Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
        
            ครั้งที่
            จำนวนวัน
            จำนวนคน/ครั้ง
            (หน่วยงานละไม่เกิน 2 ท่าน)
            กำหนดเวลา
            สถานที่ (จังหวัด)
        
        
            1
            1
            100
            วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2552
            ณ โรงแรมอุบลอินเตอร์เนชั่นแนล จ. อุบลราชธานี
        
        
            2
            1
            100
            วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2552
            ณ โรงแรมผึ้งหวานแควใหญ่ จ. กาญจนบุรี
        
    

ISO 9000 กับการพัฒนาองค์กรสู่สากล
 

     มาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9000 เป็นมาตรฐานสากลที่กำหนดโดยองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (International Organization for Standardization - ISO) เพื่อให้องค์กรต่างๆ ทั่วโลกนำไปใช้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน และการดำเนินงานในหน่วยงาน โดยเป็นหลักประกันของการดำเนินงานที่มีคุณภาพ ซึ่งทุกองค์กรสามารถนำไปใช้ได้โดยไม่มีข้อจำกัดในประเภทของกิจการและขนาดขององค์กร ประเทศไทยโดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ซึ่งเป็นสถาบันมาตรฐานแห่งชาติ ได้ประกาศกำหนดมาตรฐานดังกล่าวโดยมีลักษณะเหมือนกันทุกประการกับ ISO และได้ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมนำไปพัฒนาระบบการจัดการภายในองค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริการให้เทียบเท่าสากล โดยทำให้สามารถผลิตสินค้าหรือให้บริการที่สร้างความพึงพอใจกับผู้บริโภค แต่ทั้งนี้เนื่องจากผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาคต่าง ๆ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็กยังขาดความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9000 ตลอดจนการนำระบบไปใช้ภายในองค์กรค่อนข้างน้อย


 ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานต่างๆ ได้มีความรู้ ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับมาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9000 และเกิดความตระหนักที่จะนำมาตรฐานดังกล่าวไปใช้ในการพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของสากล สำนักส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน จึงได้จัดการสัมมนา เรื่อง "ISO 9000 กับการพัฒนาองค์กรสู่สากล"ประจำปีงบประมาณ 2552 ขึ้น เพื่อขยายการรับรู้ และชี้ให้เห็นถึงสิทธิประโยชน์ที่หน่วยงานจะได้รับจากการจัดทำมาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพ ตาม ISO 9000 รวมทั้งเผยแพร่โครงการความช่วยเหลือที่ สำนักงานฯ จัดทำขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือหน่วยงานในการจัดทำระบบดังกล่าวในเขตพื้นที่อุตสาหกรรม 

วัตถุประสงค์

      
 1. เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ และให้เห็นความสำคัญของมาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพ ตาม ISO 9000 ที่มีต่ออุตสาหกรรมและการส่งออก

 2.     
 3. เพื่อให้เกิดความตื่นตัวในการพัฒนาอุตสาหกรรมให้สอดคล้องกับมาตรฐานดังกล่าว

 4.     
 5. เพื่อให้ทราบแนวทาง วิธีการ ในการนำมาตรฐานดังกล่าวไปใช้

 6.     
 7. เพื่อให้หน่วยงานในพื้นที่ทราบแนวทางการให้ความช่วยเหลือของภาครัฐและตัดสินใจเข้าร่วมโครงการความช่วยเหลือของ สมอ.


วิธีดำเนินการ

      
 1. จัดการบรรยายให้ความรู้เรื่องบทบาทความสำคัญและประโยชน์ของมาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพตาม ISO 9000

 2.     
 3. แนะนำแนวทางการพัฒนามาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพ ตาม ISO 9000 ที่ สมอ. ให้การสนับสนุน

 4.     
 5. เชิญวิทยากรจากหน่วยงานที่ได้รับการรับรองแล้วมาบรรยายถึงมุมมอง ประสบการณ์ และแนวทางในการจัดทำระบบ ISO 9000 แก่ผู้เข้าร่วมการสัมมนา


กำหนดเวลา/สถานที่

    


คุณสมบัติของผู้เข้าสัมมนา


ผู้ที่มีความเกี่ยวข้องในเรื่องของการจัดทำระบบ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ


ทำให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่ที่ดำเนินการจัดการสัมมนามีความรู้ ความเข้าใจเบื้องต้นในมาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพ ตาม ISO 9000 และเกิดความตระหนักที่จะนำมาตรฐานไปใช้ ตลอดจนได้รับทราบแนวทางการพัฒนาเข้าสู่ระบบตามมาตรฐาน

 


 


 


 

1. ความรู้เบื้องต้นและประโยชน์ของ มาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพ ตาม ISO 9000 ต่อการพัฒนาองค์กร
2. ขั้นตอนการจัดระบบตาม ISO 9001 : 2000
3. การให้ความช่วยเหลือของ สมอ. ในการจัดทำมาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพ ตาม ISO 9
4. มุมมอง ประสบการณ์และแนวทางการจัดทำระบบ ISO 9000 เพื่อพัฒนาองค์กรสู่สากล
      
 1. วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิภาคเอกชน

 2.     
 3. ผู้แทนจากหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ TLC ISO 9000ณ โรงแรมอุบลอินเตอร์เนชั่นแนล จ. อุบลราชธานี

ศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2552,http://www.tisi.go.th/seminar52_1/topic1.htmlสำนักส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน

ติดต่อ : ติดต่อ สำนักส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน
โทรศัพท์ : 0 2202 3431
Email : thaistan@tisi.go.th
Website : http://www.tisi.go.th/seminar52_1/index.html
ผู้เข้าชม : 8242 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys