Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
หลักสูตร การเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ (Professional Negotiation Skill)
 
หลักการและเหตุผล :

   กระบวนการทางการเจรจา ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการทางการขาย ทางธุรกิจของหน่วยงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง และหน่วยงานที่จะต้องใช้ทักษะด้านการเจรจากับลูกค้าหรือคู่ค้า เป็นต้น มีความสำคัญอย่างยิ่ง ที่พนักงานจะต้องมีทักษะมีความชำนาญและเทคนิคการเจรจาเป็นอย่างน้อยเพราะการเจราจาถือได้ว่าเป็นที่มาของรายได้ขององค์กรอีกทางหนึ่งนอกเหนือจากการเพิ่มยอดขายและลดค่าใช้จ่าย และเป็นกระบวนการหนึ่งที่มีความจำเป็น และจะทำให้การขายนั้นประสบความสำเร็จเร็วยิ่งขึ้น โดยจะต้องผ่านกระบวนการของความเข้าใจ การฝึกฝน เรียนรู้ เพื่อให้เกิดทักษะโดยเฉพาะเรื่อง การเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ การเข้าใจและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพื่อเข้าใจวิธีคิดและความต้องการของคู่เจรจา เพื่อให้การเจรจาต่อรองลดน้อยลง การส่งสัญญาณให้เคลื่อนไหวสร้างแรงเหวี่ยง Momentum การเจรจา จนไปถึงสามารถบรรลุเป้าหมายของการเจรจาในที่สุด
 

สิ่งที่ได้รับจากการฝึกอบรม

เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมและสัมมนาได้เพิ่มพูนความรู้ และทักษะความเข้าใจหลักการและข้อปฏิบัติที่ถูกต้องในการเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ ตลอดจนมีทักษะพื้นฐานที่จำเป็น  เพื่อนำไปสู่ข้อตกลงที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการบรรลุเป้าหมายของงานและผู้เจรจาได้ในที่สุด

เนื้อหาหลักสูตร :

09.00 – 12.00 น.

1) แนวคิดว่าด้วยการเจรจาต่อรองเชิงกลยุทธ์
2) Workshop : Negotiation Skill Problem
3) แนวทางการเจรจาต่อรองเพื่อค้นหาแนวทางการปฏิบัติ
4) กลยุทธ์ และกระบวนการเจรจาต่อรอง (RESPECT)
5) ขั้นตอนการเตรียมการเพื่อความพร้อมการเจรจา
6) ยุทธวิธีของอำนาจต่อรอง (การเจรจา)
7) สำรวจความต้องการด้วยการตั้งคำถาม
8) การสืบเสาะสัญญาณเพื่อส่งสัญญาณการเจรจา
9) Workshop --> Signal : ส่งสัญญาณการเจรจา

13.00 – 16.00 น.

10) การเตรียมและดำเนินการทำข้อเสนอการเจรจา
11) ขั้นตอนการแลกเปลี่ยนข้อตกลงด้วยขอบเขตการต่อรอง
12) Workshop --> Exchange : แลกเปลี่ยนข้อตกลง
13) การปิดการเจรจาต่อรองแบบสมบูรณ์แบบ
14) ยืนยันให้กระชับด้วยการทำข้อตกลงการเจรจา
15) ประเภทของการเจรจาต่อรองตามสถานการณ์ต่างๆ
16) Workshop : Negotiation Skill Solution

 
วิธีการและรูปแบบการฝึกอบรม

- การบรรยาย
- แบบทดสอบฝึกปฏิบัติ (Best in Practice)
- การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และฝึกปฏิบัติร่วมกัน (Workshop)
- ขอบเขตเวลาการฝึกอบรม -->บรรยาย : 60 % Workshop : 40%
- สรุป และ ถาม – ตอบคำถาม

ผู้เข้าฝึกอบรม
ผู้มีหน้าที่และเกี่ยวข้องกับการใช้ทักษะการเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพในหลายๆหน่วยงานในองค์กรไม่ว่าจะเป็นผู้บังคับบัญชาทุกระดับ พนักงานขาย และผู้สนใจทั่วไป

 
สถานที่  : Grand Sukhumvit Hotel Bangkok (BTS นานา) 
วันที่      : 1/02/2561  (09.00-16.00 น.)
วิทยากร :  อ.สุกิจ  ตรียุทธวัฒนา
อัตราค่าบริการ : ลูกค้าทั่วไป 4,000 บาท / สมาชิก 3,800 (ราคานี้ยังไม่รวมภาษี Vat 7%)

สอบถามรายละเอียด หรือ สำรองที่นั่ง โทร 02-0531150,092 263 3989

อ.สุกิจ  ตรียุทธวัฒนา

Grand Sukhumvit Hotel Bangkok (BTS นานา)

วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561, 09.00-16.00

4,000 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://

พราว

บริษัท สัมมนา เซ็นเตอร์ จำกัด

บริษัท สัมมนา เซ็นเตอร์ จำกัด
สำรองที่นั่งอบรม โทร. 092 263 3989
อีเมล์ : accseminarcenter@gmail.com
ผู้เข้าชม : 44 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys