังนี้


: ห้อง A บรรยายและรับสมัครเข้าร่วมโครงการ 3 โครงการ (ภายใต้โครงการสิ่งทอครบวงจร)


: ห้อง B บรรยายและรับสมัครเข้าร่วมโครงการ 5 โครงการ (ภายใต้แผนเพิ่มผลผลิต)


: ห้อง C บรรยายเรื่อง เครือข่ายสีเขียว (Green Networks) ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ


พิธีกรดำเนิรายการโดย คุณเนตรปรียา ชุมไชโย (ครูเคท)

ณ ห้องวอเตอร์เกท บอลรูม C ชั้น 6 โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท (ถ.เพชรบุรี ตรงข้าม Platinum mall) กรุงเทพฯ

วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2553, เวลา 09.00 – 16.00 น.http://www.thaitextile.org/temp/seminar88.aspAdmin

ติดต่อ : -
โทรศัพท์ : -
Email : contact@thaitrainingzone.com
Website :
ผู้เข้าชม : 1460 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys