Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
กลยุทธ์ CRM เพื่อเพิ่มยอดขาย
 
ในโลกของการแข่งขันทางธุรกิจอย่างรุนแรงเช่นทุกวันนี้ กลยุทธ์การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าจึงมีความสำคัญยิ่ง และประเด็น ที่ต้องคำนึงถึง คือ ลูกค้าในแต่ละรายมีความสำคัญไม่เท่ากัน เนื่องจากลูกค้าแต่ละรายทำรายได้ให้กับองค์กรแตกต่างกัน ดังนั้น การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า จึงเป็นกลยุทธ์ที่ทำให้จัดระบบ "การตอบสนองลูกค้า" ได้อย่างคุ้มค่าและเฉพาะเจาะจง เพราะทรัพยากรขององค์กร ไม่ว่าจะเป็นพนักงานขาย พนักงานผู้ให้บริการ รวมถึงงบประมาณนั้นมีอยู่อย่างจำกัด  ความท้าทายผู้บริหารและพนักงานฝ่ายขาย “ต้องทำอย่างไร” ที่ให้ลูกค้าที่มีอยู่นั้น อยู่กับองค์กรให้นานแสนนานด้วย “ความภักดี” ต่อสินค้าและบริการหลักสูตรนี้มีคำตอบ

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม.....
• สามารถประยุกต์ใช้หลักการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• สามารถรักษาและขยายฐานลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง


หัวข้อฝึกอบรม
• กระบวนการทางธุรกิจเกี่ยวกับลูกค้า
• 3 เสาหลักผู้เกี่ยวข้องในการสร้าง รักษาและขยายฐานลูกค้า
• CRM (Customer Relationship Management) คืออะไร
• อะไรคือประโยชน์ที่ได้จากการทำ CRM
• เกณฑ์การดูแลลูกค้าด้วยแนวคิด Customer Pyramid Model Analysis
• หลักการในการสร้างโปรแกรมและการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า
• อะไรคือเกณฑ์การกำหนดระดับความสำคัญของลูกค้า
• กระบวนการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า
• หลักการในการเก็บฐานข้อมูลของลูกค้า
• แนวทางการวิเคราะห์และพยากรณ์พฤติกรรมการซื้อของลูกค้า
• Get & Give Strategy : กลยุทธ์การสร้างสมดุลแห่งความภักดีระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อ
• โปรแกรมการหาข้อบกพร่องและลางบอกเหตุการจากไปของลูกค้า
• กลยุทธ์การแย่งชิงลูกค้ากลับคืนมาต้องทำอย่างไร
• กลยุทธ์การรักษาลูกค้าให้อยู่กับเราไม่หนีจากไปไหนต้องทำอย่างไร
• กลยุทธ์การขยายฐานลูกค้า/ช่วงชิงลูกค้ามาจากคู่แข่งขันต้องทำอย่างไร
• โปรแกรมการขยายขอบเขตความสัมพันธ์ เพื่อความคงอยู่และความต่อเนื่องทางธุรกิจ ประกอบด้วย
1. การขายต่อเนื่อง (Cross Selling)  
2. การขายต่อยอด (Up Selling)  
3. การขายขยายวง (Affinity Selling)  
4. การคงอยู่ของลูกค้า (Customer Retention)
5. การพยากรณ์พฤติกรรมของลูกค้า (Customer Behavior Prediction)

วิธีการฝึกอบรม:
• บรรยายนำ กิจกรรม ถกอภิปราย และบทบาทสมมติฝึกปฏิบัติ


วิทยากร : อาจารย์พรเทพ ฉันทนาวี (ประวัติตามเอกสารแนบ)
การศึกษา
• ปริญญาโท จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• ปริญญาตรี จิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสบการณ์ทำงาน
• ผู้อำนวยการหลักสูตรพัฒนานักขาย บริษัท มหวัฒน์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด 
• ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริษัท ทีซีซี แคปปิตอล กรุ๊ป  
• ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรมการตลาดและการขาย เครือโอสถสภา
• ที่ปรึกษาและวิทยากรด้านการตลาด การขาย และการบริการ และทรัพยากรบุคคล


โรงแรมเดอะพาลาสโซ รัชดาภิเษก MRT ห้วยขวาง

วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561, 09.00-16.00 น. (ลงทะเบียนเวลา 08.30 น.)

3,800 บาท /Early Bird ชำระล่วง 3,400 บาท (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.ptstraining.in.th/?cid=2020609

Professional Training Solution Ltd,.Partnership (PTS)

โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง โซลูชั่น

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ: คุณอรัญญา  
Professional Training Solution
Tel  02-1753330, 086-6183752 ,086-8929330
Fax.  02-9030080 ext.9330
www.ptstraining.in.th
อีเมล์  info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com

ผู้เข้าชม : 26 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys