Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
Strategic Center จัดฝึกอบรมหลักสูตร จิตวิทยาและวาทะศิลป์ในการโน้มน้าวใจ
 
Convincing
หลักสูตรฝึกอบรม : จิตวิทยาและวาทะศิลป์ในการโน้มน้าวใจ
วันพฤหัสบดี ที่ 8 มีนาคม 2561 (09:00 - 16:00 น.)

“การโน้มน้าวใจและการจูงใจคน” หากทำได้สำเร็จ ผลตอบแทนที่จะได้รับนั้น แทบจะพูดได้ว่าเหลือคณานับ กล่าวเช่น ในเรื่องการทำงานกับทีมงาน หรือกับผู้ใต้บังคับบัญชา การที่เรามีจิตวิทยาการจูงใจ ให้ผู้ปฏิบัติงานได้ตระหนักและพร้อมที่จะก้าวไปกับองค์การเป็นสิ่งจำเป็น อย่างยิ่งจึงเป็นหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องในการที่จะนำเอาหลักการ แนวทางหรือเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อให้องค์การ และผู้ปฏิบัติงานเกิดความเป็นหนึ่งเดียวกัน หรือสร้างการทำงานอย่างเต็มใจ และมีเป้าหมาย ก็จะทำให้งานสำเร็จอย่างมีประสิทธิผล ขณะที่ในอีกมุมหนึ่งนั้น ศิลปะการโน้มน้าวใจ ก็ใช้ได้กับลูกค้า และคู่เจรจาทางธุรกิจเช่นกัน ที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการนำเสนองาน ต่อลูกค้าและคู่ค้าของเราให้มากยิ่งขึ้น ด้วยหลักจิตวิทยาและศิลปะการพูดที่จะได้เรียนรู้ในหลักสูตรนี้

วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ความรู้กับผู้เข้าอบรมเกี่ยวกับหลักจิตวิทยาในการทำงานกับคน

2.เข้าใจจิตวิทยาในการบริหารงาน เพื่อจูงใจทีมงานให้มุ่งสู่ความสำเร็จในงาน

3.เรียนรู้ศาสตร์และเทคนิคทางจิตวิทยาในการโน้มน้าวใจคน

4.เรียนรู้ศาสตร์และศิลป์ในการพูด การสื่อสาร อย่างไร ที่จะเกิดการโน้มน้าวใจ

5.สามารถประยุกต์ใช้ทักษะการโน้มน้าวใจให้เกิดประโยชน์ต่องานได้อย่างเต็มที่

++ จิตวิทยาในการจูงใจ (ครึ่งวันเช้า) ++

+ แนวคิดจิตวิทยาว่าด้วยเรื่องการจูงใจคน

+ การทำความเข้าใจกับธรรมชาติที่แตกต่างของผู้ฟัง(Analysis Audiences’ types)

+ การสร้างความน่าเชื่อถือ: เพื่อปรับเปลี่ยนความเชื่อของผู้ฟัง (ผู้รับสาร)

+ เทคนิคในการพูดเพื่อการโน้วน้าวและชักจูง (NLP Techniques)
              - ผู้ปฏิบัติงานในองค์การ (การสื่อสารจาก Top-Down)
              - ผู้ใต้บังคับบัญชา
              - ลูกค้า

+ จิตวิทยาการนำเสนองาน

++ วาทะศิลป์ในการโน้มน้าวใจ (ครึ่งวันบ่าย) ++

+ หลักสำคัญของการพูดและฟังอย่างมีศิลปะ

+ วาทะศิลป์ในการนำเสนอและโน้มน้าวใจคน

+ ศิลปะการจูงใจในการนำเสนอและเจรจาต่อรอง

+ วาทะศิลป์ในการจูงใจในสถานการณ์ที่ยากลำบาก

+ สรุปข้อคิดในการใช้หลักจูงใจเพื่อสร้างความสำเร็จของงาน

+ วาทะศิลป์ในการนำเสนอและโน้มน้าวใจคน

+ ศิลปะการจูงใจในการนำเสนอและเจรจาต่อรอง

+ วาทะศิลป์ในการจูงใจในสถานการณ์ที่ยากลำบาก

+ สรุปข้อคิดในการใช้หลักจูงใจเพื่อสร้างความสำเร็จของงาน

ผศ.ดร.ปรัชญา ปิยะมโนธรรม
ผู้อำนวยการสำนักพิมพ์ และอาจารย์ประจำภาควิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รศ.สุขุม นวลสกุล
อาจารย์และวิทยากรนักพูดมืออาชีพ

โรงแรม สวิสโซเทล เลอคองคอร์ด (รัชดาภิเษก)

วันพฤหัสบดี ที่ 8 มีนาคม 2561 , (09:00 - 16:00 น.)

5900 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.sbdc.co.th/data/uploads/public_training/brochure_375.pdf?_=20171204151936

บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด

Strategic Center (ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ)

บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด
1755 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลางกรุงเทพมหานคร 10310
โทร. 02-559-2146-7
อีเมล์ : public@sbdc.co.th
เว็บไซต์ : www.sbdc.co.th
ผู้เข้าชม : 73 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys