Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
หลักสูตร Corporate Culture Development
 
       บ่อยครั้งที่เรามักจะได้ยินคำกล่าวว่า.... วัฒนธรรมองค์กร เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาองค์กร....  แต่ในทางกลับกันเราอาจลืมนึกไปว่า เราสามารถจะปรับเปลี่ยน ปลูกฝัง วัฒนธรรมองค์กรใหม่ได้ การอบรมในครั้งนี้ จะช่วยเปลี่ยนปัญหาของวัฒนธรรมองค์กร ที่อาจถูกมองว่าเป็นอุปสรรคมหันต์ ให้กลายเป็นประโยชน์มหาศาล  ทั้งการรักษาสิ่งดี ๆ ที่มีอยู่ และการปรับเปลี่ยน เพิ่มเติมสิ่งใหม่ๆ ที่เหมาะสม ด้วยเทคนิควิธีการที่แยบยล และเป็นประโยชน์ต่อองค์กรอย่างแท้จริง 

วัตถุประสงค์
       1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านมีความรู้ความเข้าใจและมีทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กร
       2.เพื่อให้ทราบถึงความสำคัญ  และความจำเป็น ของการสร้างและการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรที่ดีให้กับพนักงาน
       3.เพื่อให้ตระหนักถึงบทบาท และหน้าที่ความรับผิดชอบต่อการสร้างและการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร
       4.เพื่อให้ทราบถึงขั้นตอน กระบวนการ ตลอดจนเทคนิควิธีการต่าง ๆ ในการสร้างและปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร
       5.เพื่อให้มีความสามารถในการสร้างและวางแผนอย่างเป็นระบบในการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรให้กับพนักงานได้อย่างแท้จริง
       6.เพื่อให้สามารถใช้วัฒนธรรมองค์กร เป็นเครื่องมือในการพัฒนาองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
รูปแบบการสัมมนา 
       1.กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์    ที่แปลกใหม่ สนุกสนาน  และเป็นกันเอง
       2.การบรรยายสลับกิจกรรมโดยวิทยากรมืออาชีพ  ที่มีกิจกรรมที่หลากหลาย ได้ทั้งเนื้อหาสาระ และบรรยากาศที่เพลิดเพลิน ตลอดการอบรม
           โดยมุ่งเน้นสิ่งที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการทำงาน ในองค์กรได้อย่างแท้จริง 
       3.กิจกรรมประกอบการบรรยาย แบบรายบุคคลและทีมในรูปแบบต่าง ๆ 
       4.WORK  SHEET / WORK SHOP / ROLE  PLAYING
    5.กรณีศึกษา
       6.ร่วมสรุปข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสู่การทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เนื้อหาการบรรยาย 
          1.ประโยชน์และความสำคัญของวัฒนธรรมองค์กร เครื่องมือสำคัญที่นำพาองค์กรสู่ความสำเร็จ
          2.Source of Culture  
         • การก่อกำเนิดวัฒนธรรมองค์กรและแรงสะท้อน Vision and Mission
     3.Dimensions of Organizational Culture   
     4.ธรรมชาติที่ต้องรู้ ของพนักงานกับการเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร  
                • Stories/Rituals/Material Symbols/Language……
          5.สภาพปัญหาขององค์กรและวัฒนธรรมองค์กร /WORK SHOP การสืบค้นสภาพปัญหาเฉพาะขององค์กร  
          6.Strong versus Weak Culture  
     7.จุดเปลี่ยนวัฒนธรรมนำชัยชนะหรือหายนะ
          8.เทคนิคการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กร
              • Belief/Paradigm/Behavior/Plan…..  
     9.7S Model Organization Alignment  
     10.เทคนิคการสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
              • Organization Culture Diagnosis การสืบค้น/วิเคราะห์ วัฒนธรรมเดิมขององค์กร
              • การกำหนดลักษณะของวัฒนธรรมองค์กรที่ต้องการ
              • การวิเคราะห์ช่องว่างระหว่างวัฒนธรรมที่ต้องการจะมีกับวัฒนธรรมที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 
              • การจัดทำแผนการสร้างวัฒนธรรมองค์กรอย่างเป็นระบบและเป็นจริง
              • การกำหนดกลยุทธ์ในการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร  
          11.แนวทางการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรที่ประสบความสำเร็จ / WORK SHOP   
     12.กรณีศึกษา
 
ระยะเวลาการฝึกอบรม     1   วัน
 
จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม        ไม่เกิน   30  ท่าน 

วิทยากร      ดร.สุกิจ  บำรุง
การศึกษา 
      - ปริญญาเอก ด้านการพัฒนาและการปฏิรูปองค์การ จาก มหาวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ซีบู  
            (ORGANIZATION DEVELOPMENT AND TRANFORMATION from CEBU DOCTORSÙ UNIVERSITY,PHILIPPINES)
   - ปริญญาโท (ค.ม.) จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ประสบการณ์ทำงานทั้งภาครัฐและเอกชน
1.อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
2.ผู้ช่วยสมาชิกวุฒิสภา
3.ผู้เชี่ยวชาญประจำสมาชิกวุฒิสภา  
4.ที่ปรึกษากิติมศักดิ์กรรมาธิการการท่องเที่ยววุฒิสภา
5.ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์กรรมาธิการการกีฬาวุฒิสภา
6.ประธานที่ปรึกษา บริษัท เซเว่นสตาร์ พาราวู๊ด จำกัด 
7.ที่ปรึกษา บริษัท Thai Consultant and Public Relation/ที่ปรึกษา (คทก.3) 
8.บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน )
8. ฯลฯ

ประสบการณ์ด้านสื่อสารมวลชน 
สิ่งพิมพ์ 
1.รองประธานสื่อมวลชน เครือสื่อกลาง 
2.ผู้สื่อข่าว   คอลัมนิสต์ และผู้ช่วยบรรณาธิการนิตยสาร “ สื่อกลาง “
3.ศูนย์ข่าว  นิตยสาร ผู้ใหญ่บ้านดำดี ของ อ.อภิชาติ  ดำดี
วิทยุ        
1.ผู้ผลิตและผู้ดำเนินรายการวิทยุหลายรายการ ในหลายสถานี  เช่น
 - รายการ “ เพื่อนยามเช้า ” ประเภทรายการเพลงเพื่อชีวิตและเพลงสตริงสลับข้อคิด
 - รายการ “ ยิ้มรับตะวัน ” ประเภทรายการเพลงไทยสากลสลับการพูดคุยสาระ โครงการอบรม


โรงแรมอมารีเอเทรียม ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

วันศุกร์ ที่ 20 สิงหาคม 255., 09.00 น. - 16.30 น.

3,500 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.trainingservice.co.th/201082010.phpTraining Center Service Co.,Ltd.

ติดต่อ : Mr.Teerapong
โทรศัพท์ : 0-27360408-9
Email : info@trainingservice.co.th
Website : www.trainingservice.co.th
ผู้เข้าชม : 2637 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys