Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
มหาวิทยาลัยมหิดลจัดงานแนะนำหลักสูตรปริญญาโทด้านการจัดการ สาขาทุนมนุษย์และการจัดการองค์กร
 
วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (ต้นถนนวิภาวดีรังสิต) ขอเชิญผู้จัดการในองค์กร นักบริหารทรัพยากรมนุษย์ ผู้ที่ทำงานในสาย HR และผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมในงานแนะนำหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาทุนมนุษย์และการจัดการองค์กร งานนี้จัดขึ้นเพื่อให้ข้อมูลในการตัดสินใจสำหรับการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และเป็นที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรและการศึกษาในระดับปริญญาโทระหว่างอาจารย์ของวิทยาลัย นักศึกษาปัจจุบัน และผู้ที่สนใจจะศึกษาต่อ

หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาทุนมนุษย์และการจัดการองค์กร (Human Capital and Organization Management) เป็นสาขาที่เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR) และหลักการจัดการองค์กรทั่วไป มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้พัฒนาความรู้ด้านธุรกิจและด้านกลยุทธ์ไปพร้อมๆกับความรู้ทางด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์และการจัดการองค์กร ทั้งในภาคเอกชน และภาครัฐ  ซึ่งนักศึกษาจะสามารถเชื่อมโยงกระบวนการจัดการองค์กรและการจัดการทรัพยากรมนุษย์กับเป้าหมายและกลยุทธ์ขององค์กรและค่านิยมร่วม โดยจะเน้นการวางแผนการจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การบริหารผลงาน ภาวะผู้นำ การเจรจาต่อรอง การบริหารโครงการ การพัฒนาพฤติกรรมการทำงานร่วมกัน  ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาพัฒนาเป็นผู้จัดการที่เก่งทั้งงานและทั้งคนงานแนะนำหลักสูตรจะจัดขึ้น 2 รอบ โดยรอบแรกจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2553 และ รอบสองในวันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม 2554 เวลา 9.30 – 12.00 น. ณ ชั้น 1 วิทยาลัยการจัดการ ถนนวิภาวดีรังสิต ผู้ที่ต้องการเข้าร่วมงานไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ และวิทยาลัยเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 - 31 มกราคม 2554
 
กำหนดการงานแนะนำหลักสูตร
9:30 - 10:00 น.  ลงทะเบียน พบปะพูดคุยกับนักศึกษาปัจจุบันและเจ้าหน้าที่คณาจารย์
10:00 - 10:30 น.  แนะนำวิทยาลัยการจัดการ
10:30 - 12:00 น.  แนะนำสาขาวิชา


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02 206 2000 ต่อ 2151 หรือสามารถดูรายละเอียดของหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่ 

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (ถนนวิภาวดีรังสิต)

วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2553 และ วันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม 2554, 9.30 - 12.00 น.http://inside.cm.mahidol.ac.th/hoวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

ติดต่อ : วิภาวี ทองพรม
โทรศัพท์ : 02 206 2000
Email : cmwipawee@mahidol.ac.th
Website : http://inside.cm.mahidol.ac.th/ho/
ผู้เข้าชม : 1908 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys