Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
หลักสูตร “การจัดทำแบบกำหนดหน้าที่งาน (JD) โดยใช้ competency เป็นพื้นฐาน”
 
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์งานเบื้องต้น
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเห็นความสำคัญของการ ของการจัดทำแบบกำหนดหน้าที่งาน
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของตนเอง และเกิดความภาคภูมิใจในการปฏิบัติหน้าที่
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ทักษะในการหลักการพิจารณาในการจัดทำแบบกำหนดหน้าที่งาน


หัวข้อการสัมมนา
1. กระบวนการ สาเหตุและความสำคัญ ในการวิเคราะห์งาน
2. ความสัมพันธ์ ระหว่าง Job Analysis  Job Descriptions  Job Specifications
3. ขั้นตอนการท า Job Analysis
4. การนำผลการวิเคราะห์งานไปใช้ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์
5. ใครบ้างที่มีหน้าที่ ในการวิเคราะห์งาน
6. การใช้เครื่องมือ competency มาเป็นพื้นฐานในเขียนแบบกำหนดหน้าที่งาน
7. ประโยชน์ของการจัดใบกำหนดหน้าที่งาน
- นำไปใช้ในการประเมินค่างาน
- การนำไปเขียน Functional competency
- นำไปใช้ในการสรรหาและคัดเลือกพนักงาน
8. รายละเอียดการจัดทำใบกำหนดหน้าที่งานแบบสมัยใหม่
9. คำกริยาที่ใช้ขึ้นต้นในการเขียนใบกำหนดหน้าที่งานของแต่ละตำแหน่งงาน
10. สรุปความเชื่อมโยง/ความสัมพันธ์ของ การวิเคราะห์งาน ใบกำหนดหน้าที่งาน โดยใช้เครื่องมือ Competency
11. Workshop การฝึกปฏิบัติการเขียนจริง ตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้
หมายเหตุ ให้ผู้เข้าสัมมนาได้เตรียม job ของตัวเอง มาฝึกปฏิบัติในการเขียนให้เสร็จ ตามแบบฟอร์มที่วิทยากรได้
เตรียมมาให้


ดร. กฤติน กุลเพ็ง ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งมีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการให้กับองค์กรต่างๆ ทั้งในสาขาธุรกิจก่อสร้าง อาทิบริษัทปูนซีเมนต์ไทย และสาขาธุรกิจโรงพยาบาล อาทิ รพ.กรุงเทพ รพ.ปิยะเวท และบรรยายให้ความรู้ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล แก่มหาวิทยาลัยต่างๆ 

สถานที่ Arize Hotel Sukhumvit 26

วันอังคารที่ 16 มกราคม 2561, 09:00-16:00 น.

4,280 (ราคานี้รวม vat 7% แล้ว)

http://www.krittin.in.th

บจก.ไอโอดี คอนเซาท์ติ้ง แอนด์ เทรนนิ่งสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
TEL : 081-5755966 , 081-4523029   
E-mail: iodseminarhr@gmail.com , Jeeranan.tukta@gmail.com

ผู้เข้าชม : 48 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys