Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
การเขียนแผนและบริหารโครงการ
 
วัตถุประสงค์    1. มีหลักการในการเขียน(วางแผน)โครงการ และนำเสนอเพื่อให้โครงการได้รับการอนุมัติ
                          2. เข้าใจและมีวิธีในการบริหารโครงการให้ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับความต้องการขององค์กร

 ความหมายและความสัมพันธ์ของงานบริหารโครงการ
 ปัญหาของการเสนอโครงการ
 ปัจจัยสำคัญสำหรับการบริหารโครงการ
 วงจรชีวิตของโครงการ
     1. การวางแผน (เขียนแผน) โครงการ
             การวางแนวคิดโครงการ
             การกำหนดขอบเขต , กิจกรรม , งบประมาณ
             การกำหนดทรัพยากร ( คน – เวลา)
             การวิเคราะห์ความเสี่ยง
              การวางแผนระบบคุณภาพและการประเมิน
              การวางแผนการสื่อสารและการประกาศเริ่มโครงการ
    Workshop : เขียน (วางแผน) โครงการอย่างไรให้ได้รับการอนุมัติ
     2. การดำเนินโครงการ
             การคัดเลือก-จัดสรรหน้าที่ของทีมงานและกระตุ้นให้สนใจวัตถุประสงค์
             การบริหารความเสี่ยง
             การจัดระบบข้อมูลและกำหนดแนวทางการตัดสินใจ
     3. การติดตามดูแลความคืบหน้าของโครงการ
             การจัดระบบการติดตาม – ควบคุมความคืบหน้า
             การรับมือกับปัญหาและการเปลี่ยนแปลง
     4. การปิดแผน / โครงการ
             การเขียนรายงานปิดแผนงาน / โครงการ
             การประชุมปิดโครงการ
    Workshop : กรณีศึกษาการบริหารโครงการ


อาจารย์วัลภา  วงศาโรจน์  ( ORGANIZATION  DEVELOPMENT  CONSULTANT )


โรงแรม my hotel CMYK

วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561, 9.00 - 16.00 น.

3800 บาท ( สมาชิก 3300 บาท ) (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.trainingbymotiva.com/articledetail.asp?id=4755

สถาบันฝึกอบรมโมติวา

Motivational Training Institute - MOTIVA

0-2882-7519
065-884-9097
info2@trainingbymotiva.com

ผู้เข้าชม : 3835 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys