Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
        
            
            อัตราค่าสัมมนา รวมเอกสาร อาหารว่างและอาหารกลางวัน (ราคาต่อ ท่าน)


            
 

            
        
        
            
            ประเภท
            
            
            ค่าสัมมนา
            
            
            VAT 7%
            
            
            หักณ ที่จ่าย 3 % 
            
            
            รวมจ่ายสุทธิ
            
            
            กรณีไม่มีหนังสือหัก ณ ที่จ่าย
            
        
        
            
            
บุคคลทั่วไป

            
            
            3,500.00
            
            
            245.00
            
            
            105.00
            
            
            3,640.00
            
            
            3,745.00
            
        
        
            
            
สมาชิก HIPO

            
            
            3,325.00
            
            
            232.75
            
            
            99.75
            
            
            3,458.00
            
            
            3,557.75
            
        
        
            
            พิเศษ สำหรับผู้ที่ชำระเงินก่อนวันที่ 14 มีนาคม 2552 ได้รับส่วนลดดังนี้
            
        
        
            
            ประเภท
            
            
            ค่าสัมมนา
            
            
            VAT 7%
            
            
            หักณ ที่จ่าย 3 % 
            
            
            รวมจ่ายสุทธิ
            
            
            กรณีไม่มีหนังสือหัก ณ ที่จ่าย
            
        
        
            
            
บุคคลทั่วไป

            
            
            3,300.00
            
            
            231.00
            
            
            99.00
            
            
            3,432.00
            
            
            3,531.00
            
        
        
            
            
สมาชิก HIPO

            
            
            3,150.00
            
            
            220.50
            
            
            94.50
            
            
            3,276.00
            
            
            3,370.50
            
        
    

การเขียนจดหมายอีเมล์และการเขียนบันทึกจดหมายเอกสาร
 
หลักการและเหตุผล


หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ทีมนักสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็นนักบริหาร เลขานุการ ทีมนักขาย ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ และพนักงานที่ต้องการพัฒนาทักษะการสื่อสาร ได้เรียนรู้ทั้งเทคนิควิธีและฝึกปฏิบัติการสื่อสารในการเข้าถึงลูกค้าด้วยการสื่อสารทางจดหมายและอีเมล์ รวมทั้งเอกสารอื่นๆ ทางธุรกิจที่จำเป็นอย่างเป็นระบบ รวมทั้งเคล็ดลับอื่นๆ ที่จะทำให้ผู้อบรมได้เข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้ได้ด้วยตนเองเมื่อปฏิบัติงานจริง


 


วัตถุประสงค์:  


1.    เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องหลักการและเทคนิคการสื่อสารทางจดหมายและอีเมล์ อย่างมีประสิทธิภาพ


2.    เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการสื่อสารทางทางจดหมายและอีเมล์ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว


  


อัตราหลักสูตร    

 
 (หลักสูตรนี้เน้นการทำ Work Shop โดยนำปัญหา และตัวอย่างการเขียนจริงของลูกค้ามาทำ Work Shop เช่น ปัญหาในการเขียนอีเมล์เป็นภาษาอังกฤษ)


1.    ความรู้ทั่วไปในการเขียนจดหมาย และ เอกสารอื่นๆที่จำเป็นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ


2.    สิ่งที่ต้องคำนึงถึงในการเขียนจดหมาย และ เอกสารทางธุรกิจ


3.    ขั้นตอนการเขียนจดหมาย และ เอกสารทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ


4.    หลักในการเขียนจดหมายทางธุรกิจ และ เอกสารทางธุรกิจ


5.    ประเภทของจดหมายธุรกิจ


6.    โครงสร้างของจดหมาย และ เอกสารทางธุรกิจ


7.    คำ วลี และ สำนวนในจดหมายธุรกิจ และและ เอกสารทางธุรกิจ


8.    เทคนิคเพิ่มเติมในการเขียนเอกสารทางธุรกิจอื่นๆ – บันทึก และ รายงานการประชุม


9.    วิธีการเขียนอีเมล์ 


10. เทคนิคอื่นๆ ในการเขียนอีเมล์ เพื่อการติดต่อทางธุรกิจ


11. ข้อพึงระวังในการเขียนอีเมล์


    12. สรุปคำถาม และคำตอบที่ผู้เข้าสัมมนาต้องการรู้ เพื่อนำไปใช้ในงานอาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์


อดีตเลขานุการ ฝ่ายขาย ฝ่ายการโฆษณา และฝ่ายขุดเจาะน้ำมัน 


บริษัท เอสโซ่แสตนดาร์ด ประเทศไทย จำกัดโรงแรมออลซีซั่น โกลด์ออคิด วิภาวดี-สุทธิสาร กทม.

วันที่ 29 มีนาคม 2552, 09.00-16.00 น.

(ราคานี้รวม vat 7% แล้ว)

http://www.hipotraining.com/training_detail.php?product_id=564Admin

ติดต่อ : -
โทรศัพท์ : -
Email : contact@thaitrainingzone.com
Website :
ผู้เข้าชม : 2055 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys