Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
อบรมฟรี!!!“ กลยุทธ์สร้างคุณค่า SMEs ไทยในยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ”ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 
“ เพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อตอบสนองความต้องการผู้บริโภค” 
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ร่วมกับสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดอบรมหลักสูตร “ กลยุทธ์สร้างคุณค่า SMEs ไทยในยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ” ภายใต้โครงการจัดกิจกรรมสร้างคุณค่าให้กับสินค้าและบริการSMEsในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หลักสูตรนี้เป็นการอบรมเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและบริการของผู้ประกอบการ SMEs ที่อยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้วยการนำเอกลักษณ์หรือภูมิปัญญาของไทยผสมผสานกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อให้เกิดเป็นสินค้าที่มีมูลค่าที่สูงขึ้นและสอดคล้องกับรูปแบบ พฤติกรรมและความต้องการของตลาดโลกที่มีความหลากหลายมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มตลาดระดับบนที่มีกำลังซื้อสูง รวมถึงเกิดกลุ่มผู้บริโภคที่มีความต้องการเฉพาะแบบ ที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละกลุ่ม 

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน 09.00-09.15 น. พิธีเปิด09.15-10.30 น. แนวทางการสร้างคุณค่าให้กับสินค้าและบริการสำหรับ SMEs แบบยั่งยืน
 
- เส้นทาง SMEs ไทยสู่ความสำเร็จในยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) 

- กลยุทธ์การเพิ่มคุณค่าทางธุรกิจด้วยนวัตกรรม(Innovation)10.30-10.45 น.รับประทานอาหารว่าง10.45-12.00 น.แนวคิด Corporation of Design หรือ องค์กรมีดีไซน์ ( Model พัฒนาธุรกิจของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)โดย รศ. วิทวัส รุ่งเรืองผล12.00-13.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน13.00 – 14.30 น. นวัตกรรมจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การเพิ่มคุณค่าระดับสากล พบกับ อาจารย์เผ่าทอง ทองเจือ (เจ้าของห้องเสื้อเผ่าทอง)14.30-14.45 น.รับประทานอาหารว่าง14.45-16.00 น. เสวนาในหัวข้อเรื่อง “ กลยุทธ์การสร้างคุณค่า SMEs ไทยสู่ความสำเร็จ ” พบกับ
 
-คุณนพกร ทองมั่น (ผู้บริหารบริษัทผลิต จำหน่ายและส่งออกผลิตภัณฑ์สบู่ธรรมชาติ โลชั่นบำรุงผิวและเจลล้างหน้า)

-คุณเอนก ลาภสุขสถิตย์ (ผู้บริหารกลุ่มบริษัทธุรกิจท่องเที่ยวด้วยแนวคิดใหม่)
โดย อาจารย์ปิติพีร์ รวมเมฆ เป็นผู้ดำเนินรายการ16.00 น.ปิดการสัมมนาจากการเข้าร่วมอบรมฟรีในครั้งนี้ ผู้ประกอบการ SMEs มีสิทธิที่จะได้รับการคัดเลือกเข้าร่วม โครงการจัดกิจกรรมสร้างคุณค่า
ให้กับสินค้าและบริการSMEs ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อพัฒนาสินค้าและบริการของท่าน จำนวน20 ราย โดยผู้ประกอบการที่จะได้รับการคัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัติตามแบบฟอร์มรับรองคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ และต้องผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนด ตามแบบฟอร์มคัดกรองผู้สมัครเพื่อเข้าสู่ระยะการพัฒนาเพิ่มมูลค่า มีเกณฑ์ประเมินดังนี้

1.ความพร้อมของผู้ประกอบการ 30 คะแนน

2.แนวคิดของธุรกิจและกลยุทธ์ 25 คะแนน

3.ความคิดสร้างสรรค์ 25 คะแนน

4.ศักยภาพด้านการตลาด 20 คะแนน

(ท่านจะได้กรอกแบบฟอร์มทั้งสองนี้หลังจากท่านสมัครเข้าอบรมฟรีในวันที่ 15 มิถุนายน 2553)คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ

ต้องเป็นผู้ประกอบการ SMEs ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่อยู่ใน 4 หมวดธุรกิจสร้างสรรค์ ดังนี้

(1)วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ (Cultural Heritage) ประกอบด้วย

งานฝีมือและหัตถกรรม

การท่องเที่ยวสถานที่ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม

ธุรกิจอาหาร

การแพทย์แผนไทย(2)ศิลปะ ( Art) ประกอบด้วย

ศิลปกรรม

ทัศนศิลป์(3)สื่อ (Media) ประกอบด้วย

ภาพยนตร์

สิ่งพิมพ์

เพลง

การแพร่ภาพและกระจายเสียง(4)งานสร้างสรรค์ตามหน้าที่ ( Functional Creation)

 การออกแบบ

 แฟชั่น

 สถาปัตยกรรม

 โฆษณา

 ซอฟท์แวร์การพิจารณาให้คะแนนนั้นขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมการฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น โดยคณะกรรมการจะพิจารณาจากการสัมภาษณ์และหลักฐานประกอบของผู้สมัครเป็นสำคัญ และจะแจ้งผลการประเมินให้ทราบภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2553 หากท่านได้รับการคัดเลือกท่านต้องพร้อมเข้าร่วมโครงการในวันที่ 19 มิถุนายน 2553 ทั้งนี้ผู้ประกอบการที่ได้รับสิทธิจะต้องเข้าร่วมโครงการตามแผนงานที่กำหนดขึ้นเป็นระยะเวลาประมาณ 3 เดือน

 

สิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกอบการทั้ง 20 รายที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับมีดังนี้

1. สิทธิเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการจากคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญในวันที่ 19 มิถุนายน 2553 

2. สิทธิในการรับการปรึกษาจากคณาจารย์และที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์

3. สิทธิในการจัดทำผลิตภัณฑ์ต้นแบบ (Prototype) หรือ Model เพื่อสามารถนำไปปฏิบัติจริงในเชิงพาณิชย์ต่อไป

4. เข้าร่วมงานแสดงสินค้าที่ทาง สสว. จัดขึ้น

5. ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารและทำเนียบรายชื่อผู้ประกอบการ ที่ทาง สสว. จัดทำขึ้นสนใจเข้าร่วมงานอบรมฟรี วันที่ 15 มิถุนายน 2553 

ติดต่อคุณอตินุช ภัทรไกร ,คุณสุณิสา  จานประเสริฐ 

โทรสาร 02-5309791

โทร 02-5309790

เบอร์มือถือ 084-0093778
 
E-mail seminar.tu@gmail.com

ณ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น

วันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2553, 08-30-16.00 น.https://spreadsheets0.google.com/viewform?formkey=dFlFYlM3ZW1oeTJwZmRvVkc0bm5OYlE6MQสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ติดต่อ : คุณสุณิสา จานประเสริฐ
โทรศัพท์ : 02-5309790
Email : seminar.tu@gmail.com
Website :
ผู้เข้าชม : 1903 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys