Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
เทคนิคการสอนและแนะนำ เพื่อพัฒนาคนให้ได้สำเร็จตามเป้าหมาย
 
หัวหน้างานทุกระดับ  มีความรับผิดชอบในการเลือกสรรคนดี       มีความรู้ เข้าสู่หน่วยงาน    และบรรจุให้ปฏิบัติงานตามความรู้ความสามารถของบุคคลนั้น ๆ  และจำเป็นต้องบำรุงรักษา เพื่อสงวนคนดีขององค์การไว้ให้นาน  คงศักยภาพการทำงานให้ดีและพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรเหล่านั้นให้ทำงานได้ดียิ่งขึ้น    เพื่อความก้าวหน้าขององค์กรและเป็นผลดีต่อตัวบุคลากรนั้น ๆ เองด้วย


1. แนวทางในการพัฒนาคน  เพื่อสร้างผลงานที่มีประสิทธิภาพ
     1.1  ผู้นำในหน้าที่ “สร้างคน”
          สอนคนให้ทำงานเป็น … ทำได้อย่างมีประสิทธิผลด้วยตัวของเขาเอง
     1.2  เรียนรู้ธรรมชาติของมนุษย์เพื่อการพัฒนาให้ถูกทาง
     1.3  กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์และริเริ่ม
2. การวางแผนการสอน / แนะนำ และพัฒนา
     2.1 การวิเคราะห์และศึกษาความจำเป็นในการสอนงาน
     2.2  Phase : การจัดช่วงระยะเวลาและเนื้อหาการสอน /แนะนำ
     2.3 7 กุญแจสำคัญ  ไขสู่การสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
     2.4 รูปแบบและการสร้างบรรยากาศของการเรียนรู้
     2.5 วิธีการสอน / พัฒนาด้วยวิธี PROFIT METHOD
3. วิธีการสอนงานและฝึกตัวต่อตัว
     3.1 เทคนิคการจูงใจ … ทำให้คนอยากเรียน
     3.2 เทคนิคการสอนงาน .. ทำให้คนเข้าใจในสิ่งที่เรียน และทำได้ถูกต้อง
4. เพิ่มประสิทธิภาพการสอนและการพัฒนาคน ด้วยวิธีการจูงใจ
     4.1 วิธีปฏิบัติการจูงใจเพื่อชี้นำการกระทำ
     4.2 หลัก Appeal and Reach สร้างขวัญกำลังใจ และพลังในการพัฒนา
5. การสอนงานกับผู้เรียนเป็นกลุ่ม
     5.1 เทคนิคการสอนด้วยการขาย / นำเสนอ ความคิด ต่อกลุ่มผู้เรียน
     5.2 การเตรียมงาน (Preparation)
  5.3 โครงสร้างของเรื่องที่จะสอน / นำเสนอ (Structure)
  5.4  การสอนและการนำเสนอ (Delivery)
6. แนวทางการประเมินผลการสอนงาน เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง


อาจารย์เปรมฤดี  ปันกองงาม

โรงแรม my hotel CMYK

วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2561, 9.00 - 16.00 น.

3500 บาท ( สมาชิก 3000 บาท ) (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.trainingbymotiva.com/articledetail.asp?id=4690

สถาบันฝึกอบรมโมติวา

Motivational Training Institute - MOTIVA

0-2882-7519 , 0-2882-7598 0658849097
info2@trainingbymotiva.com

ผู้เข้าชม : 2299 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys