Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
การคิดเป็นระบบเพื่อการตัดสินใจ และแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
 
วัตถุประสงค์
1. เสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ ความมีเหตุผล การจัดระเบียบข้อมูล เพื่อการตัดสินใจ แก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้
2. เพื่อทราบถึงกระบวนการแก้ปัญหา และการหาทางเลือกต่างๆด้วยการคิดอย่างเป็นระบบและการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ

1.   การคิดเชิงระบบ กับ การตัดสินใจ
2.   ความเข้าใจกับการคิดเชิงระบบ 
3.   เทคนิคการคิดให้เป็นระบบ
4.   ความสำคัญของการตัดสินใจในงาน
5.   กระบวนการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
6.   ประเภทของการตัดสินใจ
7.   เครื่องมือที่ใช้ในการตัดสินใจ
8.   การลดความเสี่ยงและเตรียมพร้อมป้องกันปัญหาในการตัดสินใจ

อาจารย์วัลภา  วงศาโรจน์


โรงแรม my hotel CMYK

วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561, 9.00 - 16.00 น.

3800 บาท ( สมาชิก 3300 บาท ) (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.trainingbymotiva.com/articledetail.asp?id=4748

สถาบันฝึกอบรมโมติวา

Motivational Training Institute - MOTIVA

0-2882-7519
0-2882-7518
info2@trainingbymotiva.com

ผู้เข้าชม : 4826 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys