Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
KYT เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน
 
หลักการและเหตุผล
KYT เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน  ถือว่ามีความสำคัญมากในการทำงาน เพราะจะป้องกันชีวิตพนักงาน ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมการผลิต ของบริษัทหรือองค์กรทั้งโลก ดังนั้น ความรู้และความเข้าใจพื้นฐานความปลอดภัยในการทำงานในโรงงานและสายการผลิต จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งจะต้องทำให้ผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องมีความรู้สำหรับเครื่องมือในการทำงานเพื่อสร้างความปลอดภัยในการทำงาน โดยความรู้ขั้นพื้นฐานของ KYT เพื่อความปลอดภัยในการทำงานนั้นจะสร้างความปลอดภัยในการทำงานที่ถูกต้องเพียงพอที่จะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยกับตัวของผู้ปฏิบัติงานเองและผู้ร่วมปฏิบัติงาน รวมถึงไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์หรือทรัพย์สินบริษัท ทำให้บริษัทสามารถดำเนินงานได้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม
   1.  มีความรู้ความเข้าใจ KYT เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน
   2.  มีความรู้เรื่อง KYT เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน
   3.  สามารถนำความรู้เรื่อง KYT ไประบุความผิดปกติของระบบและอุปกรณ์ที่เกิดจากการปฏิบัติงานได้
   4.  มีความรู้ความเข้าใจการป้องกันและลดอุบัติเหตุรวมความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานได้

หัวข้อการอบรม
   1. ความรู้พื้นฐานการทำงานให้อุบัติเหตุเป็นศูนย์ (ZERO ACCIDENT)
   2. Lockout  & Tagout 
   3. Safety Patrol 
   4. Safety Talk
   5. Safety Program by  JSA & KYT  
   6. แนวคิดเครื่องจักรต้นแบบเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน

เทคนิคการฝึกอบรม        
การบรรยาย และการแบ่งกลุ่ม ทำกิจกรรม Workshop

คุณสมบัติของผู้รับการฝึก
ช่างเทคนิค, พนักงานผลิต, วิศวกร, หัวหน้างาน, และผู้สนใจ 

อาจารย์ ดร.ณรงค์ อาศาสนสุวรรณ์

โรงแรมอะไรซ์ สุขุมวิท 26

วันพุธที่ 31 มกราคม 2561, 09.00-16.00 น.

3900 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.knctrainingcenter.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=2147523519&Ntype=2

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
34/289 หมู่บ้านไทยสมบูรณ์ 2 หมู่ที่ 2 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร. : 02-191-2509 Fax. : 02-903-0080 ต่อ 5283 
มือถือ : 062-315-5283, 081-847-6341, 083-134-5160
อีเมล์ : knctrainingcenter@hotmail.com   เว็บไซต์ : www.knctrainingcenter.com
ผู้เข้าชม : 42 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys