Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
Strategic Center จัดฝึกอบรมหลักสูตร 6 ทักษะด้านการบริหารสำหรับสุดยอดผู้จัดการ
 
6 Managerial Skill for Top Manager
หลักสูตรฝึกอบรม : 6 ทักษะด้านการบริหารสำหรับสุดยอดผู้จัดการ
วันอังคาร ที่ 19 - วันพุธ ที่ 20 มิถุนายน 2561 (09:00 - 16:00 น.)

"หลักสูตรสำหรับการพัฒนาทักษะด้านการจัดการที่จำเป็นอย่างยิ่ง สำหรับการเป็นผู้จัดการ หัวหน้างาน หรือผู้บริหารที่เปี่ยมพร้อมด้วยทักษะที่สำคัญอย่างรอบด้าน ใน 6 ประการ ไม่ว่าจะเป็นทักษะด้านการวางแผนงานและการบริหารเวลา, การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ, การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพงาน, การบริหารการเปลี่ยนแปลง, การบริหารทีมและการบริหารความขัดแย้ง"

วัตถุประสงค์
1.เพื่อที่จะได้เข้าใจและทราบถึงว่าการเป็นผู้บริหารจำเป็นที่จะต้องพัฒนาทักษะด้านการบริหารอย่างไร สู่การเป็นหัวหน้างาน หรือผู้จัดการที่เปี่ยมประสิทธิผล

2.เรียนรู้ทักษะด้านการบริหารที่จำเป็นในแต่ละด้านอย่างชัดเจน

3.เข้าใจที่จะใช้ทักษะด้านต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับบทบาทการเป็นผู้บริหารของตน

4.เพื่อเติมเต็มความสามารถในทักษะด้านการบริหารต่าง ๆ อย่างรอบคอบและครบถ้วน


++ วันที่หนึ่ง ++

ทักษะด้านการบริหารที่จำเป็นสำหรับการเป็นสุดยอดผู้จัดการ การจัดการทางการผลิต การตลาด การเงิน การบริการ และ ทักษะด้านเทคนิค ด้านมนุษย์ ด้านความคิด

1. ทักษะด้านการวางแผนงานและการบริหารเวลา
- แผนสามระดับกับผู้บริหาร
- ทำหนึ่งวันให้มากกว่า 24 ชั่วโมง :เทคนิคที่ผู้จัดการต้องรู้
- กฏเกณฑ์สู่ความสำเร็จในการบริหารเวลา

2. ทักษะด้านการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ
- แก้ปัญหาและตัดสินใจอย่างมืออาชีพ
- ปัญหาที่ผู้จัดการพบบ่อยและต้องตัดสินใจ
- รับมือและแก้ปัญหาด้วยการมองแง่ดี

3. ทักษะด้านการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพงาน
- แนวคิดเกี่ยวกับการทำงานให้มีประสิทธิภาพ
- แนวคิดเกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพงาน
- ECRS เครื่องมือสำคัญในการปรับปรุงคุณภาพงาน

++ วันที่สอง ++

4. ทักษะด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลง
- ผู้บริหารกับการกำหนด Positioning ในการเปลี่ยนแปลง
- เป้าหมายและแผนการเปลี่ยนแปลงองค์กร
- การบริหารงานเชิงกลยุทธ์ :ปัจจัยความสำเร็จในการบริหารการเปลี่ยนแปลง

5. ทักษะด้านการบริหารทีม
- สร้างทีมให้เป็นทีม
- บริหารการพัฒนาทีมสู่ประสิทธิภาพสูงสุด (Optimum point)

6. ทักษะด้านการบริหารความขัดแย้ง
- บริหารความขัดแย้งทางความคิด กรณีที่ผู้บริหารไม่ควรละเลย
- การจัดการความขัดแย้งในองค์กร : ขัดแย้งระหว่างบุคคล ในทีมงาน
- เทคนิคการป้องกันความขัดแย้ง

สรุปภาพรวมการพัฒนาทักษะทั้ง 6 ด้าน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหาร การมองเป้าหมายใหญ่ คือ ภารกิจที่สำคัญของยอดนักบริหาร และการลับมีดให้คม : การพัฒนาทักษะอย่างสม่ำเสมอ

++ อ.นิพัทธ์ กานตอัมพร ++ 
อดีตผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยเพื่อการพัฒนา ภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก (TRAPD)

++ อ.พิศิษฐ์ โชคปรีชา ++
ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษา ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มากกว่า 20 ปี ทั้งในภาครัฐและเอกชน

โรงแรม สวิสโซเทล เลอคองคอร์ด (รัชดาภิเษก)

วันอังคาร ที่ 19 - วันพุธ ที่ 20 มิถุนายน 2561 , (09:00 - 16:00 น.)

9900 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.sbdc.co.th/public-training-calendar/396/6-managerial-skills-for-top-manager/

Strategic Center (ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ)

Strategic Center (ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ)

บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด
1755 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลางกรุงเทพมหานคร 10310
โทร. 02-559-2146-7
อีเมล์ : public@sbdc.co.th
เว็บไซต์ : www.sbdc.co.th
ผู้เข้าชม : 117 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys