Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
การเจรจาต่อรองการขายอย่างมืออาชีพ (Professional Sales Negotiation)
 
ที่มาของหลักสูตร
กระบวนการทางการขาย สิ่งที่มีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าการสร้าง Customer Value ของลูกค้า หรือเทคนิคการเปิดการขาย การเตรียมความพร้อมก่อนพบลูกค้า การวิเคราะห์ และเปลี่ยนวิธีการนำเสนอเพื่อค้นหาความต้องการ การจัดการและการเผชิญกับข้อโต้แย้ง รวมทั้งการปิดการขาย สิ่งต่างๆ ที่กล่าวมา เป็นกระบวนการทางการขายที่เชื่อมโยงและมีความต่อเนื่องกัน จึงทำให้ขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดไปไม่ได้ ถ้าขาด ก็จะทำให้กระบวนการทางการขายนั้น ไม่สมบูรณ์แบบ และไม่ประสบความสำเร็จในการขาย แต่มีอยู่กระบวนการหนึ่งที่มีความจำเป็น และจะทำให้การขายนั้นประสบความสำเร็จเร็วยิ่งขึ้น โดยจะต้องผ่านกระบวนการของความเข้าใจ การฝึกฝน เรียนรู้ เพื่อให้เกิดทักษะโดยเฉพาะเรื่อง การเจรจาต่อรองการขายอย่างมืออาชีพ การเข้าใจและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพื่อเข้าใจวิธีคิดและความต้องการของคู่เจรจา เพื่อให้การเจรจาต่อรองลดน้อยลง จนไปถึงสามารถบรรลุเป้าหมายของการเจรจาในที่สุด

สิ่งที่ได้รับจากการฝึกอบรม
เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมและสัมมนาได้เพิ่มพูนความรู้ และทักษะความเข้าใจหลักการและข้อปฏิบัติที่ถูกต้องในการเจรจาต่อรองการขายอย่างมืออาชีพ ตลอดจนมีทักษะพื้นฐานที่จำเป็น เพื่อนำไปสู่ข้อตกลงที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการบรรลุเป้าหมายของงานและผู้เจรจาได้ในที่สุด

หัวข้อและกิจกรรมการเรียนรู้
1)  แนวคิดว่าด้วยการเจรจาต่อรองเชิงกลยุทธ์ทางการขาย
2)  Workshop : Sale Negotiation Problem
3)  แนวทางการเจรจาต่อรองเพื่อค้นหาแนวทางการปฏิบัติ
4)  กลยุทธ์ และกระบวนการเจรจาต่อรอง (RESPECT)
5)  ขั้นตอนการเตรียมการเพื่อความพร้อมการเจรจา
6)  ยุทธวิธีของอำนาจต่อรอง (การเจรจา)
7)  สำรวจความต้องการด้วยการตั้งคำถาม
8)  การสืบเสาะสัญญาณเพื่อส่งสัญญาณการเจรจา
9)  Workshop --> Signal : ส่งสัญญาณการเจรจา
10) การเตรียมและดำเนินการทำข้อเสนอการเจรจา
11) ขั้นตอนการแลกเปลี่ยนข้อตกลงด้วยขอบเขตการต่อรอง
12) Workshop --> Exchange : แลกเปลี่ยนข้อตกลง
13) การปิดการเจรจาต่อรองแบบสมบูรณ์แบบ
14) ยืนยันให้กระชับด้วยการทำข้อตกลงการเจรจา
15) ประเภทของการเจรจาต่อรองตามสถานการณ์ต่างๆ
16) Workshop --> Sale Negotiation Solution

วิธีการและรูปแบบการฝึกอบรม
- การบรรยาย
- แบบทดสอบฝึกปฏิบัติ (Best in Practice)
- การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และฝึกปฏิบัติร่วมกัน (Workshop)
- ขอบเขตเวลาการฝึกอบรม -->บรรยาย : 60 % Workshop : 40%
- สรุป และ ถาม – ตอบคำถาม

ผู้เข้าฝึกอบรม ผู้มีหน้าที่และเกี่ยวข้องกับการใช้ทักษะการเจรจาต่อรองการขายอย่างมืออาชีพในหลายๆ หน่วยงานในองค์กรไม่ว่าจะเป็นผู้บังคับบัญชาทุกระดับ พนักงานขาย และผู้สนใจทั่วไป

อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา

โรงแรมอะไรซ์ สุขุมวิท ซ.26

วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561, 09.00-16.00 น.

3900 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.knctrainingcenter.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=2147525508&Ntype=2

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
34/289 หมู่บ้านไทยสมบูรณ์ 2 หมู่ที่ 2 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร. : 02-191-2509 Fax.:02-903-0080 ต่อ 5283 
มือถือ : 062-315-5283, 081-847-6341
อีเมล์ : knctrainingcenter@hotmail.com    เว็บไซต์ : www.knctrainingcenter.com
ผู้เข้าชม : 59 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys