Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
Strategic Center จัดฝึกอบรมหลักสูตร หลักการบริหารโครงการ : การดำเนินโครงการและการประเมิน
 
Course 2 : Project Management- Implementation and Evaluation
หลักสูตรฝึกอบรมที่ 2 : หลักการบริหารโครงการ : การดำเนินโครงการและการประเมิน
วันศุกร์ ที่ 23 มีนาคม 2561 (09:00 - 16:00 น.)

วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจหลักการนำแผนโครงการมาสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิผลได้
2.รู้จักการบริหารคน บริหารทีมโครงการ ให้การทำงานจริงในโครงการประสบความสำเร็จ
3.สามารถติดตามงาน ควบคุมโครงการ และประเมินโครงการ ได้อย่างมีประสิทธิผล
4.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รู้จักการคำนึงถึงความเสี่ยงของโครงการ และวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงโครงการ
5.ให้ผู้เข้าอบรมสามารถประมินโครงการได้อย่างมืออาชีพ และจบโครงการให้ได้ตามเป้าหมาย

Project Management: Implementation and Evaluation

- หลักการบริหารการดำเนินโครงการที่ดีให้โครงการบรรลุเป้าหมาย
- แนวทางการบริหารและสร้างทีมโครงการ (Project Team)
- การติดตามและควบคุมโครงการ (Project Monitoring & Control)
- เทคนิคการควบคุมคุณภาพโครงการ (Quality Control)
- การประเมินและจบโครงการ (Project Evaluation & Termination)
- การบริหารความเสี่ยงของโครงการ ทั้งในด้านการหาปัจจัยเสี่ยง การหาน้ำหนักของความเสี่ยงโดยวิธีของ (Risk Priority Number, RPN) และการวางแผนรับมือต่อความเสี่ยง (Contingency Plan)
- สรุปรวมปัญหาและแนวทางการแก้ไข ที่เรามักจะพบเจอในการบริหารโครงการ

ดร.ภาณุ เชาว์ปรีชา
ที่ปรึกษาประธานกรรมาธิการ การเงินการคลัง รัฐสภา

โรงแรม สวิสโซเทล เลอคองคอร์ด (รัชดาภิเษก)

วันศุกร์ ที่ 23 มีนาคม 2561 , (09:00 - 16:00 น.)

5900 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.sbdc.co.th/data/uploads/public_training/brochure_379.pdf?_=20171204154039

Strategic Center (ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ)

Strategic Center (ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ)

บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด
1755 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลางกรุงเทพมหานคร 10310
โทร. 02-559-2146-7
อีเมล์ : public@sbdc.co.th
เว็บไซต์ : www.sbdc.co.th
ผู้เข้าชม : 62 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys