Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาฟรี!!! ในวันพุธ ที่ 8 กันยายน 2553 เรื่อง เทคโนโลยี RFID ในการบริหารจัดการ Wa
 
สถาบันส่งเสริมความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดีแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรม 


เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่องเทคโนโลยี RFID ในการบริหารจัดการ Warehouse / Transport and Distribution 

เรียนผู้ประกอบการ และบุคคลทั่วไป 

ตามที่ สถาบันส่งเสริมความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดีแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับหน่วยวิจัยโลจิสติกส์และวิศวกรรมสมองกลฝังตัว (BAL-Labs.com) มหาวิทยาลัยบูรพา กำหนดจัดสัมมนา เรื่อง “เทคโนโลยี RFID ในการบริหารจัดการ Warehouse / Transport and Distribution”ขึ้นในวันพุธที่ 8 กันยายน 2553 เวลา 08.30 – 15.30 น. ณ หอประชุมธำรง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพการนำเทคโนโลยีRFID ไปใช้ในภาคอุตสาหกรรม เช่น การบริหารจัดการระบบ Warehouse, การขนส่ง รวมถึงการกระจายสินค้า และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยได้มีความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยี RFID มากยิ่งขึ้น และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กรของตนเองได้ เพื่อเป็นการลดขั้นตอน และต้นทุนการผลิตด้วย นั้น 

ในการนี้ สถาบันฯ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมงานสัมมนาฯ ดังกล่าว โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น และขอให้ท่าน ส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมงานสัมมนาฯ กลับมายังสถาบันฯ ที่โทรสารหมายเลข 0-2345-1232 ภายในวันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2553 สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวสุขุมาล ถาวรศักดิ์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2345-1213 


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วม

ขอแสดงความนับถือ (กัปตันชัยทัต อุดมสุข) 

ผู้อำนวยการ 

สถาบันส่งเสริมความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดีแห่งประเทศไทย 08.30 – 09.00 น. 􀀢ลงทะเบียน และรับเอกสารประกอบการสัมมนา
09.00 – 09.15 น. กล่าวรายงานการจัดงานสัมมนา
โดย ผู้อำนวยการสถาบันฯ RFID (กัปตันชัยทัต อุดมสุข)
09.15 – 09.30 น. กล่าวเปิดการสัมมนา
เรื่อง “........เทคโนโลยี RFID ในการบริหารจัดการ Warehouse/ Transport and
Distribution.......”
โดย ประธานกรรมการบริหารสถาบันฯ RFID (คุณมังกร ธนสารศิลป์)
09.30 – 10.30 น. บรรยายหัวข้อ เรื่อง “ ...การประยุกต์ใช้ RFID เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการ... ”
โดย ผศ.ดร.ณกร อินทร์พยุง ผู้ช่วยคณะบดีฝ่ายวิจัยฯ คณะโลจิสติกส์ ม.บูรพา
10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.00 น. บรรยายหัวข้อ เรื่อง “ ...การเลือกเทคโนโลยี RFID ที่เหมาะสมกับการใช้งาน.... ”
โดย คุณอภิวัฒน์ ทองประเสริฐ ผู้จัดการ ThaiRFID Cluster
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหาร
13.00 – 14.30 น. บรรยายหัวข้อ เรื่อง “ ...การประยุกต์ใช้ RFID ในระบบการผลิตแบบ PDS.. ”
โดย คุณกังวาล ศรีโนนโครต ผู้จัดการแผนก Production Engineering / Manufacturing
Innovation Group.....บริษัทไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14.45 – 15.30 น. ตอบข้อซักถาม
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
หมายเหตุ : - บริเวณงานสามารถเยี่ยมชมนิทรรศการด้าน RFID ทั้งจากภาครัฐ และเอกชน
(ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม)
- ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ผศ.ดร.ณกร อินทร์พยุง ผู้ช่วยคณะบดีฝ่ายวิจัยฯ คณะโลจิสติกส์ ม.บูรพา

คุณอภิวัฒน์ ทองประเสริฐ ผู้จัดการ ThaiRFID Cluster

คุณกังวาล ศรีโนนโครต ผู้จัดการแผนก Production Engineering / Manufacturing
Innovation Group.....บริษัทไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด


ณ หอประชุมธำรง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน

วันพุธ ที่ 8 กันยายน 2553, 8.30-15.30น.http://www.rfid.or.th/th/activities/seminar_dt.asp?id=14สถาบันส่งเสริมความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี

ติดต่อ : สุขุมาล
โทรศัพท์ : 02-345-1213,02-345-1231
Email : sukumarlt@off.fti.or.th
Website : www.rfid.or.th
ผู้เข้าชม : 1952 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys