Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
มาตรฐานการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลและการจัดเก็บบำรุงรักษา
 
หลักการและเหตุผล
อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (Personal protective equipment) หรือ PPE เป็นสิ่งที่จะทำให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน โดยในการปฏิบัติงานและบำรุงรักษาเครื่องจักรมักจะเป็นงานที่เกิดอุบัติเหตุได้บ่อย ทั้งนี้อาจเกิดจากสถานที่ๆ ไม่เอื้ออำนวย หรือไม่มีความปลอดภัย อย่างเช่น เครื่องมืออุปกรณ์วางไม่เรียบร้อย วัสดุไม่ได้จัดวางเป็นระเบียบ หรืออาจจะเกิดจากอุปนิสัยของช่างซ่อมบำรุงเอง และหากเกิดอุบัติเหตุขึ้น ก็จะทำให้พวกเขาได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตลงได้ โดยจะส่งผลโดยตรงต่อหน่วนงานหรือโรงงานอุตสาหกรรมนั้นๆ ในด้านสวัสดิการ และผลผลิต ตลอดจนคุณภาพของผลิตภัณฑ์ 
         
ฉะนั้น การป้องกันอุบัติเหตุโดยการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล จึงเป็นสิ่งจำเป็นยิ่งนัก สำหรับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานและบำรุงรักษาเครื่องจักร อันเนื่องมาจากสาเหตุจากสภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย และการกระทำที่ไม่ปลอดภัย ซึ่งจะส่งผลกระทบกับพนักงานและองค์กรโดยตรง ในเรื่องของ P Q C D S M E
         
ดังนั้น เรื่อง มาตรฐานการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลและการจัดเก็บบำรุงรักษาสำหรับระบบการปฏิบัติงานและบำรุงรักษาเครื่องจักรที่จะทำให้ผู้เข้าฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยในการทำงาน

วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม
1. เพื่อสร้างความรู้เรื่องอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (Personal protective equipment) ให้กับผู้เข้าฝึกอบรมเพื่อความปลอดภัย ในการทำงาน
2. เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมได้ทราบและเข้าใจเรื่องอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (Personal protective equipment) เพื่อการพัฒนาศักยภาพของตัวเอง ให้สามารถทำงานได้อย่างความปลอดภัย
3. เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมได้ฝึกเรื่องอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (Personal protective equipment) เพื่อความปลอดภัยในทำการทำงาน
4. การจัดเก็บบำรุงรักษาอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลและการจัดเก็บบำรุงรักษา

หัวข้อการอบรม
   1. อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (Personal protective equipment)
   2. ความหมายและความสำคัญอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (Personal protective equipment)
   3. การจัดเก็บบำรุงรักษาอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลและการจัดเก็บบำรุงรักษา

เทคนิคการฝึกอบรม    การบรรยาย และการแบ่งกลุ่ม ทำกิจกรรม Workshop   

คุณสมบัติของผู้รับการฝึก   ช่างเทคนิค, พนักงานผลิต, วิศวกร, หัวหน้างาน, และผู้สนใจ

อาจารย์ ดร.ณรงค์ อาศาสนสุวรรณ์

โรงแรมอะไรซ์ สุขุมวิท ซ. 26

วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561, 09.00-16.00 น.

3900 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.knctrainingcenter.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=2147525191&Ntype=2

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
34/289 หมู่บ้านไทยสมบูรณ์ 2 หมู่ที่ 2 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร. : 02-191-2509 Fax.:02-903-0080 ต่อ 5283 
มือถือ : 062-315-5283, 081-847-6341
อีเมล์ : knctrainingcenter@hotmail.com    เว็บไซต์ : www.knctrainingcenter.com
ผู้เข้าชม : 57 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys