Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
 
หลักการและเหตุผล
การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งกับบุคลากรภายในและลูกค้าภายนอกองค์กร เป็นสิ่งสำคัญที่มีผู้ให้ความสนใจมากขึ้น เนื่องด้วยการเปลี่ยนแปลงในหลายสิ่งหลายอย่างจากอดีต ไม่ว่าจะเป็นด้าน Generation ที่เปลี่ยนไป การพัฒนาทางเทคโนโลยี เป็นต้น ทำให้การสื่อสารในปัจจุบันมีประสิทธิภาพที่น้อยลงและมีความขัดแย้งเพิ่มขึ้นจากการสื่อสารที่ผิดพลาดอย่างเห็นได้ชัด หลักสูตรการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ จะมุ่งเน้นการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร ที่เน้นการสร้างความเข้าใจและลดความขัดแย้งในการสื่อสาร เพื่อให้การสื่อสารในแต่ละครั้งเกิดประสิทธิภาพได้มากที่สุด

วัตถุประสงค์
    1.  เพื่อเพิ่มทักษะในการสื่อสารที่ดีทั้งการสื่อสารภายในและการสื่อสารภายนอกองค์กร
    2.  เพื่อได้เห็นความสำคัญของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
    3.  เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงาน และลดปัญหาความขัดแย้งในการทำงาน

หัวข้อหลักสูตร
1.  ความสำคัญของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
2.  องค์ประกอบของการติดต่อสื่อสาร
3.  เทคนิคการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ
4.  การพัฒนาทักษะในการสื่อสาร 

กลุ่มเป้าหมาย
1.  เจ้าของกิจการ ผู้บริหาร หัวหน้างาน
2.  พนักงานองค์กร
3.  ประชาชนทั่วไป

วิธีการฝึกอบรม
บรรยาย อธิบายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ และกรณีศึกษา
กิจกรรมเกมเน้นความมีส่วนร่วมของผู้เข้ารับการอบรมได้สร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้อบรม
ร่วมแสดงความคิดเห็นและนำเสนอหน้าห้องอบรม

อาจารย์ทองชัย  โซ่สายใจ

โรงแรมอะไรซ์ สุขุมวิท ซอย 26

วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561, 09.00-16.00 น.

3900 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.knctrainingcenter.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=2147525106&Ntype=2

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
34/289 หมู่บ้านไทยสมบูรณ์ 2 หมู่ที่ 2 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร. : 02-191-2509 Fax.:02-903-0080 ต่อ 5283 
มือถือ : 062-315-5283, 081-847-6341
อีเมล์ : knctrainingcenter@hotmail.com    เว็บไซต์ : www.knctrainingcenter.com
ผู้เข้าชม : 52 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys